Viimeksi julkaistu 23.11.2015 14.08

Valiokunnan mietintö VaVM 5/2015 vp HE 33/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta (HE 33/2015 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamiesMarkusTeräväinen
  valtiovarainministeriö
 • autoverotusjohtajaTapioRouhiainen
  Tulli
 • toimitusjohtajaPasiNieminen
  Autoliitto ry
 • yksikönpäällikköTuoviTervasmäki
  Liikenteen turvallisuusvirasto
 • toimitusjohtajaPekkaRissa
  Autoalan Keskusliitto ry
 • toimitusjohtaja, CEOTeroKallio
  Autotuojat ry
 • lakimiesTimoNiemi
  Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • johtava lakimiesJuhaKoponen
  Veronmaksajain keskusliitto ry

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • Ahvenanmaan valtionvirasto - Statens ämbetsverk på Åland
 • Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • ympäristöministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia. Autoverolakia muutettaisiin siten, että pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennettaisiin vaiheittain. Veronalennus painottuisi selvästi pienipäästöisiin autoihin. Autovero alenisi auton ominaishiilidioksidipäästöstä riippuen vuoteen 2019 mennessä enimmillään 5,4 prosenttiyksikköä. Autojen ominaishiilidioksidipäästöjen oletettu aleneminen huomioon ottaen keskipäästöisen auton vero noin puolittuisi vuoteen 2020 mennessä. Ajoneuvoverolakia muutettaisiin korottamalla autoilta kannettavaa ajoneuvoveron perusveroa. Perusvero nousisi kaikilta autoilta 36,50 euroa vuodessa. Kokonaisuutena veromuutokset kuitenkin keventäisivät liikenteen verotusta vuodesta 2018 lähtien. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan autoverolakiin tehtäväksi Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisun edellyttämät muutokset käytettyinä maahan tuotavien ajoneuvojen veron määräämisessä. Käytettyinä maahan tuotavien ajoneuvojen verotuksessa sovellettaisiin vertailuveroa, jolla varmistettaisiin, että tuontiautosta ei kanneta veroa enemmän kuin vastaavan Suomessa jo aikaisemmin rekisteröidyn ajoneuvon arvossa on jäljellä autoveroa. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki autoverolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2016 alusta. Veronalennukset toteutettaisiin asteittain neljässä vaiheessa vuosien 2016—2019 alusta. Käytettyinä maahantuotujen ajoneuvojen, joista on kannettu liikaa veroa, autoverotusta voitaisiin oikaista 1 päivästä tammikuuta 2012 ehdotetun lain mukaiseksi. 

Myös laki ajoneuvoverolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2016 alusta. Korotettua ajoneuvoveron perusveroa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1 päivältä tammikuuta 2017 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon.  

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Esityksen taustaa

Esitys on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan sisältyvää liikenneverouudistustaLiikenneverouudistuksen sisältämät toimenpiteet on kuvattu hallitusohjelman liitteessä 1 (Ratkaisujen Suomi, pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, Hallituksen julkaisusarja 10/2015). Muita toimenpiteitä ovat mm. rekisteröidyille veneille ja moottoriajoneuvoille asetettava vuotuinen vero sekä raskaan liikenteen tienkäyttömaksu. Näitä koskevat esitykset on tarkoitus antaa myöhemmin hallituskaudella. . Sen tarkoituksena on laskea autoveroa vaiheittain hallituskauden aikana niin, että muutoksen verotuottoa pienentävä vaikutus on noin 200 milj. euroa vuoden 2019 tasolla. Vaiheittaiset alennukset on tarkoitus toteuttaa seuraavien neljän vuoden alusta ja kohdentaa pienipäästöisiin ajoneuvoihin ympäristöohjauksen tehostamiseksi. Jotta veron fiskaalinen tuotto ei putoaisi liiaksi alenevan päästökehityksen myötä, osa alennuksesta on ulotettu myös keskipäästöisiin ajoneuvoihin. Rajaksi on asetettu näillä perusteilla 140 g/km. Autovero alenisi siten autoilla, joiden ominaishiilidioksidipäästö on enintään se. Vastaavasti, jos päästötaso on tätä suurempi, veroprosentti säilyisi nykyisen suuruisena. 

Esitykseen sisältyy toisaalta myös vuotuisen ajoneuvoveron korotus vuoden 2017 alusta. Muutos on tarkoitus toteuttaa tasasuuruisena 36,50 euron perusveron korotuksena koko autokantaan. Myös tämä ehdotus perustuu hallitusohjelmaan, ja sillä tavoitellaan noin 100 milj. euron vuotuisen verotuoton lisäystä. Vaikka lainmuutokset sisältyvät samaan esitykseen, ne ovat kuitenkin toisiinsa nähden itsenäisiä. Ajoneuvoveroa olisi siis ollut tarkoitus korottaa joka tapauksessa fiskaalisista syistä autoveromuutoksesta riippumatta. Kokonaisuutena esitys keventää kuitenkin autoilun verotusta vuodesta 2018 lähtien. 

Näiden hallitusohjelmaan sisältyvien muutosten lisäksi esityksellä muutetaan käytettynä maahan tuotavien ajoneuvojen verotusta. Muutostarve johtuu EU:n tuomioistuimen uusista ratkaisuista, jotka muuttivat tuomioistuimen vuonna 2006 omaksumaa ja Suomessa sittemmin vuoden 2008 ympäristöperusteisessa verouudistuksessa noudatettua linjaa. Ehdotus merkitsee sitä, että käytettynä tuotavista autoista ei voida kantaa verouudistuksen jälkeenkään enempää veroa kuin sitä on jäljellä samanlaisen, Suomessa aiemmin rekisteröidyn auton arvossa. 

Valiokunta käsittelee seuraavassa lyhyesti ensin verotasoon ehdotettuja muutoksia, alennuksen painotusta ja sähköautojen verotusta sekä lopuksi käytettynä maahan tuotavien ajoneuvojen verotusta. 

Verotasomuutokset

Hallitusohjelmaan perustuvat ehdotukset kohdistuvat siis yksinomaan autoveron ja ajoneuvoveron tasoon ja säilyttävät siten näiden verojen ympäristöperusteisen ja tekniikasta riippumattoman perusrakenteen. Kokonaisuutena ne keventävät edellä todetuin tavoin autoilun verotusta, suosivat pienipäästöisiä autoja ja siirtävät verotuksen painopistettä edelleen auton hankinnasta auton käytön verotukseen. Valiokunta pitää näitä linjauksia johdonmukaisina ja perusteltuinaValiokunta viittaa tässä yhteydessä mietintöihinsä VaVM 23/2007 vp — HE 147/2007 vp ja VaVM 24/2007 vp — HE 146/2007 vp, joissa on käsitelty vuonna 2008 toteutettua ympäristöperusteista autoverouudistusta sekä helmikuussa 2010 voimaan tullutta, vastaavalla tavalla ympäristöohjaavaa ajoneuvoverotusta. Tuolloin käyttöön otettujen veromallien vahvuuksia ovat nimenomaan verotason suora sidos ajoneuvon ominaishiilidioksidipäästöihin sekä riippumattomuus ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista. Liikenteen vero-ohjausta tehostaa myös vuoden 2011 alusta uudistunut energiaverotus, jossa veron perusteena on polttoaineen energiasisältö ja hiilidioksidipäästöt. Lisäksi liikenteen polttoaineille on laadittu laatuporrastus, jossa otetaan huomioon myös terveydelle haitalliset lähipäästöt. Uudistusta on käsitelty valiokunnan mietinnössä VaVM 51/2010 vp — HE 147/2010 vp.

Valiokunta tukee myös autoveron alennuksen toteutusta neljässä samansuuruisessa vaiheessa vuosina 2016 — 2019. Se antaa kertamuutokseen verrattuna enemmän sopeutumisaikaa niin kuluttajille kuin autokaupalle ja ehkäisee siten mahdollisia markkinahäiriöitä ja äkillisiä arvonmuutoksia. Lisäksi kunakin vuonna voimaan tuleva alennus jää autojen hankintahintoihin nähden sen verran pieneksi, ettei sen arvioida lykkäävän tarpeettomasti kuluttajien ostopäätöksiä. Ratkaisu on myös valtiontaloudellisesti perusteltu ja omiaan turvaamaan tasaista verokertymää. 

Autoala on itse ennakoinut, että veronalennus siirtyy kovan kilpailun vuoksi suoraan hintoihin ja lisää uusien autojen kysyntää noin 2 000—2 500 autolla vuosittain. Vaikka tämä on alan kokonaismyyntiin nähden rajallinen määrä, se riittää pitämään kysynnän tämänvuotisella tasolla noin 109 000 ensirekisteröinnissä. Ala on pitänyt tätä olennaisen tärkeänä, koska pitkään jatkunut taantuma on hiljentänyt muutoin autokauppaa. Pientenkin taloudellisten kannustimien vaikutus näkyy parhaillaan mm. romutuspalkkiokokeilussa, joka lisää uusien autojen myyntiä tänä vuonna noin 5 000 autolla. 

Koska veronalennukset on painotettu pienipäästöisten autojen eduksi, alennuksen määrä ja kuluttajan saama hyöty vaihtelevat päästötason mukaan. Esityksen perusteluissa on kuvattu esimerkki, jossa nykyisen keskipäästöisen uuden auton (124 g/km) vero laskisi vuoteen 2019 mennessä 2,7 prosenttiyksikköä eli suhteellisesti 13 prosenttia. Alennus olisi taas tätä selvästi suurempi, 5,1 prosenttiyksikköä ja suhteellisesti 32 prosenttia, kun päästötaso on 95 g/km, mikä on myös EU:n vuodelle 2020 asettama tavoitetaso uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöille. Euromääräinen etu kuluttajalle vaihtelisi niin ikään päästöjen mukaan ja olisi esimerkiksi nykyisillä keskihintaisilla autoilla (32 000 euroa) 0—470 euroa vuodessa. 

Valiokunta pitää edellä kuvattuja vaikutuksia myönteisinä niin kuluttajille kuin autoalalle. Veronalennus pienentää hieman auton hankintaan sitoutunutta pääomaa ja lisää siten kuluttajien ostovoimaa. Samalla se tukee autoalaa, joka työllistää suoraan noin 30 000 ja välillisesti noin 46 000 henkilöä. Uusien autojen myynti uudistaa lisäksi autokantaa ja hidastaa sen keski-iän kasvuaLiikennekäytössä vuonna 2014 olleiden henkilöautojen keski-ikä oli 11,1 vuotta, kun museoautoja ei oteta lukuun. Ajoneuvokantaa arvioitaessa on huomattava, että ajoneuvoliikennerekisteriin on merkitty enemmän ajoneuvoja kuin on liikennekäytössä. Esimerkiksi tämän vuoden alussa rekisterissä oli noin 3,2 milj. henkilöautoa, joista noin 2,6 milj. oli liikennekäytössä.. Sillä taas on ympäristöhyötyjen ohella myönteisiä vaikutuksia myös liikenneturvallisuuteen. Esitystä voidaan siis puoltaa myös näillä perusteilla. Lisäksi, vaikka esitys on lievästi regressiivinen, sen tulonjakovaikutukset eivät ole merkittäviä.  

Alennuksen painotus ja sähköautojen verokohtelu

Liikenne- ja viestintäministeriö on ehdottanut, että veronalennus kohdennettaisiin vielä selvemmin pienipäästöisiin ajoneuvoihin, esimerkiksi niihin, joiden ominaispäästö on enintään uusien autojen nykyisen keskipäästön suuruinen eli 124 g/km. Lisäksi kaikki nollapäästöiset ajoneuvot tulisi vapauttaa kokonaan autoverosta vaikka vain väliaikaisesti. Näin voitaisiin edistää sitä, että vaihtoehtoisten teknologioiden ajoneuvot, kuten sähkö- ja kaasuautot, pääsisivät yleistymään. Veronalennus tulisi lisäksi toteuttaa ministeriön mielestä ehdotettua nopeammassa tahdissa. 

Valiokunta on sivunnut näitä kysymyksiä osin jo edellä. Syyt esityksessä tehtyihin rajauksiin johtuvat veromallin perusominaisuuksista ja ovat viime kädessä fiskaalisia. Autovero — samoin kuin ajoneuvovero — ovat lähtökohdiltaan fiskaalisia veroja, vaikka niillä on vahva ympäristöohjaava tarkoitus ja rakenne. Lisäksi veromallin yhtenä nimenomaisena vahvuutena on pidetty neutraalisuutta myös sovellettavan teknologian suhteen. Se tekee vero-ohjauksesta joustavan ja helpon muuttaa tarpeiden mukaan. Myös autoala puoltaa sitä. Valiokunta ei pidä sen vuoksi perusteltuna edes väliaikaisia verohelpotuksia, etenkin kun tiedetään, miten vaikea niistä on yleensä luopua. 

