Valiokunnan mietintö
VaVM
6
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 25/2019 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Pia
Kivimies
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Jenni
Oksanen
valtiovarainministeriö
ylitarkastaja
Kimmo
Lietkari
Verohallinto
valvontapäällikkö
Sami
Outinen
Tulli
asiantuntija
Otto
Ruokolainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
hallituksen jäsen
Lauri
Mäkinen
Tupakkateollisuusliitto ry
pääekonomisti
Mikael
Kirkko-Jaakkola
Veronmaksajain Keskusliitto ry
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Päivittäistavarakauppa ry
Syöpäjärjestöt
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia. Savukkeiden, sikareiden ja pikkusikareiden, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotettaisiin keskimäärin 14 prosenttia. Korotukset kohdistuisivat tupakkatuotteiden yksikköveroon. Korotukset toteutettaisiin kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehtäisiin vuoden 2020 alusta, toinen heinäkuun 2020 alusta, kolmas vuoden 2021 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2021 alusta. Korotukset olisivat euromääräisesti yhtä suuria kaikissa vaiheissa. 
Korotusten seurauksena arvioidaan savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan hintojen nousevan keskimäärin 12 prosenttia. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Sovellettava verotaulukko muuttuisi puolen vuoden välein. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 
Taustaa
Esitys on osa pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaisista tupakkaveron korotuksista, joilla tavoitellaan kaikkiaan 200 milj. euron lisäystä verotuottoihin hallituskauden aikana. Käsiteltävänä oleva esitys koskee vuosia 2020 ja 2021, joiden aikana tupakkaveroa on tarkoitus nostaa neljässä vaiheessa yhteensä keskimäärin 14 prosenttia. Ensimmäinen korotus tulisi voimaan ensi vuoden alusta, seuraavat puolen vuoden välein ja viimeinen 1.7.2021. Vuosia 2022 ja 2023 koskeva esitys on tarkoitus antaa erikseen myöhemmin. 
Tupakkaveroa on korotettu vuodesta 2009 lähtien lukuun ottamatta vuosia 2011 ja 2013. Vuosina 2016—2019 korotukset on toteutettu puolivuosittain vuosittaisen korotuksen sijaan. Esitys noudattaa varsinaisten korotusperusteiden osalta samoja linjauksia, joita on sovellettu yleisesti viime vuosina tupakkaverolain muutoksissa. 
Korotukset painottuvat siten tupakkatuotteiden yksikköperusteiseen veroon. Lisäksi yksikköperusteista vähimmäisveroa korotetaan niin, että korotukset painottuvat prosentuaalisesti hieman keskimääräistä halvempiin tuotteisiin. Painotuksella on merkitystä, koska vähimmäisveron piiriin kuului vuonna 2018 noin kolmasosa verotettavista savukkeista. Vähimmäisvero takaa, että myös halvimpien tuotteiden verotaso voidaan pitää terveyspoliittisesti riittävän korkeana. 
Esityksen on arvioitu lisäävän valtion verotuloja noin 100 milj. euroa vuositasolla, joskin niin, että tämä tuottovaikutus toteutuu täysimääräisenä vasta vuonna 2022. Kahden tulevan vuoden verotuotot jäävät huomattavasti sitä pienemmiksi korotusten vaiheistuksen, verojen tilitysjaksojen ja verovelvollisten ennakkovarautumisen vuoksi. Ensi vuoden tuotoksi on arvioitu sen vuoksi noin 17 milj. euroa ja vuoden 2021 tuotoksi noin 57 milj. euroa. 
Valiokunnan kannanotto
Valiokunta pitää esityksen rakennetta ja korotusten vaiheittaista voimaantuloa perusteltuina. Vaikka korotukset painottuvat pääasiassa yksikköperusteiseen veroon, tupakkaverolain perusrakenne eli kolmen veroelementin yhdistelmä säilyy ennallaan. Se säilyttää mahdollisuuden verottaa edelleen tehokkaasti kaiken hintaisia tupakkatuotteita. 
Vaiheittaiset korotukset auttavat puolestaan pitämään yksittäiset muutokset maltillisina. Tämä on tärkeää, jotta matkustajatuonti ja savukkeiden salakuljetus voidaan pitää mahdollisimman hyvin viranomaisten hallinnassa. Nyt esitetyt veronkorotukset ovat samaa suuruusluokkaa aiemmin asteittain toteutettujen veronkorotusten kanssa, jotka eivät asiantuntijakuulemisen perusteella ole lisänneet salakuljetusta tai matkustajatuontia. Valiokunta pitää perusteltuna, että veronkorotukset toteutetaan asteittain, jolloin niiden vaikutuksia voidaan seurata ja tarvittaessa muutoksiin voidaan reagoida. 
Esityksen käsittelyn yhteydessä on noussut esiin myös kysymys sähkösavukenesteiden oikeasta verotuksen tasosta. Esityksessä ei ehdoteta korotettavaksi sähkösavukenesteiden veroa. Asiantuntijakuulemisen yhteydessä on tuotu esille verotason mitoitukseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Sähkösavukenesteiden vero otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta, jolloin ei ollut käytettävissä tietoa sähkösavukenesteiden hinnoista, käyttömääristä ja -tavoista. 
Edelleenkään ei ole mahdollista määritellä yhtä savuketta vastaavaa sähkösavukenestemäärää, koska sähkösavukkeet eroavat perinteisistä tupakkatuotteista koostumukseltaan, käyttötavoiltaan ja haittavaikutuksiltaan. Vertailutiedon puuttuessa verotason mitoituksessa on pyritty siihen, että sähkösavukenesteiden hintamuutos ei veron käyttöönoton seurauksena merkittävästi ohjaa kulutusta pois verollisesta myynnistä. 
Valiokuntakuulemisessa on korostettu sitä, että ensisijaista on varmistaa kulutuksen siirtymä kotimaiseen verolliseen myyntiin tilanteessa, jossa sähkösavukenesteiden kuluttajat ovat tottuneet hankkimaan tuotteet Internetin välityksellä. Tämän jälkeen on mahdollista harkita verotason korotusta menettämättä veron terveys- ja fiskaalisia tavoitteita. Valiokunta puoltaa tätä lähestymistapaa ja valittua ratkaisua.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 25/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 8.11.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
(osittain)
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
Viimeksi julkaistu 21.11.2019 13:00