Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.49

Valiokunnan mietintö VaVM 7/2017 vp HE 81/2017 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 81/2017 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen 
  valtiovarainministeriö

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • sisäministeriö
 • Valtakunnansyyttäjänvirasto
 • Poliisihallitus
 • Rajavartiolaitos
 • Tulli
 • Liikenteen turvallisuusvirasto
 • Autoliitto ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • Verohallinto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolain, polttoainemaksusta annetun lain ja ajoneuvolain rangaistussäännöksiä siten, että rikosoikeudellisista toimenpiteistä luovuttaisiin silloin kun rangaistavaksi säädetystä teosta voi myös seurata hallinnollisena sanktiona määrättävä ajoneuvoveron lisävero. Lisävero jäisi siten ainoaksi sanktioksi tällaisesta teosta. 

Samalla ajoneuvoverorikkomuksen ja polttoainemaksurikkomuksen rangaistusvastuuta täsmennettäisiin. Esityksessä ehdotetaan lisäksi lakiteknisiä tarkennuksia rikesakkorikkomuksista annettuun lakiin liikennekäytöstä poistettujen ajoneuvojen osalta.  

Ajoneuvoverolakiin lisättäisiin myös säännös, joka mahdollistaisi ajoneuvoveron valvonnan teknisin keinon. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.  

Hallituksen esityksen tarkoituksena on selkiinnyttää ajoneuvoverotukseen liittyvää sääntelyä, kun kysymys on kaksoisrangaistavuuden kieltoa (ne bis in idem) koskevista tilanteista. Tarve tähän on syntynyt, koska veronkorotuksen ja rikosprosessin suhdetta sääntelevän erityislainLaki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta (781/2013). menettelysäännökset eivät sovellu ajoneuvoverotuksessa käytössä olevaan lisäveroon. Esitys korjaa tämän puutteen. Sillä täsmennetään lisäksi ajoneuvoverorikkomuksen ja polttoainemaksurikkomuksen rangaistusvastuutaAjoneuvoverorikkomus olisi rangaistava vain tahallisena tekona. Esityksen perusteluihin (s. 10) on jäänyt erehdyksessä ja siis aiheettomasti maininta tuottamuksesta. ja parannetaan mahdollisuuksia valvoa ajoneuvoveron suorituksia teknisin keinoin. 

Valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja asianmukaisina. Ne lisäävät menettelyn ennustettavuutta ja verokohtelun yhdenmukaisuutta, kun kaksoisrangaistavuuden kiellon alaisissa tilanteissa määrättäisiin aina rangaistuksen sijasta lisävero.  

Lisäveron tarkoituksena on estää käyttämästä liikenteessä sellaisia ajoneuvoja, joista on vero maksamatta tai jotka on ilmoitettu liikennekäytöstä poistetuiksi. Muutos palauttaisi lisäksi lisäveron ennaltaehkäisevän vaikutuksen esityksen taustalla olevan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua KHO:2015:186 edeltäneelle tasolle. Ratkaisussa korkein hallinto-oikeus piti ajoneuvoverolain lisäveroa rikosoikeudellisena hallinnollisena sanktiona, jota koskee kaksoisrangaistavuuden kielto. 

Esitys selkiinnyttää ja yksinkertaistaa myös viranomaisten keskinäistä menettelyä ja parantaa siten verovalvonnan yleisiä edellytyksiä. Verotuottojen on arvioitu lisääntyvän noin kahdella miljoonalla eurolla vuosittain. Sakkomaksujen arvioidaan vähenevän vastaavasti vuositasolla noin 100 000 eurolla. Muutokset aiheutuvat käytännössä lisääntyneestä kiinnijäämisriskistä ja siitä, että lisävero on yleensä sanktiona vastaavasta teosta määrättävää sakkoa suurempi. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 81/2017 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 10.10.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Timo Kalli kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ville Vähämäki ps 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Eero Heinäluoma sd (osittain) 
 
jäsen 
Kauko Juhantalo kesk (osittain) 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Elina Lepomäki kok 
 
jäsen 
Outi Mäkelä kok 
 
jäsen 
Antti Rantakangas kesk 
 
jäsen 
Markku Rossi kesk 
 
jäsen 
Maria Tolppanen sd 
 
jäsen 
Matti Torvinen si 
 
jäsen 
Kari Uotila vas 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ozan Yanar vihr 
 
varajäsen 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
 
varajäsen 
Timo Harakka sd (osittain) 
 
varajäsen 
Riitta Myller sd 
 
varajäsen 
Markku Pakkanen kesk (osittain) 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Maarit Pekkanen