Muutos ei ole valiokunnan mielestä aiheellinen siksikään, että veromalli itsessään suosii jo nyt selvästi kaikkia vähäpäästöisiä autoja tekniikasta riippumatta. Kun otetaan huomioon auto- ja ajoneuvoveron lisäksi myös liikenteen polttoaineiden ympäristöohjauksen tuottama hyöty, sähköautot saavat esimerkiksi bensiinikäyttöiseen autoon verrattuna noin 11 000 euron veroedun 10 vuodessa, kun vuosittainen ajosuorite on 17 000 kilometriä. Vastaava etu dieselautoihin verrattuna on noin 14 000 euroa. 

Toisaalta tiedetään, että uusien henkilöautojen päästötaso on alentunut viime vuosina 4—5 g/km vuodessa ja lähenee tasoa 100 g/km vuonna 2020. Kun sen lisäksi otetaan huomioon nyt ehdotetun veronalennuksen vaikutus, EU:n asettama tavoitetaso 95 g/km saavutettaneen vuonna 2020. Meneillään oleva muutos on siihen nähden riittävän tehokas jo nyt. — Esityksen perusteluissa on viitattu vielä VTT:n ja VATTin tuoreeseen yhteistutkimukseen tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessäNylund ym. (2015): Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset, VTT-R-00752-15.. Sen mukaan kansantalouden kannalta kustannustehokkain tapa vähentää päästöjä on investointi sellaisten kotimaisten biopolttoaineiden tuotantoon ja lisäkäyttöön, jotka soveltuvat käytettäväksi nykyisessä ajoneuvokalustossa. 

Sähköautojen matalaakin autoveroa voidaan perustella myös puhtaasti fiskaalisista syistä. Kun autojen yleinen päästötaso laskee, alenee myös autoveron tuotto. Sen vuoksi koko autokantaan kohdistuva neutraali veromalli on tärkeä. Esimerkiksi edellä mainittu muutos 4—5 g/km pienentää verotuottoa noin 25—30 milj. euroa vuodessa ilman veromuutoksiakin. Jos kehitys jatkuu ennakoidusti ja autoveron fiskaalinen merkitys halutaan säilyttää pitkällä aikavälillä, veron rakennetta joudutaan pohtimaan jossain vaiheessa uudelleen. Kysymys ei ole kuitenkaan vielä ajankohtainen, koska veron tuotto on edelleen korkea ja vaihtelee vuosittain yleisen taloustilanteen mukaan miljardin euron molemmin puolinAutoveron tuotoksi on arvioitu ensi vuoden talousarviossa noin 840 milj. euroa ja ajoneuvoveron tuotoksi 1,115 milj. euroa. Tuotot olivat vuoden 2014 tilinpäätöksessä vastaavasti noin 920 milj. ja 880 milj. euroa, ja ne edustavat karkeasti noin 40 prosenttia liikenteen kaikista verotuotoista, noin 4,6 miljardista eurosta.

Käytettyjen tuontiautojen verotus

Esityksellä muutetaan siis käytettynä maahan tuotavien autojen verotusta vastaamaan EU-tuomioistuimen nykyistä oikeuskäytäntöä. Hallituksen esityksen perusteluissa on kuvattu varsin yksityiskohtaisesti tuomioistuimen oikeuskäytännön kehittymistä vuoden 2006 Unkaria koskevista päätöksistä (asiat C-290/05, Nadashi ja C-333/05, Nemeth) Romaniaa ja Alankomaita koskeviin ratkaisuihin (C 402/09, Tatu ja C-437/12, X). Se kuvaa hyvin myös sitä tulkinnanvaraisuutta, jonka varassa mm. kansallisia ratkaisuja joudutaan tekemään. 

Vuoden 2008 autoverouudistuksessa meillä omaksuttu kanta nojautui Unkaria koskevaan tulkintaan, ja siitä oli neuvoteltu mm. komission virkamiesten kanssa. Valiokunta katsoi niin ikään kuulemiensa asiantuntijoiden arvioiden perusteella, että uudenlainen tulkinta verosyrjintäkieltoon oli mahdollinen, kun koko verojärjestelmä uudistettiin ympäristöperusteiseksi. Katsottiin, ettei käytettyjen tuontiautojen verotuksessa tarvinnut suorittaa vertailua aiemmin verotettuihin ajoneuvoihin näin perustavaa laatua olevan rakennemuutoksen jälkeen. Käytettyjä tuontiautoja katsottiin siis voitavan verottaa yhtälailla ympäristöperusteisesti kuin uusia autoja. — Tämä tulkinta on nyt osoittautunut kestämättömäksi tuomioistuimen myöhempien ratkaisujen valossa. 

Valiokunta hyväksyy ehdotetun lainmuutoksen, joka on onnistuttu toteuttamaan lainsäädäntöteknisesti varsin yksinkertaisesti. Uusi säännös (autoverolain 8 a §) takaa, ettei käytetystä tuontiautosta kanneta veroa enempää kuin vastaavan Suomessa jo aiemmin rekisteröidyn ajoneuvon arvossa on jäljellä. Valiokunnalla ei ole muuta huomautettavaa itse ehdotukseen. 

Asian käsittelyn yhteydessä on noussut kuitenkin esiin kysymys jo toimitettua verotusta koskevien virheellisten päätösten oikaisemisesta viran puolesta. Valtiovarainministeriö on selvittänyt tätä mahdollisuutta Tullin kanssa, mutta se on osoittautunut käytännössä varsin hankalaksi. Oikaistavat tapaukset voitaisiin nimittäin löytää vain käymällä läpi koko laaja verotusaineisto, osin myös manuaalisesti. Tullilla ei ole myöskään verovelvollisten tiliyhteystietoja, joten palautuksen maksatus olisi sekin ongelmallista. Hakemusmenettely on siksi tällä hetkellä nopein ja yksinkertaisin tapa oikaista verotuksia. Oikaisuvaatimukseksi riittää täysin vapaamuotoinen hakemus. 

Kysymys on toisaalta tavanomaisesta muutoksenhakutilanteesta, jossa verovelvollisen on helpointa ja nopeinta arvioida oma oikeussuojan tarpeensa. Tulli on pyrkinyt lisäksi tekemään verotuksen tarkistamisen ja oikaisuvaatimuksen tarpeen arvioinnin mahdollisimman yksinkertaiseksi tiedottamalla, ohjaamalla ja julkaisemalla vertailuprosentit verkkosivuillaan. Tulli jatkaa ohjaustaan, kun tämän lain käsittely on saatu päätökseen. — Todettakoon lisäksi, että Tulli on varautunut lisäresurssein oikaisuvaatimusten käsittelyyn. Se on myös muuttanut verotuskäytäntöään sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus antoi asiaa koskevan ratkaisunsa viime joulukuussa (KHO 2014:182).  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 33/2015 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 6.11.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
TimoKallikesk
jäsen
ToukoAaltovihr (osittain)
jäsen
TimoHeinonenkok(osittain)
jäsen
EeroHeinäluomasd
jäsen
KalleJokinenkok
jäsen
KaukoJuhantalokesk
jäsen
ToimiKankaanniemips
jäsen
KristaKiurusd(osittain)
jäsen
EskoKivirantakesk
jäsen
MikaLintiläkesk
jäsen
AnttiRantakangaskesk(osittain)
jäsen
MarkkuRossikesk
jäsen
SariSarkomaakok(osittain)
jäsen
SamiSaviops
jäsen
KariUotilavas
jäsen
PiaViitanensd
varajäsen
MarkkuEestiläkok(osittain)
varajäsen
TimoHarakkasd
varajäsen
RiittaMyllersd(osittain)
varajäsen
MikaNiikkops
varajäsen
JariRonkainenps
varajäsen
EeroSuutarikok (osittain)
varajäsen
HarryWallinsd(osittain)
varajäsen
OzanYanarvihr(osittain)
varajäsen
PeterÖstmankd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MaaritPekkanen

VASTALAUSE 1 /vas

Perustelut

Hallitus tekee kipeitä leikkauksia tavallisten suomalaisten toimeentuloon ja palveluihin. Esimerkiksi eläkkeensaajien asumistukea ja lääkekorvauksia leikataan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja korotetaan. Päivähoidon ryhmäkokoja kasvatetaan ja koulutuksesta leikataan. Valtiovarainministeriön omienkin laskelmien mukaan leikkaukset kohdistuvat pahiten eläkeläisiin, lapsiperheisiin, työttömiin, sosiaaliturvan varassa oleviin sekä opiskelijoihin. 

Samaan aikaan kun hallitus valittaa rahan puutetta ja leikkaa tavallisilta pienituloisilta kansalaisilta, se keventää autoveroa ja luopuu vapaaehtoisesti satojen miljoonien verotuloista. Autoveromuutoksen arvioidaan kokonaisuudessaan vähentävän verotuottoja vuonna 2016 noin 31 miljoonalla eurolla, vuonna 2017 noin 67 miljoonalla eurolla, vuonna 2018 noin 117 miljoonalla eurolla, sekä vuonna 2019 noin 182 miljoonalla eurolla, huomioiden ohjaus- sekä kysyntävaikutukset. 

Käytännössä hallituksen autoveroale hyödyttää eniten hyvätuloisia ihmisiä, joilla on mahdollisuus marssia autokauppaan ja tilata maahantuojalta tuliterä auto. Todennäköisesti suurin osa veronalennuksesta valuu autoja valmistavien ja maahantuovien yritysten katteisiin. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pitää epäoikeudenmukaisena tällaista rikkaita ja ulkomaista autoteollisuutta hyödyttävää tukea, etenkin kun samaan aikaan pienituloisilta leikataan. 

On myönteistä, että hallituksen esityksessä autoveron rakenne ottaa huomioon päästöt. Tuoreet tiedot siitä, että sekä diesel- että bensiinikäyttöisiä autoja on manipuloitu näyttämään mittaustilanteessa todellisia päästöjä pienempiä lukuja, osoittavat, että myös itse mittaustapahtuman ja menetelmän uudistamista on harkittava vakavasti. 

Kaiken kaikkiaan Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei pidä perusteltuna alentaa autoveroa yksittäisenä toimenpiteenä. Mielestämme maantieliikenteen verotusta on uudistettava kokonaisuudessaan ympäristömyönteiseksi. Uudistamista perustelee myös ulkomaalaisten liikenteenharjoittajien erilainen kilpailuasetelma tavarakuljetuksissa. Uudistamistarve koskee tällöin niin ajoneuvon hankinnan, omistusajan ja polttoaineen verotusta kuin mahdollista ajettujen kilometrien verotustakin. Hallituksen onkin syytä valmistella ympäristön kannalta kestävää ja kilpailutilanteen huomioon ottavaa verouudistusta unohtamatta maamme hajanaista asutusta. 

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Vastalauseen muutosehdotus) 

Vastalauseen muutosehdotus

1. Laki autoverolain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan autoverolain (1482/1994) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 266/2003, 
muutetaan 6 ja 7 § Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi sekä liitteen verotaulukko 1 Poistoehdotus päättyy, sellaisina kuin ne ovat, 6 § laeissa 5/2009 ja 1316/2011 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja Muutosehdotus päättyy 7 § laissa 5/2009 Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ja liitteen verotaulukko 1 laissa 1316/2011 Poistoehdotus päättyy, sekä 
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 
6, 7, 8 a ja 9 §  
                                                            (Kuten VaVM) 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Voimaantulosäännös 
                                                            (Kuten VaVM) 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 6.11.2015
KariUotilavas

VASTALAUSE 2 /sd

Perustelut

Hallitus esittää ohjelmansa mukaisesti autoveron laskemista niin, että verotuottovaikutus vuoden 2019 tasolla on noin 200 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti hallitus esittää joukkoliikenteen ostoliikenteen leikkaamista, jonka seurauksena maakunnille tärkeitä junayhteyksiä lakkaa. Mielestämme tässä taloustilanteessa näin suuret autoveron kevennykset eivät ole perusteltuja, ja esitämme, että osa autoveron kevennyksestä ohjataan VR:n ostopalveluliikenteen turvaamiseen sekä joidenkin muiden hallituksen epäoikeudenmukaisten leikkausten purkamiseen. 

