Viimeksi julkaistu 10.6.2021 15.49

Valiokunnan mietintö VaVM 6/2021 vp HE 69/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta (HE 69/2021 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Risto Sakki 
    valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Esityksen mukaan lain voimaantulosäännöstä muutettaisiin siten, että lain voimassaoloa ja täten covid-19-tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaisten myyntien ja muista jäsenvaltioista tapahtuvien yhteisöhankintojen määräaikaiseksi tarkoitetun verovapauden voimassaoloaikaa jatkettaisiin kahdeksalla kuukaudella vuoden 2021 joulukuun loppuun. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Valiokunta on käsitellyt viime vuoden keväällä ja syksyllä mietinnöissään VaVM 12/2020 vpHE 89/2020 vp ja VaVM 14/2020 vpHE 112/2020 vp sekä VaVM 29/2020 vpHE 217/2020 vp arvonlisäverolain väliaikaista muuttamista. Valiokunta toteaa, että nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen osalta on kyse edelleen mainitun lain voimassaolon jatkamisesta. Lain voimassaoloa jatkettaisiin nyt kahdeksalla kuukaudella. 

Arvonlisäverolakiin lisättiin lailla 486/2020 väliaikainen säännös, jonka mukaan veroa ei suoriteta covid-19-taudin vuoksi tarvittavien tavaroiden myynnistä eikä yhteisöhankinnasta, jos ostajana on toimija, joka luovuttaa tavarat vastikkeetta julkisten terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tai sosiaalihuollon palvelujen tuottajille taikka valtiollisille toimijoille, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymille organisaatioille tai arvonlisäverolaissa tarkoitetuille yleishyödyllisille yhteisöille. Nollaverokantaa sovelletaan lisäksi valtiollisille toimijoille tapahtuviin myynteihin. Käsitellessään muutosta mietinnössään VaVM 12/2020 vp ja sen voimassaolon jatkamista mietinnöissään VaVM 14/2020 vp ja VaVM 29/2020 vp valiokunta piti esitettyä rajausta oikeana ja komission antaman ohjeistuksen mukaisena. 

Aiempien valiokuntakäsittelyjen yhteydessä asiantuntijakuulemisessa ehdotettiin arvonlisäverottomuuden laajentamista myös yksityisten toimijoiden tuottamaan yksityiseen terveydenhoitoon, mitä valiokunta ei mietinnöissä esitetyistä näkökohdista huolimatta pitänyt mahdollisena. Käsitellessään nyt esitettyä voimassaolon jatkamista valiokunta on huomioinut aiemmissa käsittelyissä esitetyt lausunnot. Tämän vuoksi valiokunta toistaa aiemmissa mietinnöissään esittämänsä kannat perusteineen. 

Valiokunta korostaa edelleen lain voimassaolon seurannan välttämättömyyttä. On huolehdittava, että esitetyn sääntelyn voimassaoloa arvioidaan uudelleen, jos komission antaman päätöksen voimassaoloa jatketaan edelleen. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 69/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 11.5.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Vilhelm Junnila ps 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Markku Eestilä kok 
 
varajäsen 
Sari Essayah kd 
 
varajäsen 
Mari Holopainen vihr 
 
varajäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
varajäsen 
Janne Sankelo kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti  
 

VASTALAUSE /kok ja kd

Perustelut

Hallituksen esityksessä HE 69/2021 vp eduskunnalle ehdotetaan arvonlisäverolain väliaikaisen muutoksen voimaantulosäännöksen muuttamista niin, että alun perin hallituksen esityksessä HE 89/2020 vp:ssa esitettyä väliaikaisen AVL:n muutoksen voimassaoloa jatketaan kahdeksalla kuukaudella vuoden 2021 joulukuun loppuun. Arvonlisäverolain väliaikaisessa muutoksessa on kyse siitä, että covid-19-tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat voidaan AVL 38 c §:n ehdoin vapauttaa arvonlisäverosta. Epidemian jatkuessa sekä varautumisessa sen kiihtymiseen esitys on tarpeellinen ja perusteltu. Esitystä tulisi kuitenkin muuttaa siten, että säätely koskisi yksityisiä terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen sekä sosiaalihuollon palvelujen tuottajia ehdotettua laajemmin. 

Ehdotettu muutos sisältää edelleen verotuskäytännölle ennalta tuntemattoman ongelmallisen rajanvedon julkisten ja yksityisten terveyspalveluiden välillä. Arvonlisäverolaissa tai verotuskäytännössä rajanvetoa ei ole koskaan tehty sen perusteella, että kyse olisi "julkisten terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tai sosiaalihuoltopalvelujen tuottajasta". Näin ollen alun perin hallituksen esityksessä HE 89/2020 vp mukaisesti muutettu AVL 38 c §:n 1 momentin 1 kohdan määritelmä on arvonlisäverolaille ja verotuskäytännölle vieras. 

