Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

VaVM 7/2018 vp

Viimeksi julkaistu 18.6.2018 12.24

Valiokunnan mietintö VaVM 7/2018 vp HE 74/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta (HE 74/2018 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Eduskunta-aloitteet

Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt seuraavat aloitteet: 

Lakialoite
 LA 10/2016 vp  
SariEssayahkdym.
Lakialoite laiksi ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta
Lakialoite
 LA 11/2016 vp  
SariEssayahkdym.
Lakialoite laiksi autoverolain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite
 LA 99/2016 vp  
StefanWallinrym.
Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta
Lakialoite
 LA 52/2017 vp  
ToukoAaltovihrym.
Lakialoite laiksi autoverolain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite
 LA 53/2017 vp  
ToukoAaltovihrym.
Lakialoite laiksi ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta
Lakialoite
 LA 59/2017 vp  
Olli-PoikaParviainenvihrym.
Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta
Lakialoite
 LA 86/2017 vp  
Anna-MajaHenrikssonr
Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta
Toimenpidealoite
 TPA 14/2015 vp  
ToukoAaltovihrym.
Toimenpidealoite auto- ja ajoneuvoveron muuttamiseksi

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • veroasiantuntijaEllaLuikku
  valtiovarainministeriö
 • finanssisihteeriJenniOksanen
  valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamiesMarkusTeräväinen
  valtiovarainministeriö
 • järjestelmäpäällikköIirisViiala
  Tulli
 • yksikönpäällikköTuoviTervasmäki
  Liikenteen turvallisuusvirasto
 • toimitusjohtajaPasiNieminen
  Autoliitto ry
 • toimitusjohtajaPekkaRissa
  Autoalan Keskusliitto ry
 • toimitusjohtaja, CEOTeroKallio
  Autotuojat ja -teollisuus ry
 • erityisasiantuntijaHannaKalenoja
  Tieliikenteen Tietokeskus Oy

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • ympäristöministeriö
 • Ahvenanmaan valtionvirasto - Statens ämbetsverk på Åland
 • Teknisen Kaupan Liitto ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Verohallinto
 • Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia. Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään uudesta henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen mittaustavasta, jolla arvioidaan aiempaa tarkemmin ajoneuvon polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Koska mittaustavan käyttöönoton arvioidaan jonkin verran kasvattavan ajoneuvojen mitattuja päästöarvoja, voi muutos nostaa auto- ja ajoneuvoverotuksen keskimääräistä tasoa Suomessa. Ehdotetuilla muutoksilla uudella mittaustavalla mitattujen autojen auto- ja ajoneuvoverotasot sopeutettaisiin uuden mittaustavan mukaisiin hiilidioksidipäästöarvoihin siten, että verotasot säilyisivät keskimäärin ennallaan.  

Autoverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain liitteeseen lisättäisiin uusi verotaulukko, jota sovellettaisiin lain voimaantulon jälkeen verotettaviin uusiin henkilöautoihin ja pakettiautoihin, joiden ominaishiilidioksidipäästö on ilmoitettu uuden mittaustavan perusteella. Samalla sopeutettaisiin aikaisemmin säädetty, vuoden 2019 alusta sovellettava vähäpäästöisiä autoja suosiva autoveron alennus uuteen mittaustapaan. Autoverolain liitteeseen jäisi voimaan myös nykyinen verotaulukko, jota sovellettaisiin muihin verotettaviin henkilö- ja pakettiautoihin. Lisäksi ehdotetaan, että pakettiautoille autoverolain perusteella myönnettävää kantavuuteen perustuvaa vähennystä sopeutettaisiin uuden mittaustavan mukaan mitattaville pakettiautoille. Tätä varten autoverolain liitteeseen lisättäisiin uusi vähennystä osoittava verotaulukko.  

Ajoneuvoverolakia muutettaisiin siten, että lain liitteeseen lisättäisiin uusi verotaulukko, jota sovellettaisiin niihin henkilö- ja pakettiautoihin, joiden ominaishiilidioksidipäästö on ilmoitettu uuden mittaustavan mukaan. Ajoneuvoverolain liitteeseen jäisi voimaan myös nykyinen verotaulukko, jota sovellettaisiin muihin autoihin.  

Laki autoverolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018. Lakia sovellettaisiin ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on ollut ennen lain voimaantuloa, sovellettaisiin ennen lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.  

Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Uuden verotaulukon mukaista ajoneuvoveron perusveroa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1 päivältä tammikuuta 2020 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon. 

Lakialoitteet

Lakialoitteessa LA 10/2016 vp ehdotetaan, että jos 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon käyttövoima on pääosin biokaasu tai maakaasu ja muuta polttoainetta käytetään vain käynnistykseen ja varapolttoaineena, veron osuus on liitteen verotaulukon 1 mukainen pienin veron osuus lisättynä puolella siitä erotuksesta, joka syntyy, kun taulukon mukaan sovellettavasta veroprosentista vähennetään pienin veron osuus. 