Ehdotus,

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi lain liitteen Verotaulukko 1 muutettuna.(Vastalauseen muutosehdotus) 

Vastalauseen muutosehdotus

1. Laki autoverolain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan autoverolain (1482/1994) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 266/2003, 
muutetaan 6 ja 7 § sekä liitteen verotaulukko 1, sellaisina kuin ne ovat, 6 § laeissa 5/2009 ja 1316/2011, 7 § laissa 5/2009 ja liitteen verotaulukko 1 laissa 1316/2011, sekä 
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 
6, 7, 8 a ja 9 §  
                                                            (Kuten VaVM) 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Voimaantulosäännös 
                                                            (Kuten VaVM) 
 Lakiehdotus päättyy 

VEROTAULUKKO 1 

Auton  

kokonais- 

massa (kg) 

 

Auton  

CO2-päästöt 

(g/km) 

1.1.–31.12. 

2016  

sovellettava 

veroprosentti 

1.1.–31.12. 

2017  

sovellettava 

veroprosentti 

1.1.–31.12. 

2018  

sovellettava 

veroprosentti 

1.1.2019 ja sen jälkeen 

sovellettava 

veroprosentti 

käyttövoima muu kuin 

dieselöljy 

käyttövoima  

dieselöljy 

 

 

 

 

 

enintään 51 

enintään 354 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,3 Muutosehdotus päättyy 

52-60 

355-363 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,3 Muutosehdotus päättyy 

61-69 

364-372 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,3 Muutosehdotus päättyy 

70-78 

373-381 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,4 Muutosehdotus päättyy 

79-87 

382-390 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,4 Muutosehdotus päättyy 

88-96 

391-399 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,4 Muutosehdotus päättyy 

97-105 

400-408 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,5 Muutosehdotus päättyy 

106-114 

409-417 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,5 Muutosehdotus päättyy 

115-123 

418-426 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,5 Muutosehdotus päättyy 

124-132 

427-435 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,6 Muutosehdotus päättyy 

133-141 

436-444 

10 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,6 Muutosehdotus päättyy 

142-150 

445-453 

11 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,7 Muutosehdotus päättyy 

151-159 

454-462 

12 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,7 Muutosehdotus päättyy 

160-168 

463-471 

13 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,7 Muutosehdotus päättyy 

169-177 

472-480 

14 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,8 Muutosehdotus päättyy 

178-186 

481-489 

15 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,8 Muutosehdotus päättyy 

187-195 

490-498 

16 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,9 Muutosehdotus päättyy 

196-204 

499-507 

17 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,9 Muutosehdotus päättyy 

205-213 

508-516 

18 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,9 Muutosehdotus päättyy 

214-222 

517-525 

19 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,0 Muutosehdotus päättyy 

223-231 

526-534 

20 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,0 Muutosehdotus päättyy 

232-240 

535-543 

21 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,1 Muutosehdotus päättyy 

241-249 

544-552 

22 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,1 Muutosehdotus päättyy 

250-258 

553-561 

23 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,2 Muutosehdotus päättyy 

259-267 

562-570 

24 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,2 Muutosehdotus päättyy 

268-276 

571-579 

25 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,3 Muutosehdotus päättyy 

277-285 

580-588 

26 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,3 Muutosehdotus päättyy 

286-294 

589-597 

27 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,4 Muutosehdotus päättyy 

295-303 

598-606 

28 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,4 Muutosehdotus päättyy 

304-312 

607-615 

29 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,5 Muutosehdotus päättyy 

313-321 

616-624 

30 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,5 Muutosehdotus päättyy 

322-330 

625-633 

31 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,6 Muutosehdotus päättyy 

331-339 

634-642 

32 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,7 Muutosehdotus päättyy 

340-348 

643-651 

33 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,7 Muutosehdotus päättyy 

349-357 

652-660 

34 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,8 Muutosehdotus päättyy 

358-366 

661-669 

35 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,8 Muutosehdotus päättyy 

367-375 

670-678 

36 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,9 Muutosehdotus päättyy 

376-384 

679-687 

37 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,0 Muutosehdotus päättyy 

385-393 

688-696 

38 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,0 Muutosehdotus päättyy 

394-402 

697-705 

39 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,1 Muutosehdotus päättyy 

403-411 

706-714 

40 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,2 Muutosehdotus päättyy 

412-420 

715-723 

41 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,2 Muutosehdotus päättyy 

421-429 

724-732 

42 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,3 Muutosehdotus päättyy 

430-438 

733-741 

43 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,4 Muutosehdotus päättyy 

439-447 

742-750 

44 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,4 Muutosehdotus päättyy 

448-456 

751-759 

45 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,5 Muutosehdotus päättyy 

457-465 

760-768 

46 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,6 Muutosehdotus päättyy 

466-474 

769-777 

47 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,7 Muutosehdotus päättyy 

475-483 

778-786 

48 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,7 Muutosehdotus päättyy 

484-492 

787-795 

49 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,8 Muutosehdotus päättyy 

493-501 

796-804 

50 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,9 Muutosehdotus päättyy 

502-510 

805-813 

51 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,0 Muutosehdotus päättyy 

511-519 

814-822 

52 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,1 Muutosehdotus päättyy 

520-528 

823-831 

53 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,2 Muutosehdotus päättyy 

529-537 

832-840 

54 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,3 Muutosehdotus päättyy 

538-546 

841-849 

55 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,3 Muutosehdotus päättyy 

547-555 

850-858 

56 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,5 Muutosehdotus päättyy 

556-564 

859-867 

57 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,5 Muutosehdotus päättyy 

565-573 

868-876 

58 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,6 Muutosehdotus päättyy 

574-582 

877-885 

59 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,7 Muutosehdotus päättyy 

583-591 

886-994 

60 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,8 Muutosehdotus päättyy 

592-600 

995-1003 

61 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,0 Muutosehdotus päättyy 

601-609 

1004-1012 

62 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,0 Muutosehdotus päättyy 

610-618 

1013-1021 

63 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,1 Muutosehdotus päättyy 

619-627 

1022-1030 

64 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,3 Muutosehdotus päättyy 

628-636 

1031-1039 

65 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,4 Muutosehdotus päättyy 

637-645 

1040-1048 

66 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,5 Muutosehdotus päättyy 

646-654 

1049-1057 

67 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,6 Muutosehdotus päättyy 

655-663 

1058-1066 

68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,7 Muutosehdotus päättyy 

664-672 

1067-1075 

69 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,8 Muutosehdotus päättyy 

673-681 

1076-1084 

70 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,0 Muutosehdotus päättyy 

682-690 

1085-1093 

71 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,1 Muutosehdotus päättyy 

691-699 

1094-1102 

72 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,2 Muutosehdotus päättyy 

700-708 

1103-1111 

73 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,4 Muutosehdotus päättyy 

709-717 

1112-1120 

74 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,5 Muutosehdotus päättyy 

718-726 

1121-1129 

75 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,6 Muutosehdotus päättyy 

727-735 

1130-1138 

76 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,8 Muutosehdotus päättyy 

736-744 

1139-1147 

77 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,9 Muutosehdotus päättyy 

745-753 

1148-1156 

78 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,0 Muutosehdotus päättyy 

754-762 

1157-1165 

79 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,2 Muutosehdotus päättyy 

763-772 

1166-1174 

80 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,3 Muutosehdotus päättyy 

773-781 

1175-1183 

81 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,5 Muutosehdotus päättyy 

782-790 

1184-1192 

82 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,6 Muutosehdotus päättyy 

791-799 

1193-1202 

83 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,8 Muutosehdotus päättyy 

800-808 

1203-1211 

84 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,0 Muutosehdotus päättyy 

809-817 

1212-1220 

85 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,1 Muutosehdotus päättyy 

818-826 

1221-1229 

86 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,3 Muutosehdotus päättyy 

827-835 

1230-1238 

87 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,4 Muutosehdotus päättyy 

836-844 

1239-1247 

88 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,6 Muutosehdotus päättyy 

845-853 

1248-1256 

89 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,8 Muutosehdotus päättyy 

854-862 

1257-1265 

90 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,0 Muutosehdotus päättyy 

863-871 

1266-1274 

91 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,2 Muutosehdotus päättyy 

872-880 

1275-1283 

92 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,3 Muutosehdotus päättyy 

881-889 

1284-1292 

93 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,5 Muutosehdotus päättyy 

890-898 

1293-1301 

94 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,7 Muutosehdotus päättyy 

899-907 

1302-1310 

95 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,9 Muutosehdotus päättyy 

908-916 

1311-1319 

96 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,1 Muutosehdotus päättyy 

917-925 

1320-1328 

97 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,3 Muutosehdotus päättyy 

926-934 

1329-1337 

98 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,5 Muutosehdotus päättyy 

935-943 

1338-1346 

99 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,7 Muutosehdotus päättyy 

944-952 

1347-1355 

100 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,9 Muutosehdotus päättyy 

953-961 

1356-1364 

101 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,1 Muutosehdotus päättyy 

962-970 

1365-1373 

102 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,3 Muutosehdotus päättyy 

971-979 

1374-1382 

103 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,5 Muutosehdotus päättyy 

980-988 

1383-1391 

104 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,8 Muutosehdotus päättyy 

989-997 

1392-1400 

105 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,0 Muutosehdotus päättyy 

998-1006 

1401-1409 

106 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,2 Muutosehdotus päättyy 

1007-1015 

1410-1418 

107 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,4 Muutosehdotus päättyy 

1016-1024 

1419-1427 

108 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,7 Muutosehdotus päättyy 

1025-1033 

1428-1436 

109 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,9 Muutosehdotus päättyy 

1034-1042 

1437-1445 

110 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,2 Muutosehdotus päättyy 

1043-1051 

1446-1454 

111 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,4 Muutosehdotus päättyy 

1052-1060 

1455-1463 

112 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,6 Muutosehdotus päättyy 

1061-1069 

1464-1472 

113 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,9 Muutosehdotus päättyy 

1070-1078 

1473-1481 

114 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,1 Muutosehdotus päättyy 

1079-1087 

1482-1490 

115 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,4 Muutosehdotus päättyy 

1088-1096 

1491-1499 

116 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,6 Muutosehdotus päättyy 

1097-1105 

1500-1508 

117 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,9 Muutosehdotus päättyy 

1106-1114 

1509-1517 

118 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,2 Muutosehdotus päättyy 

1115-1123 

1518-1526 

119 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,4 Muutosehdotus päättyy 

1124-1132 

1527-1535 

120 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,7 Muutosehdotus päättyy 

1133-1141 

1536-1544 

121 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,0 Muutosehdotus päättyy 

1142-1150 

1545-1553 

122 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,2 Muutosehdotus päättyy 

1151-1159 

1554-1562 

123 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,5 Muutosehdotus päättyy 

1160-1168 

1563-1571 

124 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,8 Muutosehdotus päättyy 

1169-1177 

1572-1580 

125 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,1 Muutosehdotus päättyy 

1178-1186 

1581-1589 

126 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,4 Muutosehdotus päättyy 

1187-1195 

1590-1598 

127 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,7 Muutosehdotus päättyy 

1196-1204 

1599-1607 

128 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,9 Muutosehdotus päättyy 

1205-1213 

1608-1616 

129 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,2 Muutosehdotus päättyy 

1214-1222 

1617-1625 

130 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,5 Muutosehdotus päättyy 

1223-1231 

1626-1634 

131 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,8 Muutosehdotus päättyy 

1232-1240 

1635-1643 

132 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,1 Muutosehdotus päättyy 

1241-1249 

1644-1652 

133 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,4 Muutosehdotus päättyy 

1250-1258 

1653-1661 

134 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,7 Muutosehdotus päättyy 

1259-1267 

1662-1670 

135 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,0 Muutosehdotus päättyy 

1268-1276 

1671-1679 

136 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,3 Muutosehdotus päättyy 

1277-1285 

1680-1688 

137 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,6 Muutosehdotus päättyy 

1286-1295 

1689-1697 

138 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,9 Muutosehdotus päättyy 

1296-1304 

1698-1706 

139 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,3 Muutosehdotus päättyy 

1305-1313 

1707-1715 

140 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,6 Muutosehdotus päättyy 