On erityisen tärkeää, että yritykset pystyvät ilman kohtuuttomia selvitysvaatimuksia seuraamaan ja noudattamaan verolain säännöksiä. Vastaavasti Verohallinnon suorittaman verovalvonnan on oma-aloitteisen veron osalta oltava tehokasta, koska kyse on massamenettelystä. Nykyisessä muodossaan AVL 38 c §:n sanamuoto merkitsee pahimmassa tapauksessa myyjille useita jälkikäteisiä korjauksia myyntien verottomuudesta verollisuuteen tai päinvastoin. Lisäksi myyjät joutuvat kantamaan kohtuuttoman kokoista jälkiverotusriskiä, kun myynnin verollisuus määräytyy ostajan statuksen sijaan ostajan maskien käyttötarkoituksesta. 

Soveltamisalan rajaus ei kohtele eri toimijoita neutraalisti. Esimerkiksi koronavirustestausta voidaan järjestää osana työterveyspalveluita, joita tuottavat niin yksityiset toimijat kuin kunnatkin, ja henkilökunnan suojaaminen tartunnoilta työterveyspalveluissa on tärkeää tuottajasta riippumatta. Kun verottomuus koskee ainoastaan julkisesti tuotettuja palveluita, muodostaa tämä neutraliteettiongelman eri toimijoiden tuottamien työterveyspalveluiden välillä. 

Hallituksen rajanveto perustuu tulkintaan, jonka mukaan komission päätös rajoittaa mahdollisuutta ulottaa verottomuus yksityiseen terveyspalveluiden tuottajaan. Vastaavaa tulkintaa ei kuitenkaan ole tehty kaikissa muissa jäsenmaissa. 

Moni muu EU:n jäsenvaltio on säätänyt 0 %:n verokannan tai alennetun verokannan kotimaisesti suojavarusteille ja muille koronan vastaisen toiminnan tarvikkeille. Hollannin lisäksi ainakin Italia, Itävalta, Viro ja Irlanti ovat sallineet 0 %:n verokannan joko maskeille tai maskeille ja suojavälineille. Alennettua verokantaa ovat soveltaneet ainakin Belgia, Ranska, Kreikka, Puola ja Portugali. Nämä maat eivät tee jaottelua yksityisen ja julkisen palveluntarjoajan välillä. Vastaavaan rajanvetoon ei siksi myöskään Suomessa ole komission linjauksen pohjalta perusteita. 

Sote-palvelujen järjestämistavat ovat eri jäsenvaltioissa niin erilaiset, että komissio on tarkoituksella jättänyt määräämisvallan tältä osin jäsenvaltioille. 0 %:n verokannan soveltaminen laajasti julkisessa valvonnassa oleville terveyden- ja sairaanhoitoalan sekä sosiaalihuoltoalan toimijoille on talouden täsmätoimi, jolla saadaan varsin kohdennetusti tuettua toimijoita ja taisteltua yhdessä covid-19-pandemiaa vastaan. 

Huomionarvoista on, että käsidesi ja maskit (yleisemmin: suojavälineet) eivät ole ALV-direktiivin liitteessä mainittuja, joten vastaavasti kuin 0 %:n verokannan asettaminen kotimaisesti, myös alennetun verokannan asettaminen on lähtökohtaisesti direktiivin vastaista. Komissio on kuitenkin todennut, ettei se nosta tässä tilanteessa jäsenvaltioita kohtaan rikkomusmenettelyjä. 

Väliaikaisen verolainsäädännön perustuessa täysin uuteen rajanvetoon se johtaa vääjäämättä lukuisiin rajanvetotilanteisiin ja jälkiverotusriskiin yritysten näkökulmasta ja on myös Verohallinnon verovalvonnan näkökulmasta varsin raskas hallinnollinen toimi. Komission ja hallituksen koronaviruspandemian torjuntaan liittyvien tavoitteiden, arvonlisäverotuksen neutraliteetin, komission päätöksen soveltamisalan ja esitetyistä rajauksista koituvan manuaalisen työn perusteella katsomme, että väliaikaista arvonlisäverolain muutosta jatkettaessa lakia on korjattava niin, että tavaroiden arvonlisäverottomuutta sovelletaan niihin yksityisiin toimijoihin, jotka harjoittavat sote-palveluita viranomaisten hyväksynnän ja valvonnan alla.  

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena, minkä lisäksi 38 c §:n 1 momentti seuraavasti: (Vastalauseen muutosehdotus) 

Vastalauseen muutosehdotus

38 c § 
Veroa ei suoriteta covid-19-epidemiasta johtuvan tartunnan ehkäisemiseen, testaamiseen tai hoitoon välittömästi liittyvien tavaroiden myynnistä eikä yhteisöhankinnasta, jos ostajana on: 
1) Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi arvonlisäverolain 34—36 §:ssä tarkoitettujen verottomien terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tai 37—38 §:ssä tarkoitettujen sosiaalihuollon palvelujen tuottaja Muutosehdotus päättyy
2) covid-19-epidemian vaikutusten torjumiseksi vuonna 2020 tarvittavien tavaroiden tuonnille myönnettävästä vapautuksesta tuontitulleista ja arvonlisäverosta annetussa komission päätöksessä (EU) 2020/491 tarkoitettu valtiollinen toimija tai jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä organisaatio taikka 4 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö; tai  
3) toimija, joka luovuttaa tavarat vastikkeetta 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuille tahoille.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Helsingissä 11.5.2021
Matias Marttinen kok 
 
Markku Eestilä kok 
 
Janne Sankelo kok 
 
Sari Essayah kd