Valiokunnan mietintö
VaVM
7
2017 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 81/2017 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Markus
Teräväinen
valtiovarainministeriö
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
oikeusministeriö
sisäministeriö
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Poliisihallitus
Rajavartiolaitos
Tulli
Liikenteen turvallisuusvirasto
Autoliitto ry
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
liikenne- ja viestintäministeriö
Verohallinto
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolain, polttoainemaksusta annetun lain ja ajoneuvolain rangaistussäännöksiä siten, että rikosoikeudellisista toimenpiteistä luovuttaisiin silloin kun rangaistavaksi säädetystä teosta voi myös seurata hallinnollisena sanktiona määrättävä ajoneuvoveron lisävero. Lisävero jäisi siten ainoaksi sanktioksi tällaisesta teosta. 
Samalla ajoneuvoverorikkomuksen ja polttoainemaksurikkomuksen rangaistusvastuuta täsmennettäisiin. Esityksessä ehdotetaan lisäksi lakiteknisiä tarkennuksia rikesakkorikkomuksista annettuun lakiin liikennekäytöstä poistettujen ajoneuvojen osalta.  
Ajoneuvoverolakiin lisättäisiin myös säännös, joka mahdollistaisi ajoneuvoveron valvonnan teknisin keinon. 
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.  
Hallituksen esityksen tarkoituksena on selkiinnyttää ajoneuvoverotukseen liittyvää sääntelyä, kun kysymys on kaksoisrangaistavuuden kieltoa (ne bis in idem) koskevista tilanteista. Tarve tähän on syntynyt, koska veronkorotuksen ja rikosprosessin suhdetta sääntelevän erityislainLaki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta (781/2013). menettelysäännökset eivät sovellu ajoneuvoverotuksessa käytössä olevaan lisäveroon. Esitys korjaa tämän puutteen. Sillä täsmennetään lisäksi ajoneuvoverorikkomuksen ja polttoainemaksurikkomuksen rangaistusvastuutaAjoneuvoverorikkomus olisi rangaistava vain tahallisena tekona. Esityksen perusteluihin (s. 10) on jäänyt erehdyksessä ja siis aiheettomasti maininta tuottamuksesta. ja parannetaan mahdollisuuksia valvoa ajoneuvoveron suorituksia teknisin keinoin. 
Valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja asianmukaisina. Ne lisäävät menettelyn ennustettavuutta ja verokohtelun yhdenmukaisuutta, kun kaksoisrangaistavuuden kiellon alaisissa tilanteissa määrättäisiin aina rangaistuksen sijasta lisävero.  
Lisäveron tarkoituksena on estää käyttämästä liikenteessä sellaisia ajoneuvoja, joista on vero maksamatta tai jotka on ilmoitettu liikennekäytöstä poistetuiksi. Muutos palauttaisi lisäksi lisäveron ennaltaehkäisevän vaikutuksen esityksen taustalla olevan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua KHO:2015:186 edeltäneelle tasolle. Ratkaisussa korkein hallinto-oikeus piti ajoneuvoverolain lisäveroa rikosoikeudellisena hallinnollisena sanktiona, jota koskee kaksoisrangaistavuuden kielto. 
Esitys selkiinnyttää ja yksinkertaistaa myös viranomaisten keskinäistä menettelyä ja parantaa siten verovalvonnan yleisiä edellytyksiä. Verotuottojen on arvioitu lisääntyvän noin kahdella miljoonalla eurolla vuosittain. Sakkomaksujen arvioidaan vähenevän vastaavasti vuositasolla noin 100 000 eurolla. Muutokset aiheutuvat käytännössä lisääntyneestä kiinnijäämisriskistä ja siitä, että lisävero on yleensä sanktiona vastaavasta teosta määrättävää sakkoa suurempi. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 81/2017 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 10.10.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
varapuheenjohtaja
Ville
Vähämäki
ps
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Eero
Heinäluoma
sd
(osittain)
jäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
(osittain)
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Outi
Mäkelä
kok
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Maria
Tolppanen
sd
jäsen
Matti
Torvinen
si
jäsen
Kari
Uotila
vas
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ozan
Yanar
vihr
varajäsen
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
varajäsen
Timo
Harakka
sd
(osittain)
varajäsen
Riitta
Myller
sd
varajäsen
Markku
Pakkanen
kesk
(osittain)
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Maarit
Pekkanen
Viimeksi julkaistu 29.11.2017 13:12