23,5 

1314-1322 

1716-1725 

141 

24,0 

24,0 

24,0 

24,0 

1323-1331 

1726-1734 

142 

24,2 

24,2 

24,2 

24,2 

1332-1340 

1735-1743 

143 

24,4 

24,4 

24,4 

24,4 

1341-1349 

1744-1752 

144 

24,6 

24,6 

24,6 

24,6 

1350-1358 

1753-1761 

145 

24,8 

24,8 

24,8 

24,8 

1359-1367 

1762-1770 

146 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

1368-1376 

1771-1779 

147 

25,2 

25,2 

25,2 

25,2 

1377-1385 

1780-1788 

148 

25,4 

25,4 

25,4 

25,4 

1386-1394 

1789-1797 

149 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

1395-1403 

1798-1806 

150 

25,8 

25,8 

25,8 

25,8 

1404-1412 

1807-1815 

151 

26,0 

26,0 

26,0 

26,0 

1413-1421 

1816-1824 

152 

26,2 

26,2 

26,2 

26,2 

1422-1430 

1825-1833 

153 

26,4 

26,4 

26,4 

26,4 

1431-1439 

1834-1842 

154 

26,6 

26,6 

26,6 

26,6 

1440-1448 

1843-1851 

155 

26,8 

26,8 

26,8 

26,8 

1449-1457 

1852-1860 

156 

27,0 

27,0 

27,0 

27,0 

1458-1466 

1861-1869 

157 

27,1 

27,1 

27,1 

27,1 

1467-1475 

1870-1878 

158 

27,3 

27,3 

27,3 

27,3 

1476-1484 

1879-1887 

159 

27,5 

27,5 

27,5 

27,5 

1485-1493 

1888-1896 

160 

27,7 

27,7 

27,7 

27,7 

1494-1502 

1897-1905 

161 

27,9 

27,9 

27,9 

27,9 

1503-1511 

1906-1914 

162 

28,1 

28,1 

28,1 

28,1 

1512-1520 

1915-1923 

163 

28,3 

28,3 

28,3 

28,3 

1521-1529 

1924-1932 

164 

28,5 

28,5 

28,5 

28,5 

1530-1538 

1933-1941 

165 

28,7 

28,7 

28,7 

28,7 

1539-1547 

1942-1950 

166 

28,9 

28,9 

28,9 

28,9 

1548-1556 

1951-1959 

167 

29,1 

29,1 

29,1 

29,1 

1557-1565 

1960-1968 

168 

29,3 

29,3 

29,3 

29,3 

1566-1574 

1969-1977 

169 

29,5 

29,5 

29,5 

29,5 

1575-1583 

1978-1986 

170 

29,7 

29,7 

29,7 

29,7 

1584-1592 

1987-1995 

171 

29,9 

29,9 

29,9 

29,9 

1593-1601 

1996-2004 

172 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

1602-1610 

2005-2013 

173 

30,2 

30,2 

30,2 

30,2 

1611-1619 

2014-2022 

174 

30,4 

30,4 

30,4 

30,4 

1620-1628 

2023-2031 

175 

30,6 

30,6 

30,6 

30,6 

1629-1637 

2032-2040 

176 

30,8 

30,8 

30,8 

30,8 

1638-1646 

2041-2049 

177 

31,0 

31,0 

31,0 

31,0 

1647-1655 

2050-2058 

178 

31,2 

31,2 

31,2 

31,2 

1656-1664 

2059-2067 

179 

31,4 

31,4 

31,4 

31,4 

1665-1673 

2068-2076 

180 

31,6 

31,6 

31,6 

31,6 

1674-1682 

2077-2085 

181 

31,7 

31,7 

31,7 

31,7 

1683-1691 

2086-2094 

182 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

1692-1700 

2095-2103 

183 

32,1 

32,1 

32,1 

32,1 

1701-1709 

2104-2112 

184 

32,3 

32,3 

32,3 

32,3 

1710-1718 

2113-2121 

185 

32,5 

32,5 

32,5 

32,5 

1719-1727 

2122-2130 

186 

32,7 

32,7 

32,7 

32,7 

1728-1736 

2131-2139 

187 

32,8 

32,8 

32,8 

32,8 

1737-1745 

2140-2148 

188 

33,0 

33,0 

33,0 

33,0 

1746-1754 

2149-2157 

189 

33,2 

33,2 

33,2 

33,2 

1755-1763 

2158-2166 

190 

33,4 

33,4 

33,4 

33,4 

1764-1772 

2167-2175 

191 

33,6 

33,6 

33,6 

33,6 

1773-1781 

2176-2184 

192 

33,7 

33,7 

33,7 

33,7 

1782-1790 

2185-2193 

193 

33,9 

33,9 

33,9 

33,9 

1791-1799 

2194-2202 

194 

34,1 

34,1 

34,1 

34,1 

1800-1808 

2203-2211 

195 

34,3 

34,3 

34,3 

34,3 

1809-1818 

2212-2220 

196 

34,4 

34,4 

34,4 

34,4 

1819-1827 

2221-2229 

197 

34,6 

34,6 

34,6 

34,6 

1828-1836 

2230-2238 

198 

34,8 

34,8 

34,8 

34,8 

1837-1845 

2239-2247 

199 

35,0 

35,0 

35,0 

35,0 

1846-1854 

2248-2257 

200 

35,1 

35,1 

35,1 

35,1 

1855-1863 

2258-2266 

201 

35,3 

35,3 

35,3 

35,3 

1864-1872 

2267-2275 

202 

35,5 

35,5 

35,5 

35,5 

1873-1881 

2276-2284 

203 

35,7 

35,7 

35,7 

35,7 

1882-1890 

2285-2293 

204 

35,8 

35,8 

35,8 

35,8 

1891-1899 

2294-2302 

205 

36,0 

36,0 

36,0 

36,0 

1900-1908 

2303-2311 

206 

36,2 

36,2 

36,2 

36,2 

1909-1917 

2312-2320 

207 

36,3 

36,3 

36,3 

36,3 

1918-1926 

2321-2329 

208 

36,5 

36,5 

36,5 

36,5 

1927-1935 

2330-2338 

209 

36,6 

36,6 

36,6 

36,6 

1936-1944 

2339-2347 

210 

36,8 

36,8 

36,8 

36,8 

1945-1953 

2348-2356 

211 

37,0 

37,0 

37,0 

37,0 

1954-1962 

2357-2365 

212 

37,1 

37,1 

37,1 

37,1 

1963-1971 

2366-2374 

213 

37,3 

37,3 

37,3 

37,3 

1972-1980 

2375-2383 

214 

37,5 

37,5 

37,5 

37,5 

1981-1989 

2384-2392 

215 

37,6 

37,6 

37,6 

37,6 

1990-1998 

2393-2401 

216 

37,8 

37,8 

37,8 

37,8 

1999-2007 

2402-2410 

217 

37,9 

37,9 

37,9 

37,9 

2008-2016 

2411-2419 

218 

38,1 

38,1 

38,1 

38,1 

2017-2025 

2420-2428 

219 

38,2 

38,2 

38,2 

38,2 

2026-2034 

2429-2437 

220 

38,4 

38,4 

38,4 

38,4 

2035-2043 

2438-2446 

221 

38,5 

38,5 

38,5 

38,5 

2044-2052 

2447-2455 

222 

38,7 

38,7 

38,7 

38,7 

2053-2061 

2456-2464 

223 

38,8 

38,8 

38,8 

38,8 

2062-2070 

2465-2473 

224 

39,0 

39,0 

39,0 

39,0 

2071-2079 

2474-2482 

225 

39,1 

39,1 

39,1 

39,1 

2080-2088 

2483-2491 

226 

39,3 

39,3 

39,3 

39,3 

2089-2097 

2492-2500 

227 

39,4 

39,4 

39,4 

39,4 

2098-2106 

2501-2509 

228 

39,6 

39,6 

39,6 

39,6 

2107-2115 

2510-2518 

229 

39,7 

39,7 

39,7 

39,7 

2116-2124 

2519-2527 

230 

39,8 

39,8 

39,8 

39,8 

2125-2133 

2528-2536 

231 

40,0 

40,0 

40,0 

40,0 

2134-2142 

2537-2545 

232 

40,1 

40,1 

40,1 

40,1 

2143-2151 

2546-2554 

233 

40,3 

40,3 

40,3 

40,3 

2152-2160 

2555-2563 

234 

40,4 

40,4 

40,4 

40,4 

2161-2169 

2564-2572 

235 

40,5 

40,5 

40,5 

40,5 

2170-2178 

2573-2581 

236 

40,7 

40,7 

40,7 

40,7 

2179-2187 

2582-2590 

237 

40,8 

40,8 

40,8 

40,8 

2188-2196 

2591-2599 

238 

40,9 

40,9 

40,9 

40,9 

2197-2205 

2600-2608 

239 

41,1 

41,1 

41,1 

41,1 

2206-2214 

2609-2617 

240 

41,2 

41,2 

41,2 

41,2 

2215-2223 

2618-2626 

241 

41,3 

41,3 

41,3 

41,3 

2224-2232 

2627-2635 

242 

41,5 

41,5 

41,5 

41,5 

2233-2241 

2636-2644 

243 

41,6 

41,6 

41,6 

41,6 

2242-2250 

2645-2653 

244 

41,7 

41,7 

41,7 

41,7 

2251-2259 

2654-2662 

245 

41,8 

41,8 

41,8 

41,8 

2260-2268 

2663-2671 

246 

42,0 

42,0 

42,0 

42,0 

2269-2277 

2672-2680 

247 

42,1 

42,1 

42,1 

42,1 

2278-2286 

2681-2689 

248 

42,2 

42,2 

42,2 

42,2 

2287-2295 

2690-2698 

249 

42,3 

42,3 

42,3 

42,3 

2296-2304 

2699-2707 

250 

42,4 

42,4 

42,4 

42,4 

2305-2313 

2708-2716 

251 

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

2314-2322 

2717-2725 

252 

42,7 

42,7 

42,7 

42,7 

2323-2331 

2726-2734 

253 

42,8 

42,8 

42,8 

42,8 

2332-2340 

2735-2743 

254 

42,9 

42,9 

42,9 

42,9 

2341-2350 

2744-2752 

255 

43,0 

43,0 

43,0 

43,0 

2351-2359 

2753-2761 

256 

43,1 

43,1 

43,1 

43,1 

2360-2368 

2762-2770 

257 

43,2 

43,2 

43,2 

43,2 

2369-2377 

2771-2780 

258 

43,4 

43,4 

43,4 

43,4 

2378-2386 

2781-2789 

259 

43,5 

43,5 

43,5 

43,5 

2387-2395 

2790-2798 

260 

43,6 

43,6 

43,6 

43,6 

2396-2404 

2799-2807 

261 

43,7 

43,7 

43,7 

43,7 

2405-2413 

2808-2816 

262 

43,8 

43,8 

43,8 

43,8 

2414-2422 

2817-2825 

263 

43,9 

43,9 

43,9 

43,9 

2423-2431 

2826-2834 

264 

44,0 

44,0 

44,0 

44,0 

2432-2440 

2835-2843 

265 

44,1 

44,1 

44,1 

44,1 

2441-2449 

2844-2852 

266 

44,2 

44,2 

44,2 

44,2 

2450-2458 

2853-2861 

267 

44,3 

44,3 

44,3 

44,3 

2459-2467 

2862-2870 

268 

44,4 

44,4 

44,4 

44,4 

2468-2476 

2871-2879 

269 

44,5 

44,5 

44,5 

44,5 

2477-2485 

2880-2888 

270 

44,6 

44,6 

44,6 

44,6 

2486-2494 

2889-2897 

271 

44,7 

44,7 

44,7 

44,7 

2495-2503 

2898-2906 

272 

44,8 

44,8 

44,8 

44,8 

2504-2512 

2907-2915 

273 

44,9 

44,9 

44,9 

44,9 

2513-2521 

2916-2924 

274 

45,0 

45,0 

45,0 

45,0 

2522-2530 

2925-2933 

275 

45,1 

45,1 

45,1 

45,1 

2531-2539 

2934-2942 

276 

45,2 

45,2 

45,2 

45,2 

2540-2548 

2943-2951 

277 

45,2 

45,2 

45,2 

45,2 

2549-2557 

2952-2960 

278 

45,3 

45,3 

45,3 

45,3 

2558-2566 

2961-2969 

279 

45,4 

45,4 

45,4 

45,4 

2567-2575 

2970-2978 

280 

45,5 

45,5 

45,5 

45,5 

2576-2584 

2979-2987 

281 

45,6 

45,6 

45,6 

45,6 

2585-2593 

2988-2996 

282 

45,7 

45,7 

45,7 

45,7 

2594-2602 

2997-3005 

283 

45,8 

45,8 

45,8 

45,8 

2603-2611 

3006-3014 

284 

45,8 

45,8 

45,8 

45,8 

2612-2620 

3015-3023 

285 

45,9 

45,9 

45,9 

45,9 

2621-2629 

3024-3032 

286 

46,0 

46,0 

46,0 

46,0 

2630-2638 

3033-3041 

287 

46,1 

46,1 

46,1 

46,1 

2639-2647 

3042-3050 

288 

46,2 

46,2 

46,2 

46,2 

2648-2656 

3051-3059 

289 

46,3 

46,3 

46,3 

46,3 

2657-2665 

3060-3068 

290 

46,3 

46,3 

46,3 

46,3 

2666-2674 

3069-3077 

291 

46,4 

46,4 

46,4 

46,4 

2675-2683 

3078-3086 

292 

46,5 

46,5 

46,5 

46,5 

2684-2692 

3087-3095 

293 

46,6 

46,6 

46,6 

46,6 

2693-2701 