Lakialoitteessa LA 11/2016 vp ehdotetaan, että jos 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon käyttövoima on pääosin biokaasu tai maakaasu ja muuta polttoainetta käytetään vain käynnistykseen ja varapolttoaineena, veron osuus on liitteen verotaulukon 1 mukainen pienin veron osuus lisättynä puolella siitä erotuksesta, joka syntyy, kun taulukon mukaan sovellettavasta veroprosentista vähennetään pienin veron osuus. 

Lakialoitteessa LA 99/2016 vp ehdotetaan, että autoverolaki palautetaan sellaiseksi kuin se oli ennen hallituksen esityksen HE 33/2015 vp mukaista lainmuutosta, joka tuli voimaan 1.1.2016. 

Lakialoitteessa LA 52/2017 vp ehdotetaan, että jos 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon käyttövoima on yksinomaan sähkö, veroa ei peritä vuosina 2018—2023. 

Lakialoitteessa LA 53/2017 vp ehdotetaan, että jos 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon käyttövoima on yksinomaan sähkö, perusveroa ei peritä vuosina 2018—2023. 

Lakialoitteessa LA 59/2017 vp ehdotetaan, että hallituksen esittämät veronkevennykset tulisi jättää toteuttamatta vuodesta 2018 eteenpäin ja vero pitää jatkossa vuoden 2017 tasolla. Vuosina 2018 ja 2019 tulee soveltaa verotaulukon 1 vuoden 2017 tasoa. 

Lakialoitteessa LA 86/2017 vp ehdotetaan, että autoverotus palautetaan sille tasolle, jolla se oli ennen hallituksen esityksen HE 33/2015 vp mukaista lainmuutosta. 

Toimenpidealoite

Toimenpidealoitteessa TPA 14/2015 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin auto- ja ajoneuvoveron muuttamiseksi niin, että autoveroa kevennetään hallituskaudella vain 100 milj. euroa. Kevennys tulee kohdistaa vielä voimakkaammin pienipäästöisiin autoihin, ja nollapäästöiset autot tulee vapauttaa määräajaksi eli vuoden 2019 loppuun saakka auto- ja ajoneuvoverosta. Verotuloja vähentävä vaikutus tulee kompensoida vastaavasti kiristämällä suuripäästöisten autojen verotusta. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunta ehdottaa, että esitys hyväksytään muutettuna voimaantulosäännöstä koskevin tarkennuksin. Valiokunta ehdottaa lisäksi lausumaa, joka velvoittaa valtiovarainministeriötä seuraamaan uuden autoverotaulukon aiheuttamia veromuutoksia. 

Valiokunnalla ei ole huomautettavaa esitykseen siltä osin kuin se koskee ajoneuvoverotusta. 

Muutostarve

Hallituksen esityksen taustalla on komission asetus (EU) 2017/1151, jonka mukaan kaikkien uusien henkilöautojen sekä eräiden paketti- ja linja-autojen ensirekisteröinnissä tulee käyttää syyskuusta 2018 lähtien uuden WLTP-mittaustavanWorldwide Light Vehicles Test Procedure, joka vastaa YK:n maailmanlaajuista teknistä GTR-sääntöä nro 5. perusteella mitattua ominaishiilidioksidipäästötietoa. Uusi mittaustapa korvaa nykyisen NEDC-mittaustavanNew European Driving Cycle, joka on osoittautunut menetelmältään liian yksinkertaiseksi kuvaamaan ajoneuvojen todellista polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Testaus itsessään on mahdollistanut lisäksi sen, että päästöt ovat muodostuneet testin aikana todellista pienemmiksi. 

Uusi mittaustapa on aiempaa tarkempi monessa suhteessa ja tuottaa siten entistä todenmukaisempaa tietoa ajoneuvokohtaisista päästöistä. Se muuttaa olennaisesti myös hiilidioksidipäästöjen ilmoittamistapaa, kun automallisarjalle on vielä nyt ollut käytössä usein yksi yhtenäinen hiilidioksidipäästöarvo. 

Muutokset merkitsevät kaikkiaan sitä, että ajoneuvokohtaiset päästöarvot muuttuvat nykyisestä ja ovat todennäköisesti usein nykyistä korkeampia. Jotta pelkkä mittaustavan muutos ei kiristäisi Suomen auto- ja ajoneuvoverotuksen tasoa, auto- ja ajoneuvoveron verotaulukoita on tarpeen mukauttaa muutoksiin. Autoverotuksen osalta tämä on perusteltua tehdä heti 1.9.2018 alkaen, jolloin ensirekisteröinnin vaatimuksia koskeva mittaustavan muutos tulee voimaan. Samanaikainen voimaantulo estää myös muutoin ilmeistä markkinahäiriötä, koska mukautustarve on merkittävä. Esimerkiksi Suomessa käytössä olevien henkilöautojen päästöarvot ovat uuden mittaustavan perusteella arvioituina keskimäärin 22 prosenttia nykyistä korkeampia. Tämä merkitsisi ilman sopeutusta noin kuuden prosenttiyksikön korotusta verotasossa. 

