Valiokunnan mietintö
VaVM
35
2018 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta (HE 306/2018 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Jaana
Mikkola
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Jyrki
Orpana
työ- ja elinkeinoministeriö
johtava lakimies
Matti
Merisalo
Verohallinto
verojohtaja
Anita
Isomaa-Myllymäki
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
verolakimies
Lauri
Luukkonen
Finanssiala ry
johtaja
Ann-Mari
Kemell
Keskuskauppakamari
toimitusjohtaja
Pia
Santavirta
Pääomasijoittajat ry
asianajaja
Ossi
Haapaniemi
Suomen Veroasiantuntijat ry
lakiasiain johtaja
Vesa
Korpela
Veronmaksajain Keskusliitto ry
toimitusjohtaja
Sari
Lounasmeri
Suomen Pörssisäätiö
professori
Pekka
Nykänen
Tampereen yliopisto
apulaisprofessori
Tomi
Viitala
Aalto-yliopisto
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
Suomen Yrittäjät ry
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Finnwatch ry
Suomen Asianajajaliitto
OP Ryhmä
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia. 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajoitetusti verovelvollisen suomalaiseen kommandiittiyhtiömuotoiseen pääomarahastoon tekemän sijoituksen verokohtelua siten, että sijoituksen voisi tehdä myös rahastojen rahaston kautta ja sijoitus asetettaisiin verotuksellisesti samaan asemaan kuin suoraan suomalaiseen kohdeyritykseen tehty sijoitus. Ehdotuksen mukaan ulkomaiseen pääomasijoittajaan olisi sovellettava kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevaa sopimusta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että rahastojen rahaston olisi oltava rekisteröity sellaisella lainkäyttöalueella tai perustettu sellaisen lainkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti, jonka kanssa on sovittu viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta veroasioissa. Lisäksi tuloverolain sääntelyyn ehdotetaan lisättäväksi vaatimus siitä, että pääomasijoitustoimintaa harjoittava kommandiittiyhtiö on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahasto. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2019. Lakia sovellettaisiin pääasiallisesti ensimmäisen kerran verovuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa. Ennen lain voimaantuloa rekisteröityjen pääomasijoitustoimintaa harjoittavien kommandiittiyhtiöiden sijoittajien osalta vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain soveltumista koskevaa vaatimusta sovellettaisiin kuitenkin ensimmäisen kerran vuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 
Esitys koskee pääomasijoitustoimintaa harjoittavien ns. rahastojen rahastojen ulkomaisia sijoittajia ja niiden verokohtelua. Tarkoitus on saattaa myös tällaisten moniportaisten rakenteiden kautta tehtävät sijoitukset verotuksellisesti samaan asemaan vastaavien suorien sijoitusten kanssa. Tämä oli johtoajatuksena jo vuonna 2005, jolloin tuloverolain 9 §:ään lisättiin ulkomaisia sijoittajia koskeva 5 momentti. Säännöstä on tulkittu kuitenkin oikeuskäytännössä sanamuodon mukaisesti suppeasti, mikä on rajoittanut moniportaisten rahastorakenteiden kautta Suomeen suuntautuvien sijoitusten tekoa. — Esitys korjaa tämän epäkohdan. 
Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja hyvin perusteltuna. Se selkeyttää oikeustilaa tarkoitetuin tavoin ja parantaa merkittävällä tavalla Suomen asemaa sijoitusten kohdevaltiona. Se tukee myös pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteita ja on linjassa eri sijoitusmuotojen verokohtelua tarkastelleen työryhmänEri sijoitusmuotojen verokohtelu, Työryhmäraportti, Valtiovarainministeriön julkaisu 14/2018 suositusten kanssa. 
Ehdotetut muutokset tulisi myös saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti. Rahastojen rahastot ovat kansainvälisesti merkittäviä sijoittajia, ja niiden osuus pääomarahastojen kansainvälisessä varainhankinnassa on kasvanut. Muutokset voivat parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta. Lisäksi komissio on julkistanut keväällä 2018 ns. VentureEU-hankkeenPan-European Venture Capital Fund-of-Funds -ohjelma, 10.4.2018, johon sisältyvät kuusi rahastojen rahastoa saavat EU:n tukea sijoittamiseen Euroopan riskipääomamarkkinoilla. Tavoitteena on kerätä tätä kautta yli 2 miljardia euroa julkisia ja yksityisiä sijoituksia. Lainmuutos avaa suomalaisille toimijoille mahdollisuuden päästä osallisiksi myös näistä sijoituksista. 
Valiokunnalla ei ole huomautettavaa myöskään niihin soveltamisedellytyksiin, jotka ulkomaisen rahaston tai sellaiseen sijoittavan tulee täyttää. Tämä koskee myös rahastolta edellytettyä yhtymämuotoa, vaikka käsitettä on toivottu laajennettavaksi myös muihin läpivirtausyksiköihin. Valiokunta ei puolla kuitenkaan muutosta, koska läpivirtausyksikön käsite on muodostunut oikeuskäytännössä tapauskohtaisten ratkaisujen perusteella. Se ei olisi siten riittävän tarkkarajainen ilman eri määrittelyä. Valiokunta toteaa lisäksi, että laissa ei edellytetä, että yhtymän tulisi rinnastua kotimaiseen kommandiittiyhtiöön. Riittävää on, että kysymys on yhtymästä, jota ei veroteta omista tuloistaan vaan jonka tulot jaetaan verotettaviksi osakkaiden tulona. 
Esitys on perusteltu myös siltä osin kuin siinä edellytetään, että pääomasijoitustoimintaa harjoittavan kotimaisen kommandiittiyhtiön tulee olla lainkohdassa määritelty vaihtoehtorahasto. Käytännössä näin on jo nyt pääosin. Säännös turvaa kuitenkin asianmukaisen seurannan ja valvonnan. Muutokselle varattu viiden vuoden siirtymäaika on sekin riittävä, jotta rahastot voivat mukauttaa tarvittaessa toimintansa uusiin vaatimuksiin. 
Esityksen tarkoituksena on siis luoda edellytyksiä uudentyyppisille sijoituksille Suomessa. Koska moniportaisten rahastorakenteiden kautta tehtyjä sijoituksia ei ole toistaiseksi tehty käytännössä, muutoksella ei arvioida olevan vaikutuksia verotuottoihin. Kysymys on muutoinkin neutraalin verokohtelun tavoittelusta, jolloin tuoton verokohtelu on sama kuin se olisi vastaavasti suorassa sijoituksessa. Valiokunta huomauttaa lisäksi siitä, että arvio koskee vain staattista muutosta. Esityksellä voi kuitenkin olla huomattava myönteinen vaikutus mm. kohdeyhtiöiden liikevaihdon ja työntekijämäärän kasvuun.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 306/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 15.2.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
varapuheenjohtaja
Ville
Vähämäki
ps
jäsen
Timo
Harakka
sd
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
jäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Maria
Tolppanen
sd
jäsen
Kari
Uotila
vas
jäsen
Pia
Viitanen
sd
varajäsen
Emma
Kari
vihr
varajäsen
Eero
Reijonen
kesk
varajäsen
Juhana
Vartiainen
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Maarit
Pekkanen
Viimeksi julkaistu 22.2.2019 10.21