3096-3104 

294 

46,6 

46,6 

46,6 

46,6 

2702-2710 

3105-3113 

295 

46,7 

46,7 

46,7 

46,7 

2711-2719 

3114-3122 

296 

46,8 

46,8 

46,8 

46,8 

2720-2728 

3123-3131 

297 

46,9 

46,9 

46,9 

46,9 

2729-2737 

3132-3140 

298 

46,9 

46,9 

46,9 

46,9 

2738-2746 

3141-3149 

299 

47,0 

47,0 

47,0 

47,0 

2747-2755 

3150-3158 

300 

47,1 

47,1 

47,1 

47,1 

2756-2764 

3159-3167 

301 

47,1 

47,1 

47,1 

47,1 

2765-2773 

3168-3176 

302 

47,2 

47,2 

47,2 

47,2 

2774-2782 

3177-3185 

303 

47,3 

47,3 

47,3 

47,3 

2783-2791 

3186-3194 

304 

47,3 

47,3 

47,3 

47,3 

2792-2800 

3195-3203 

305 

47,4 

47,4 

47,4 

47,4 

2801-2809 

3204-3212 

306 

47,5 

47,5 

47,5 

47,5 

2810-2818 

3213-3221 

307 

47,5 

47,5 

47,5 

47,5 

2819-2827 

3222-3230 

308 

47,6 

47,6 

47,6 

47,6 

2828-2836 

3231-3239 

309 

47,6 

47,6 

47,6 

47,6 

2837-2845 

3240-3248 

310 

47,7 

47,7 

47,7 

47,7 

2846-2854 

3249-3257 

311 

47,8 

47,8 

47,8 

47,8 

2855-2863 

3258-3266 

312 

47,8 

47,8 

47,8 

47,8 

2864-2873 

3267-3275 

313 

47,9 

47,9 

47,9 

47,9 

2874-2882 

3276-3284 

314 

47,9 

47,9 

47,9 

47,9 

2883-2891 

3285-3293 

315 

48,0 

48,0 

48,0 

48,0 

2892-2900 

3294-3302 

316 

48,1 

48,1 

48,1 

48,1 

2901-2909 

3303-3312 

317 

48,1 

48,1 

48,1 

48,1 

2910-2918 

3313-3321 

318 

48,2 

48,2 

48,2 

48,2 

2919-2927 

3322-3330 

319 

48,2 

48,2 

48,2 

48,2 

2928-2936 

3331-3339 

320 

48,3 

48,3 

48,3 

48,3 

2937-2945 

3340-3348 

321 

48,3 

48,3 

48,3 

48,3 

2946-2954 

3349-3357 

322 

48,4 

48,4 

48,4 

48,4 

2955-2963 

3358-3366 

323 

48,4 

48,4 

48,4 

48,4 

2964-2972 

3367-3375 

324 

48,5 

48,5 

48,5 

48,5 

2973-2981 

3376-3384 

325 

48,5 

48,5 

48,5 

48,5 

2982-2990 

3385-3393 

326 

48,6 

48,6 

48,6 

48,6 

2991-2999 

3394-3402 

327 

48,6 

48,6 

48,6 

48,6 

3000-3008 

3403-3411 

328 

48,7 

48,7 

48,7 

48,7 

3009-3017 

3412-3420 

329 

48,7 

48,7 

48,7 

48,7 

3018-3026 

3421-3429 

330 

48,8 

48,8 

48,8 

48,8 

3027-3035 

3430-3438 

331 

48,8 

48,8 

48,8 

48,8 

3036-3044 

3439-3447 

332 

48,9 

48,9 

48,9 

48,9 

3045-3053 

3448-3456 

333 

48,9 

48,9 

48,9 

48,9 

3054-3062 

3457-3465 

334 

49,0 

49,0 

49,0 

49,0 

3063-3071 

3466-3474 

335 

49,0 

49,0 

49,0 

49,0 

3072-3080 

3475-3483 

336 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3081-3089 

3484-3492 

337 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3090-3098 

3493-3501 

338 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3099-3107 

3502-3510 

339 

49,2 

49,2 

49,2 

49,2 

3108-3116 

3511-3519 

340 

49,2 

49,2 

49,2 

49,2 

3117-3125 

3520-3528 

341 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3126-3134 

3529-3537 

342 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3135-3143 

3538-3546 

343 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3144-3152 

3547-3555 

344 

49,4 

49,4 

49,4 

49,4 

3153-3161 

3556-3564 

345 

49,4 

49,4 

49,4 

49,4 

3162-3170 

3565-3573 

346 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3171-3179 

3574-3582 

347 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3180-3188 

3583-3591 

348 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3189-3197 

3592-3600 

349 

49,6 

49,6 

49,6 

49,6 

3198-3206 

3601-3609 

350 

49,6 

49,6 

49,6 

49,6 

3207-3215 

3610-3618 

351 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3216-3224 

3619-3627 

352 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3225-3233 

3628-3636 

353 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3234-3242 

3637-3645 

354 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3243-3251 

3646-3654 

355 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3252-3260 

3655-3663 

356 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3261-3269 

3664-3672 

357 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3270-3278 

3673-3681 

358 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3279-3287 

3682-3690 

359 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3288 tai 

enemmän 

3691 tai  

enemmän 

360 tai  

enemmän 

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

Helsingissä 6.11.2015
PiaViitanensd
TimoHarakkasd
EeroHeinäluomasd
KristaKiurusd
RiitaMyllersd
HarryWallinsd

VASTALAUSE 3 /kd

Perustelut

Hallituksen esityksessä (HE 33/2015 vp) ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia. Autoverolakia muutettaisiin siten, että pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennettaisiin vaiheittain. Veronalennus painottuisi selvästi pienipäästöisiin autoihin. Autoveron alennus on perusteltua, sillä se edistää maamme autokannan uusiutumista ja lisäisi pienipäästöisten autojen määrää. Yhdessä vanhojen autojen romutuspalkkion kanssa autoveron alennus piristää autokauppaa ja parantaa alan työllisyyttä. 

Esityksen mukainen autoveron alennus olisi kuitenkin liiallinen, peräti 200 miljoonaa euroa vuoden 2019 tasolla. Samalla ajoneuvoveroa korotettaisiin 100 miljoonalla eurolla. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa näin merkittävä autoveron alennus ei ole perusteltua, kun samalla tehdään kipeitä leikkauksia tutkimuksesta, koulutuksesta ja pienituloisten sosiaaliturvasta. Autoveron alennus vaikuttaa myös kasvavan kysynnän vuoksi maamme vaihtotaseen kehitykseen kielteisesti. Pienempi autoveron alennus olisi tästä syystä järkevää. Autoveron portaittainen alennus tulisi ajoittaa vuosien 2016—2019 sijaan vuosille 2017—2019. 

Tänä syksynä paljastunut suurten valmistajien henkilöautojen päästötulosten vääristely on osoittanut, että autoveron määräytymiskriteereitä tulee tarkastella uudelleen. Autoverotusta tulisi jatkossa harkita muutettavaksi siten, että se perustuisi auton kokonaispainoon ja polttoainekulutukseen mieluummin kuin päästötuloksiin. 

Ehdotus,

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että valiokunnan mietinnön VaVM 5/2015 vp perustelujen kuudes kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Valiokunta esittää autoveron alennuksen toteutusta kolmessa samansuuruisessa vaiheessa vuosina 2017—2019, jolloin veronalennus jäisi hallituksen esitystä maltillisempaan 150 miljoonan euron summaan vuoden 2019 tasolla. Se antaa kertamuutokseen verrattuna enemmän sopeutumisaikaa niin kuluttajille kuin autokaupalle ja ehkäisee siten mahdollisia markkinahäiriöitä ja äkillisiä arvonmuutoksia. Lisäksi kunakin vuonna voimaan tuleva alennus jää autojen hankintahintoihin nähden sen verran pieneksi, ettei sen arvioida lykkäävän tarpeettomasti kuluttajien ostopäätöksiä. Ratkaisu on myös valtiontaloudellisesti perusteltu ja omiaan turvaamaan tasaista verokertymää."  että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi lain liitteenä oleva verotaulukko 1 muutettuna. (Vastalauseen muutosehdotus) 

Vastalauseen muutosehdotus

1. Laki autoverolain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan autoverolain (1482/1994) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 266/2003, 
muutetaan 6 ja 7 § sekä liitteen verotaulukko 1, sellaisina kuin ne ovat, 6 § laeissa 5/2009 ja 1316/2011, 7 § laissa 5/2009 ja liitteen verotaulukko 1 laissa 1316/2011, sekä 
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 
6, 7, 8 a ja 9 §  
                                                            (Kuten VaVM) 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Voimaantulosäännös 
                                                            (Kuten VaVM) 
 Lakiehdotus päättyy 

VEROTAULUKKO 1 

Auton  

kokonais- 

massa (kg) 

 

Auton  

CO2-päästöt 

(g/km) 

1.1.–31.12. 

2016  

sovellettava 

veroprosentti 

1.1.–31.12. 

2017  

sovellettava 

veroprosentti 

1.1.–31.12. 

2018  

sovellettava 

veroprosentti 

1.1.2019 ja sen jälkeen 

sovellettava 

veroprosentti 

käyttövoima muu kuin 

dieselöljy 

käyttövoima  

dieselöljy 

 

 

 

 

 

enintään 51 

enintään 354 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,3 Muutosehdotus päättyy 

52-60 

355-363 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,3 Muutosehdotus päättyy 

61-69 

364-372 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,3 Muutosehdotus päättyy 

70-78 

373-381 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,4 Muutosehdotus päättyy 

79-87 

382-390 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,4 Muutosehdotus päättyy 

88-96 

391-399 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,4 Muutosehdotus päättyy 

97-105 

400-408 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,5 Muutosehdotus päättyy 

106-114 

409-417 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,5 Muutosehdotus päättyy 

115-123 

418-426 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,5 Muutosehdotus päättyy 

124-132 

427-435 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,6 Muutosehdotus päättyy 

133-141 

436-444 

10 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,6 Muutosehdotus päättyy 

142-150 

445-453 

11 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,7 Muutosehdotus päättyy 

151-159 

454-462 

12 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,7 Muutosehdotus päättyy 

160-168 

463-471 

13 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,7 Muutosehdotus päättyy 

169-177 

472-480 

14 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,8 Muutosehdotus päättyy 

178-186 

481-489 

15 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,8 Muutosehdotus päättyy 

187-195 

490-498 

16 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,9 Muutosehdotus päättyy 

196-204 

499-507 

17 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,9 Muutosehdotus päättyy 

205-213 

508-516 

18 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,9 Muutosehdotus päättyy 

214-222 

517-525 

19 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,0 Muutosehdotus päättyy 

223-231 

526-534 

20 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,0 Muutosehdotus päättyy 

232-240 

535-543 

21 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,1 Muutosehdotus päättyy 

241-249 

544-552 

22 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,1 Muutosehdotus päättyy 

250-258 

553-561 

23 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,2 Muutosehdotus päättyy 

259-267 

562-570 

24 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,2 Muutosehdotus päättyy 

268-276 

571-579 

25 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,3 Muutosehdotus päättyy 

277-285 

580-588 

26 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,3 Muutosehdotus päättyy 

286-294 

589-597 

27 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,4 Muutosehdotus päättyy 

295-303 

598-606 

28 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,4 Muutosehdotus päättyy 

304-312 

607-615 

29 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,5 Muutosehdotus päättyy 

313-321 

616-624 

30 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,5 Muutosehdotus päättyy 

322-330 

625-633 

31 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,6 Muutosehdotus päättyy 

331-339 

634-642 

32 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,7 Muutosehdotus päättyy 

340-348 

643-651 

33 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,7 Muutosehdotus päättyy 

349-357 

652-660 

34 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,8 Muutosehdotus päättyy 

358-366 

661-669 

35 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,8 Muutosehdotus päättyy 

367-375 

670-678 

36 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,9 Muutosehdotus päättyy 

376-384 

679-687 

37 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,0 Muutosehdotus päättyy 

385-393 

688-696 

38 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,0 Muutosehdotus päättyy 

394-402 

697-705 

39 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,1 Muutosehdotus päättyy 

403-411 

706-714 

40 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,2 Muutosehdotus päättyy 

412-420 

715-723 

41 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,2 Muutosehdotus päättyy 

421-429 

724-732 

42 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,3 Muutosehdotus päättyy 

430-438 

733-741 

43 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,4 Muutosehdotus päättyy 

439-447 

742-750 

44 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,4 Muutosehdotus päättyy 

448-456 

751-759 

45 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,5 Muutosehdotus päättyy 

457-465 

760-768 

46 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,6 Muutosehdotus päättyy 

466-474 

769-777 

47 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,7 Muutosehdotus päättyy 

475-483 

778-786 

48 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,7 Muutosehdotus päättyy 

484-492 

787-795 

49 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,8 Muutosehdotus päättyy 

493-501 

796-804 

50 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,9 Muutosehdotus päättyy 

502-510 

805-813 

51 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,0 Muutosehdotus päättyy 

511-519 

814-822 

52 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,1 Muutosehdotus päättyy 

520-528 

823-831 

53 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,2 Muutosehdotus päättyy 

529-537 

832-840 

54 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,3 Muutosehdotus päättyy 

538-546 

841-849 

55 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,3 Muutosehdotus päättyy 

547-555 

850-858 

56 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,5 Muutosehdotus päättyy 

556-564 

859-867 

57 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,5 Muutosehdotus päättyy 

565-573 

868-876 

58 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,6 Muutosehdotus päättyy 

574-582 

877-885 

59 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,7 Muutosehdotus päättyy 

583-591 

886-994 

60 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,8 Muutosehdotus päättyy 

592-600 

995-1003 

61 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,0 Muutosehdotus päättyy 

601-609 

1004-1012 

62 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,0 Muutosehdotus päättyy 

610-618 

1013-1021 

63 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,1 Muutosehdotus päättyy 

619-627 

1022-1030 

64 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,3 Muutosehdotus päättyy 

628-636 

1031-1039 

65 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,4 Muutosehdotus päättyy 

637-645 

1040-1048 

66 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,5 Muutosehdotus päättyy 

646-654 

1049-1057 

67 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,6 Muutosehdotus päättyy 

655-663 

1058-1066 

68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,7 Muutosehdotus päättyy 

664-672 

1067-1075 

69 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7,8 Muutosehdotus päättyy 

673-681 

1076-1084 

70 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,0 Muutosehdotus päättyy 

682-690 

1085-1093 

71 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,1 Muutosehdotus päättyy 

691-699 

1094-1102 

72 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,2 Muutosehdotus päättyy 

700-708 

1103-1111 

73 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,4 Muutosehdotus päättyy 

709-717 

1112-1120 

74 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,5 Muutosehdotus päättyy 

718-726 

1121-1129 

75 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,6 Muutosehdotus päättyy 

727-735 

1130-1138 

76 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,8 Muutosehdotus päättyy 

736-744 

1139-1147 

77 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,9 Muutosehdotus päättyy 

745-753 

1148-1156 

78 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,0 Muutosehdotus päättyy 

754-762 

1157-1165 

79 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,2 Muutosehdotus päättyy 

763-772 

1166-1174 

80 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,3 Muutosehdotus päättyy 

773-781 

1175-1183 

81 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,5 Muutosehdotus päättyy 

782-790 

1184-1192 

82 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,6 Muutosehdotus päättyy 

791-799 

1193-1202 

83 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,8 Muutosehdotus päättyy 

800-808 

1203-1211 

84 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,0 Muutosehdotus päättyy 

809-817 

1212-1220 

85 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,1 Muutosehdotus päättyy 

818-826 

1221-1229 

86 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,3 Muutosehdotus päättyy 

827-835 

1230-1238 

87 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,4 Muutosehdotus päättyy 

836-844 

1239-1247 

88 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,6 Muutosehdotus päättyy 

845-853 

1248-1256 

89 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,8 Muutosehdotus päättyy 

854-862 

1257-1265 

90 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,0 Muutosehdotus päättyy 

863-871 

1266-1274 

91 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,2 Muutosehdotus päättyy 

872-880 

1275-1283 

92 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,3 Muutosehdotus päättyy 

881-889 

1284-1292 

93 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,5 Muutosehdotus päättyy 

890-898 

1293-1301 

94 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,7 Muutosehdotus päättyy 

899-907 

1302-1310 

95 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,9 Muutosehdotus päättyy 

908-916 

1311-1319 

96 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,1 Muutosehdotus päättyy 

917-925 

1320-1328 

97 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,3 Muutosehdotus päättyy 

926-934 

1329-1337 

98 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,5 Muutosehdotus päättyy 

935-943 

1338-1346 

99 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,7 Muutosehdotus päättyy 

944-952 

1347-1355 

100 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,9 Muutosehdotus päättyy 

953-961 

1356-1364 

101 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,1 Muutosehdotus päättyy 

962-970 

1365-1373 

102 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,3 Muutosehdotus päättyy 

971-979 

1374-1382 

103 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,5 Muutosehdotus päättyy 

980-988 

1383-1391 

104 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,8 Muutosehdotus päättyy 

989-997 

1392-1400 

105 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,0 Muutosehdotus päättyy 

998-1006 

1401-1409 

106 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,2 Muutosehdotus päättyy 

1007-1015 

1410-1418 

107 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,4 Muutosehdotus päättyy 

1016-1024 

1419-1427 

108 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,7 Muutosehdotus päättyy 

1025-1033 

1428-1436 

109 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,9 Muutosehdotus päättyy 

1034-1042 

1437-1445 

110 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,2 Muutosehdotus päättyy 

1043-1051 

1446-1454 

111 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,4 Muutosehdotus päättyy 

1052-1060 

1455-1463 

112 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,6 Muutosehdotus päättyy 

1061-1069 

1464-1472 

113 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,9 Muutosehdotus päättyy 

1070-1078 

1473-1481 

114 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,1 Muutosehdotus päättyy 

1079-1087 

1482-1490 

115 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,4 Muutosehdotus päättyy 

1088-1096 

1491-1499 

116 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,6 Muutosehdotus päättyy 

1097-1105 

1500-1508 

117 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,9 Muutosehdotus päättyy 

1106-1114 

1509-1517 

118 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,2 Muutosehdotus päättyy 

1115-1123 

1518-1526 

119 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,4 Muutosehdotus päättyy 

1124-1132 

1527-1535 

120 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,7 Muutosehdotus päättyy 

1133-1141 

1536-1544 

121 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,0 Muutosehdotus päättyy 

1142-1150 

1545-1553 

122 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,2 Muutosehdotus päättyy 

1151-1159 

1554-1562 

123 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,5 Muutosehdotus päättyy 

1160-1168 

1563-1571 

124 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,8 Muutosehdotus päättyy 

1169-1177 

1572-1580 

125 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,1 Muutosehdotus päättyy 

1178-1186 

1581-1589 

126 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,4 Muutosehdotus päättyy 

1187-1195 

1590-1598 

127 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,7 Muutosehdotus päättyy 

1196-1204 

1599-1607 

128 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,9 Muutosehdotus päättyy 

1205-1213 

1608-1616 

129 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,2 Muutosehdotus päättyy 

1214-1222 

1617-1625 

130 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,5 Muutosehdotus päättyy 

1223-1231 

1626-1634 

131 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,8 Muutosehdotus päättyy 

1232-1240 

1635-1643 

132 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,1 Muutosehdotus päättyy 

1241-1249 

1644-1652 

133 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,4 Muutosehdotus päättyy 

1250-1258 

1653-1661 

134 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,7 Muutosehdotus päättyy 

1259-1267 

1662-1670 

135 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,0 Muutosehdotus päättyy 

1268-1276 

1671-1679 

136 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,3 Muutosehdotus päättyy 

1277-1285 

1680-1688 

137 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,6 Muutosehdotus päättyy 

1286-1295 

1689-1697 

138 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 22,9 Muutosehdotus päättyy 

1296-1304 

1698-1706 

139 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,3 Muutosehdotus päättyy 

1305-1313 

1707-1715 

140 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,6 Muutosehdotus päättyy 

23,5 

1314-1322 

1716-1725 

141 

24,0 

24,0 

24,0 

24,0 

1323-1331 

1726-1734 

142 

24,2 

24,2 

24,2 

24,2 

1332-1340 

1735-1743 

143 

24,4 

24,4 

24,4 

24,4 

1341-1349 

1744-1752 

144 

24,6 

24,6 

24,6 

24,6 

1350-1358 

1753-1761 

145 

24,8 

24,8 

24,8 

24,8 

1359-1367 

1762-1770 

146 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

1368-1376 

1771-1779 

147 

25,2 

25,2 

25,2 

25,2 

1377-1385 

1780-1788 

148 

25,4 

25,4 

25,4 

25,4 

1386-1394 

1789-1797 

149 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

1395-1403 

1798-1806 

150 

25,8 

25,8 

25,8 

25,8 

1404-1412 

1807-1815 

151 

26,0 

26,0 

26,0 

26,0 

1413-1421 

1816-1824 

152 

26,2 

26,2 

26,2 

26,2 

1422-1430 

1825-1833 

153 

26,4 

26,4 

26,4 

26,4 

1431-1439 

1834-1842 

154 

26,6 

26,6 

26,6 

26,6 

1440-1448 

1843-1851 

155 

26,8 

26,8 

26,8 

26,8 

1449-1457 

1852-1860 

156 

27,0 

27,0 

27,0 

27,0 

1458-1466 

1861-1869 

157 

27,1 

27,1 

27,1 

27,1 

1467-1475 

1870-1878 

158 

27,3 

27,3 

27,3 

27,3 

1476-1484 

1879-1887 

159 

27,5 

27,5 

27,5 

27,5 

1485-1493 

1888-1896 

160 

27,7 

27,7 

27,7 

27,7 

1494-1502 

1897-1905 

161 

27,9 

27,9 

27,9 

27,9 

1503-1511 

1906-1914 

162 

28,1 

28,1 

28,1 

28,1 

1512-1520 

1915-1923 

163 

28,3 

28,3 

28,3 

28,3 

1521-1529 

1924-1932 

164 

28,5 

28,5 

28,5 

28,5 

1530-1538 

1933-1941 

165 

28,7 

28,7 

28,7 

28,7 

1539-1547 

1942-1950 

166 

28,9 

28,9 

28,9 

28,9 

1548-1556 

1951-1959 

167 

29,1 

29,1 

29,1 

29,1 

1557-1565 

1960-1968 

168 

29,3 

29,3 

29,3 

29,3 

1566-1574 

1969-1977 

169 

29,5 

29,5 

29,5 

29,5 

1575-1583 

1978-1986 

170 

29,7 

29,7 

29,7 

29,7 

1584-1592 

1987-1995 

171 

29,9 

29,9 

29,9 

29,9 

1593-1601 

1996-2004 

172 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

1602-1610 

2005-2013 

173 

30,2 

30,2 

30,2 

30,2 

1611-1619 

2014-2022 

174 

30,4 

30,4 

30,4 

30,4 

1620-1628 

2023-2031 

175 

30,6 

30,6 

30,6 

30,6 

1629-1637 

2032-2040 

176 

30,8 

30,8 

30,8 

30,8 

1638-1646 

2041-2049 

177 

31,0 

31,0 

31,0 

31,0 

1647-1655 

2050-2058 

178 

31,2 

31,2 

31,2 

31,2 

1656-1664 

2059-2067 

179 

31,4 

31,4 

31,4 

31,4 

1665-1673 

2068-2076 

180 

31,6 

31,6 

31,6 

31,6 

1674-1682 

2077-2085 

181 

31,7 

31,7 

31,7 

31,7 

1683-1691 

2086-2094 

182 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

1692-1700 

2095-2103 

183 

32,1 

32,1 

32,1 

32,1 

1701-1709 

2104-2112 

184 

32,3 

32,3 

32,3 

32,3 

1710-1718 

2113-2121 

185 

32,5 

32,5 

32,5 

32,5 

1719-1727 

2122-2130 

186 

32,7 

32,7 

32,7 

32,7 

1728-1736 

2131-2139 

187 

32,8 

32,8 

32,8 

32,8 

1737-1745 

2140-2148 

188 

33,0 

33,0 

33,0 

33,0 

1746-1754 

2149-2157 

189 

33,2 

33,2 

33,2 

33,2 

1755-1763 

2158-2166 

190 

33,4 

33,4 

33,4 

33,4 

1764-1772 

2167-2175 

191 

33,6 

33,6 

33,6 

33,6 

1773-1781 

2176-2184 

192 

33,7 

33,7 

33,7 

33,7 

1782-1790 

2185-2193 

193 

33,9 

33,9 

33,9 

33,9 

1791-1799 

2194-2202 

194 

34,1 

34,1 

34,1 

34,1 

1800-1808 

2203-2211 

195 

34,3 

34,3 

34,3 

34,3 

1809-1818 

2212-2220 

196 

34,4 

34,4 

34,4 

34,4 

1819-1827 

2221-2229 

197 

34,6 

34,6 

34,6 

34,6 

1828-1836 

2230-2238 

198 

34,8 

34,8 

34,8 

34,8 

1837-1845 

2239-2247 

199 

35,0 

35,0 

35,0 

35,0 

1846-1854 

2248-2257 

200 

35,1 

35,1 

35,1 

35,1 

1855-1863 

2258-2266 

201 

35,3 

35,3 

35,3 

35,3 

1864-1872 

2267-2275 

202 

35,5 

35,5 

35,5 

35,5 

1873-1881 

2276-2284 

203 

35,7 

35,7 

35,7 

35,7 

1882-1890 

2285-2293 

204 

35,8 

35,8 

35,8 

35,8 

1891-1899 

2294-2302 

205 

36,0 

36,0 

36,0 

36,0 

1900-1908 

2303-2311 

206 

36,2 

36,2 

36,2 

36,2 

1909-1917 

2312-2320 

207 

36,3 

36,3 

36,3 

36,3 

1918-1926 

2321-2329 

208 

36,5 

36,5 

36,5 

36,5 

1927-1935 

2330-2338 

209 

36,6 

36,6 

36,6 

36,6 

1936-1944 

2339-2347 

210 

36,8 

36,8 

36,8 

36,8 

1945-1953 

2348-2356 

211 

37,0 

37,0 

37,0 

37,0 

1954-1962 

2357-2365 

212 

37,1 

37,1 

37,1 

37,1 

1963-1971 

2366-2374 

213 

37,3 

37,3 

37,3 

37,3 

1972-1980 

2375-2383 

214 

37,5 

37,5 

37,5 

37,5 

1981-1989 

2384-2392 

215 

37,6 

37,6 

37,6 

37,6 

1990-1998 

2393-2401 

216 

37,8 

37,8 

37,8 

37,8 

1999-2007 

2402-2410 

217 

37,9 

37,9 

37,9 

37,9 

2008-2016 

2411-2419 

218 

38,1 

38,1 

38,1 

38,1 

2017-2025 

2420-2428 

219 

38,2 

38,2 

38,2 

38,2 

2026-2034 

2429-2437 

220 

38,4 

38,4 

38,4 

38,4 

2035-2043 

2438-2446 

221 

38,5 

38,5 

38,5 

38,5 

2044-2052 

2447-2455 

222 

38,7 

38,7 

38,7 

38,7 

2053-2061 

2456-2464 

223 

38,8 

38,8 

38,8 

38,8 

2062-2070 

2465-2473 

224 

39,0 

39,0 

39,0 

39,0 

2071-2079 

2474-2482 

225 

39,1 

39,1 

39,1 

39,1 

2080-2088 

2483-2491 

226 

39,3 

39,3 

39,3 

39,3 

2089-2097 

2492-2500 

227 

39,4 

39,4 

39,4 

39,4 

2098-2106 

2501-2509 

228 

39,6 

39,6 

39,6 

39,6 

2107-2115 

2510-2518 

229 

39,7 

39,7 

39,7 

39,7 

2116-2124 

2519-2527 

230 

39,8 

39,8 

39,8 

39,8 

2125-2133 

2528-2536 

231 

40,0 

40,0 

40,0 

40,0 

2134-2142 

2537-2545 

232 

40,1 

40,1 

40,1 

40,1 

2143-2151 

2546-2554 

233 

40,3 

40,3 

40,3 

40,3 

2152-2160 

2555-2563 

234 

40,4 

40,4 

40,4 

40,4 

2161-2169 

2564-2572 

235 

40,5 

40,5 

40,5 

40,5 

2170-2178 

2573-2581 

236 

40,7 

40,7 

40,7 

40,7 

2179-2187 

2582-2590 

237 

40,8 

40,8 

40,8 

40,8 

2188-2196 

2591-2599 

238 

40,9 

40,9 

40,9 

40,9 

2197-2205 

2600-2608 

239 

41,1 

41,1 

41,1 

41,1 

2206-2214 

2609-2617 

240 

41,2 

41,2 

41,2 

41,2 

2215-2223 

2618-2626 

241 

41,3 

41,3 

41,3 

41,3 

2224-2232 

2627-2635 

242 

41,5 

41,5 

41,5 

41,5 

2233-2241 

2636-2644 

243 

41,6 

41,6 

41,6 

41,6 

2242-2250 

2645-2653 

244 

41,7 

41,7 

41,7 

41,7 

2251-2259 

2654-2662 

245 

41,8 

41,8 

41,8 

41,8 

2260-2268 

2663-2671 

246 

42,0 

42,0 

42,0 

42,0 

2269-2277 

2672-2680 

247 

42,1 

42,1 

42,1 

42,1 

2278-2286 

2681-2689 

248 

42,2 

42,2 

42,2 

42,2 

2287-2295 

2690-2698 

249 

42,3 

42,3 

42,3 

42,3 

2296-2304 

2699-2707 

250 

42,4 

42,4 

42,4 

42,4 

2305-2313 

2708-2716 

251 

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

2314-2322 

2717-2725 

252 

42,7 

42,7 

42,7 

42,7 

2323-2331 

2726-2734 

253 

42,8 

42,8 

42,8 

42,8 

2332-2340 

2735-2743 

254 

42,9 

42,9 

42,9 

42,9 

2341-2350 

2744-2752 

255 

43,0 

43,0 

43,0 

43,0 

2351-2359 

2753-2761 

256 

43,1 

43,1 

43,1 

43,1 

2360-2368 

2762-2770 

257 

43,2 

43,2 

43,2 

43,2 

2369-2377 

2771-2780 

258 

43,4 

43,4 

43,4 

43,4 

2378-2386 

2781-2789 

259 

43,5 

43,5 

43,5 

43,5 

2387-2395 

2790-2798 

260 

43,6 

43,6 

43,6 

43,6 

2396-2404 

2799-2807 

261 

43,7 

43,7 

43,7 

43,7 

2405-2413 

2808-2816 

262 

43,8 

43,8 

43,8 

43,8 

2414-2422 

2817-2825 

263 

43,9 

43,9 

43,9 

43,9 

2423-2431 

2826-2834 

264 

44,0 

44,0 

44,0 

44,0 

2432-2440 

2835-2843 

265 

44,1 

44,1 

44,1 

44,1 

2441-2449 

2844-2852 

266 

44,2 

44,2 

44,2 

44,2 

2450-2458 

2853-2861 

267 

44,3 

44,3 

44,3 

44,3 

2459-2467 

2862-2870 

268 

44,4 

44,4 

44,4 

44,4 

2468-2476 

2871-2879 

269 

44,5 

44,5 

44,5 

44,5 

2477-2485 

2880-2888 

270 

44,6 

44,6 

44,6 

44,6 

2486-2494 

2889-2897 

271 

44,7 

44,7 

44,7 

44,7 

2495-2503 

2898-2906 

272 

44,8 

44,8 

44,8 

44,8 

2504-2512 

2907-2915 

273 

44,9 

44,9 

44,9 

44,9 

2513-2521 

2916-2924 

274 

45,0 

45,0 

45,0 

45,0 

2522-2530 

2925-2933 

275 

45,1 

45,1 

45,1 

45,1 

2531-2539 

2934-2942 

276 

45,2 

45,2 

45,2 

45,2 

2540-2548 

2943-2951 

277 

45,2 

45,2 

45,2 

45,2 

2549-2557 

2952-2960 

278 

45,3 

45,3 

45,3 

45,3 

2558-2566 

2961-2969 

279 

45,4 

45,4 

45,4 

45,4 

2567-2575 

2970-2978 

280 

45,5 

45,5 

45,5 

45,5 

2576-2584 

2979-2987 

281 

45,6 

45,6 

45,6 

45,6 

2585-2593 

2988-2996 

282 

45,7 

45,7 

45,7 

45,7 

2594-2602 

2997-3005 

283 

45,8 

45,8 

45,8 

45,8 

2603-2611 

3006-3014 

284 

45,8 

45,8 

45,8 

45,8 

2612-2620 

3015-3023 

285 

45,9 

45,9 

45,9 

45,9 

2621-2629 

3024-3032 

286 

46,0 

46,0 

46,0 

46,0 

2630-2638 

3033-3041 

287 

46,1 

46,1 

46,1 

46,1 

2639-2647 

3042-3050 

288 

46,2 

46,2 

46,2 

46,2 

2648-2656 

3051-3059 

289 

46,3 

46,3 

46,3 

46,3 

2657-2665 

3060-3068 

290 

46,3 

46,3 

46,3 

46,3 

2666-2674 

3069-3077 

291 

46,4 

46,4 

46,4 

46,4 

2675-2683 

3078-3086 

292 

46,5 

46,5 

46,5 

46,5 

2684-2692 

3087-3095 

293 

46,6 

46,6 

46,6 

46,6 

2693-2701 

3096-3104 

294 

46,6 

46,6 

46,6 

46,6 

2702-2710 

3105-3113 

295 

46,7 

46,7 

46,7 

46,7 

2711-2719 

3114-3122 

296 

46,8 

46,8 

46,8 

46,8 

2720-2728 

3123-3131 

297 

46,9 

46,9 

46,9 

46,9 

2729-2737 

3132-3140 

298 

46,9 

46,9 

46,9 

46,9 

2738-2746 

3141-3149 

299 

47,0 

47,0 

47,0 

47,0 

2747-2755 

3150-3158 

300 

47,1 

47,1 

47,1 

47,1 

2756-2764 

3159-3167 

301 

47,1 

47,1 

47,1 

47,1 

2765-2773 

3168-3176 

302 

47,2 

47,2 

47,2 

47,2 

2774-2782 

3177-3185 

303 

47,3 

47,3 

47,3 

47,3 

2783-2791 

3186-3194 

304 

47,3 

47,3 

47,3 

47,3 

2792-2800 

3195-3203 

305 

47,4 

47,4 

47,4 

47,4 

2801-2809 

3204-3212 

306 

47,5 

47,5 

47,5 

47,5 

2810-2818 

3213-3221 

307 

47,5 

47,5 

47,5 

47,5 

2819-2827 

3222-3230 

308 

47,6 

47,6 

47,6 

47,6 

2828-2836 

3231-3239 

309 

47,6 

47,6 

47,6 

47,6 

2837-2845 

3240-3248 

310 

47,7 

47,7 

47,7 

47,7 

2846-2854 

3249-3257 

311 

47,8 

47,8 

47,8 

47,8 

2855-2863 

3258-3266 

312 

47,8 

47,8 

47,8 

47,8 

2864-2873 

3267-3275 

313 

47,9 

47,9 

47,9 

47,9 

2874-2882 

3276-3284 

314 

47,9 

47,9 

47,9 

47,9 

2883-2891 

3285-3293 

315 

48,0 

48,0 

48,0 

48,0 

2892-2900 

3294-3302 

316 

48,1 

48,1 

48,1 

48,1 

2901-2909 

3303-3312 

317 

48,1 

48,1 

48,1 

48,1 

2910-2918 

3313-3321 

318 

48,2 

48,2 

48,2 

48,2 

2919-2927 

3322-3330 

319 

48,2 

48,2 

48,2 

48,2 

2928-2936 

3331-3339 

320 

48,3 

48,3 

48,3 

48,3 

2937-2945 

3340-3348 

321 

48,3 

48,3 

48,3 

48,3 

2946-2954 

3349-3357 

322 

48,4 

48,4 

48,4 

48,4 

2955-2963 

3358-3366 

323 

48,4 

48,4 

48,4 

48,4 

2964-2972 

3367-3375 

324 

48,5 

48,5 

48,5 

48,5 

2973-2981 

3376-3384 

325 

48,5 

48,5 

48,5 

48,5 

2982-2990 

3385-3393 

326 

48,6 

48,6 

48,6 

48,6 

2991-2999 

3394-3402 

327 

48,6 

48,6 

48,6 

48,6 

3000-3008 

3403-3411 

328 

48,7 

48,7 

48,7 

48,7 

3009-3017 

3412-3420 

329 

48,7 

48,7 

48,7 

48,7 

3018-3026 

3421-3429 

330 

48,8 

48,8 

48,8 

48,8 

3027-3035 

3430-3438 

331 

48,8 

48,8 

48,8 

48,8 

3036-3044 

3439-3447 

332 

48,9 

48,9 

48,9 

48,9 

3045-3053 

3448-3456 

333 

48,9 

48,9 

48,9 

48,9 

3054-3062 

3457-3465 

334 

49,0 

49,0 

49,0 

49,0 

3063-3071 

3466-3474 

335 

49,0 

49,0 

49,0 

49,0 

3072-3080 

3475-3483 

336 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3081-3089 

3484-3492 

337 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3090-3098 

3493-3501 

338 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3099-3107 

3502-3510 

339 

49,2 

49,2 

49,2 

49,2 

3108-3116 

3511-3519 

340 

49,2 

49,2 

49,2 

49,2 

3117-3125 

3520-3528 

341 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3126-3134 

3529-3537 

342 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3135-3143 

3538-3546 

343 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3144-3152 

3547-3555 

344 

49,4 

49,4 

49,4 

49,4 

3153-3161 

3556-3564 

345 

49,4 

49,4 

49,4 

49,4 

3162-3170 

3565-3573 

346 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3171-3179 

3574-3582 

347 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3180-3188 

3583-3591 

348 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3189-3197 

3592-3600 

349 

49,6 

49,6 

49,6 

49,6 

3198-3206 

3601-3609 

350 

49,6 

49,6 

49,6 

49,6 

3207-3215 

3610-3618 

351 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3216-3224 

3619-3627 

352 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3225-3233 

3628-3636 

353 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3234-3242 

3637-3645 

354 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3243-3251 

3646-3654 

355 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3252-3260 

3655-3663 

356 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3261-3269 

3664-3672 

357 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3270-3278 

3673-3681 

358 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3279-3287 

3682-3690 

359 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3288 tai 

enemmän 

3691 tai  

enemmän 

360 tai  

enemmän 

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

Helsingissä 6.11.2015
PeterÖstmankd

VASTALAUSE 4 /vihr

Perustelut

Hallitus esittää autoveroon hallituskauden aikana 200 milj. euroa kevennystä ja ajoneuvoveroon 100 milj. euroa kiristystä. Kokonaisuus keventää autoilun verotusta hallituskaudella noin 100 milj. euroa. 

Autovero on Suomessa verrattain korkea, ja sitä voi pitää osasyynä vanhaan autokantaan. Verotuksen painopisteen siirto auton hankinnan yhteydessä maksettavasta autoverosta vuosittain maksettavaan ajoneuvoveroon on tätä taustaa vasten perusteltu. 

Autoilun kokonaisverotuksen keventäminen ei tässä taloudellisessa tilanteessa kuitenkaan ole pe-rusteltu. Veronkevennysvara tulee nyt ohjata työn verotuksen keventämiseen ja kaikista pienituloisimpien ihmisten taloudellisen tilanteen parantamiseen. 

Siksi esitän, että autoveroa kevennettäisiin 100 milj. euroa, mikä tekee kokonaisuudesta kustannusneutraalin, kun ajoneuvoveroa on tarkoitus korottaa saman verran. Tämän voi toteuttaa niin, että toteutetaan hallituskaudelle kaavailluista autoveron kevennyksistä kaksi ensimmäistä noin 50 milj. euroa kevennystä.  

Autoveron ja ajoneuvoveron porrastus

Päästöihin kiinnitetty autovero on vahvasti ohjannut ihmisiä hankkimaan vähemmän päästäviä autoja, ja tätä kannustinta on syytä edelleen vahvistaa. 

Hallitus kohdentaa autoveron alennuksen autoille, joiden ominaishiilidioksidipäästö jää alle 140g/km.  

Esitän, että ympäristöohjaavuuden tehostamiseksi veronalennus tulisi kohdistaa vielä voimakkaammin pienipäästöisiin ajoneuvoihin. Kaikki nollapäästöiset ajoneuvot tulisi vapauttaa kokonaan autoverosta määräaikaisesti vuoteen 2019 asti. Tämä vauhdittaisi vaihtoehtoisten teknologioiden kehitystä, ja mm. sähkö- ja kaasuautot yleistyisivät. 

Ajoneuvoveroa hallitus esittää korotettavaksi kaikilta autoilta 36,50 euroa. Ts. ajoneuvoveron päästöporrastus pidetään ennallaan. 

Esitän, että päästöttömät autot vapautettaisiin määräaikaisesti vuoden 2019 loppuun asti myös ajoneuvoverosta.  

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena, paitsi lain liitteen verotaulukko 1 muutettuna ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena, paitsi lain liitteen verotaulukko 1 muutettuna. (Vastalauseen muutosehdotukset) 

Vastalauseen muutosehdotukset

1. Laki autoverolain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan autoverolain (1482/1994) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 266/2003, 
muutetaan 6 ja 7 § sekä liitteen verotaulukko 1, sellaisina kuin ne ovat, 6 § laeissa 5/2009 ja 1316/2011, 7 § laissa 5/2009 ja liitteen verotaulukko 1 laissa 1316/2011, sekä 
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 
6, 7, 8 a ja 9 §  
                                                             (Kuten VaVM) 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Voimaantulosäännös 
                                                             (Kuten VaVM) 
 Lakiehdotus päättyy 

VEROTAULUKKO 1 

Auton  

kokonais- 

massa (kg) 

 

Auton  

CO2-päästöt 

(g/km) 

1.1.–31.12. 

2016  

sovellettava 

veroprosentti 

1.1.–Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 31.12. Poistoehdotus päättyy 
2017 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja sen jälkeen Muutosehdotus päättyy 

sovellettava 

veroprosentti 

Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1.1.–31.12. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2018  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi sovellettava Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi veroprosentti Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1.1.2019 ja sen jälkeen Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi sovellettava Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi veroprosentti Poistoehdotus päättyy 

käyttövoima muu kuin 

dieselöljy 

käyttövoima  

dieselöljy 

 

 

 

 

 

enintään 51 

enintään 354 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 0 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 0 Muutosehdotus päättyy 

 

 

52-60 

355-363 

4,5 

3,9 

 

 

61-69 

364-372 

4,6 

4,0 

 

 

70-78 

373-381 

4,6 

4,0 

 

 

79-87 

382-390 

4,7 

4,0 

 

 

88-96 

391-399 

4,7 

4,1 

 

 

97-105 

400-408 

4,8 

4,1 

 

 

106-114 

409-417 

4,8 

4,2 

 

 

115-123 

418-426 

4,9 

4,2 

 

 

124-132 

427-435 

4,9 

4,2 

 

 

133-141 

436-444 

10 

5,0 

4,3 

 

 

142-150 

445-453 

11 

5,1 

4,4 

 

 

151-159 

454-462 

12 

5,2 

4,4 

 

 

160-168 

463-471 

13 

5,2 

4,4 

 

 

169-177 

472-480 

14 

5,3 

4,5 

 

 

178-186 

481-489 

15 

5,3 

4,6 

 

 

187-195 

490-498 

16 

5,4 

4,6 

 

 

196-204 

499-507 

17 

5,5 

4,7 

 

 

205-213 

508-516 

18 

5,5 

4,7 

 

 

214-222 

517-525 

19 

5,6 

4,8 

 

 

223-231 

526-534 

20 

5,7 

4,9 

 

 

232-240 

535-543 

21 

5,8 

4,9 

 

 

241-249 

544-552 

22 

5,8 

5,0 

 

 

250-258 

553-561 

23 

5,9 

5,1 

 

 

259-267 

562-570 

24 

5,9 

5,1 

 

 

268-276 

571-579 

25 

6,0 

5,1 

 

 

277-285 

580-588 

26 

6,1 

5,2 

 

 

286-294 

589-597 

27 

6,2 

5,3 

 

 

295-303 

598-606 

28 

6,3 

5,3 

 

 

304-312 

607-615 

29 

6,4 

5,4 

 

 

313-321 

616-624 

30 

6,4 

5,5 

 

 

322-330 

625-633 

31 

6,5 

5,6 

 

 

331-339 

634-642 

32 

6,6 

5,6 

 

 

340-348 

643-651 

33 

6,7 

5,7 

 

 

349-357 

652-660 

34 

6,8 

5,8 

 

 

358-366 

661-669 

35 

6,9 

5,9 

 

 

367-375 

670-678 

36 

7,0 

5,9 

 

 

376-384 

679-687 

37 

7,1 

6,0 

 

 

385-393 

688-696 

38 

7,1 

6,1 

 

 

394-402 

697-705 

39 

7,2 

6,2 

 

 

403-411 

706-714 

40 

7,3 

6,2 

 

 

412-420 

715-723 

41 

7,4 

6,3 

 

 

421-429 

724-732 

42 

7,5 

6,4 

 

 

430-438 

733-741 

43 

7,6 

6,5 

 

 

439-447 

742-750 

44 

7,7 

6,6 

 

 

448-456 

751-759 

45 

7,8 

6,6 

 

 

457-465 

760-768 

46 

7,9 

6,7 

 

 

466-474 

769-777 

47 

8,0 

6,8 

 

 

475-483 

778-786 

48 

8,0 

6,9 

 

 

484-492 

787-795 

49 

8,1 

7,0 

 

 

493-501 

796-804 

50 

8,2 

7,1 

 

 

502-510 

805-813 

51 

8,4 

7,2 

 

 

511-519 

814-822 

52 

8,5 

7,3 

 

 

520-528 

823-831 

53 

8,6 

7,4 

 

 

529-537 

832-840 

54 

8,7 

7,5 

 

 

538-546 

841-849 

55 

8,8 

7,6 

 

 

547-555 

850-858 

56 

9,0 

7,7 

 

 

556-564 

859-867 

57 

9,0 

7,8 

 

 

565-573 

868-876 

58 

9,1 

7,9 

 

 

574-582 

877-885 

59 

9,2 

8,0 

 

 

583-591 

886-994 

60 

9,3 

8,1 

 

 

592-600 

995-1003 

61 

9,5 

8,2 

 

 

601-609 

1004-1012 

62 

9,6 

8,3 

 

 

610-618 

1013-1021 

63 

9,7 

8,4 

 

 

619-627 

1022-1030 

64 

9,9 

8,6 

 

 

628-636 

1031-1039 

65 

10,0 

8,7 

 

 

637-645 

1040-1048 

66 

10,1 

8,8 

 

 

646-654 

1049-1057 

67 

10,2 

8,9 

 

 

655-663 

1058-1066 

68 

10,4 

9,1 

 

 

664-672 

1067-1075 

69 

10,5 

9,2 

 

 

673-681 

1076-1084 

70 

10,7 

9,3 

 

 

682-690 

1085-1093 

71 

10,8 

9,4 

 

 

691-699 

1094-1102 

72 

10,9 

9,5 

 

 

700-708 

1103-1111 

73 

11,1 

9,7 

 

 

709-717 

1112-1120 

74 

11,2 

9,8 

 

 

718-726 

1121-1129 

75 

11,3 

9,9 

 

 

727-735 

1130-1138 

76 

11,5 

10,1 

 

 

736-744 

1139-1147 

77 

11,6 

10,2 

 

 

745-753 

1148-1156 

78 

11,7 

10,4 

 

 

754-762 

1157-1165 

79 

11,9 

10,5 

 

 

763-772 

1166-1174 

80 

12,0 

10,7 

 

 

773-781 

1175-1183 

81 

12,2 

10,8 

 

 

782-790 

1184-1192 

82 

12,3 

11,0 

 

 

791-799 

1193-1202 

83 

12,5 

11,1 

 

 

800-808 

1203-1211 

84 

12,7 

11,3 

 

 

809-817 

1212-1220 

85 

12,8 

11,4 

 

 

818-826 

1221-1229 

86 

13,0 

11,6 

 

 

827-835 

1230-1238 

87 

13,1 

11,8 

 

 

836-844 

1239-1247 

88 

13,3 

11,9 

 

 

845-853 

1248-1256 

89 

13,4 

12,1 

 

 

854-862 

1257-1265 

90 

13,6 

12,3 

 

 

863-871 

1266-1274 

91 

13,8 

12,5 

 

 

872-880 

1275-1283 

92 

13,9 

12,6 

 

 

881-889 

1284-1292 

93 

14,1 

12,8 

 

 

890-898 

1293-1301 

94 

14,2 

13,0 

 

 

899-907 

1302-1310 

95 

14,4 

13,2 

 

 

908-916 

1311-1319 

96 

14,6 

13,4 

 

 

917-925 

1320-1328 

97 

14,8 

13,5 

 

 

926-934 

1329-1337 

98 

15,0 

13,7 

 

 

935-943 

1338-1346 

99 

15,2 

13,9 

 

 

944-952 

1347-1355 

100 

15,3 

14,1 

 

 

953-961 

1356-1364 

101 

15,5 

14,3