Tietopohja

Kysymyksessä on siis teknisestä syystä aiheutuva muutos, jolla ei ole tarkoitettu muuttaa Suomen auto- tai ajoneuvoverotuksen rakennetta tai keskimääräistä verotasoa. Esityksellä ei olisi siten vaikutuksia myöskään valtiontalouteen. 

Esityksen perusteluissa on tuotu kuitenkin esiin varsin seikkaperäisesti ne epävarmuudet, joita uuden mittaustavan vaikutuksia kuvaavaan komission tutkimuslaitoksen JRC:nJoint Research Center tutkimukseen sisältyy. JRC:n tutkimus ei perustu nimittäin todellisiin mittaustuloksiin, vaan siinä käytetyt hiilidioksidipäästöjen arvot on tuotettu mallinnuksen avulla. On siis mahdollista, että mittaustapojen ero voi olla myös pienempi tai suurempi kuin nyt on arvioitu. JRC:n tutkimus on arvioitu kuitenkin WLTP-mittaustapaa kuvaavista tutkimuksista laajimmaksi ja luotettavimmaksi. — Tämä vastaa myös autoalan näkemystä simulointiin perustuvista malleista. 

Esityksessä on todettu niin ikään, että veroasteikon sopeutusta ei voida toteuttaa siten, että muutos ottaisi täysimääräisesti huomioon mittaustavan muutoksen vaikutukset kullakin päästötasolla. 

Lisäksi yksittäisen kuluttajan ajoneuvokohtainen auto- tai ajoneuvovero voi nousta tai laskea nykyiseen verrattuna, koska uusi WLTP-mittaustapa ottaa huomioon aiempaa tarkemmin ajoneuvokohtaiset hiilidioksidipäästöt. Muutokset voivat vaihdella siten eri automerkkien sekä saman merkin ajoneuvomallien ja -yksilöiden välillä. Päästötieto kuvaa siis jatkossa entistä tarkemmin yksittäisen ajoneuvon päästötietoa. Oma vaikutuksensa on myös sillä, miten autonvalmistaja on käyttänyt aikanaan NEDC-tyyppitestauksen optimointimahdollisuuksia hyväkseen. 

Vaikka tietopohjaan liittyy epävarmuutta, verotaulukoiden sopeutus on pyritty toteuttamaan mahdollisimman hyvin eri päästötasoilla. Autoalan edustajat ovat tulleet kuitenkin oman selvityksensä perusteella siihen tulokseen, että uusi autoveroasteikko kiristää keski- ja suuripäästöisten autojen verotusta. Vaikutus voisi olla jopa 130 milj. euroa nykyiseen ja 70 milj. euroa uuteen verotasoon verrattuna. Näkemys perustuu todellisiin mittaustuloksiin, joita ala on saanut autonvalmistajilta viime kuukausien aikana. Aineisto koostuu tämän vuoden tyyppihyväksynnöistä ja mallistosta, joka edustaa tämän ja ensi vuoden mallistoja. Viimeisin otos käsittää hieman yli 700 automallia ja -mallivariaatiota. 

Valtiovarainministeriö on suhtautunut varauksellisesti autoalan esittämään selvitykseen ja pitänyt otosta määrältään ja kattavuudeltaan liian pienenä luotettavien johtopäätösten tekemiseksi. Autoalan muutosehdotukset merkitsisivät ministeriön arvion mukaan noin 30 milj. euron veronkevennystä verotaulukon yläpäähän. Ne suosisivat siten suuripäästöisiä autoja vastoin nykyisen ympäristöohjaavan veromallin perusajatusta. Muutos olisi lisäksi pysyvä. 

Ministeriö on toistanut näkemyksensä, jonka mukaan hallituksen esittämät muutokset ovat mahdollisimman neutraaleja eivätkä muuta nykyistä päästöporrastusta. Esityksessä on säilytetty siten myös pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukainen, jo toteutettu päästöprogression tiukennus vähäpäästöisten autojen eduksi. Asian arvioinnissa on myös syytä huomata, että vaikka JRC:n tutkimuksen tiivistelmässä päästötason keskimääräinen muutos (21 %) on esitetty yhteenvetona, vaikutuksen on todettu olevan erilainen eri päästötasoilla. Verotason sopeutuksessa on pyritty siten ottamaan huomioon mittaustapamuutoksen eri suuruinen vaikutus eri päästötasoilla. 

Näkemysero autoalan ja ministeriön välillä on kaikkiaan suuri. Väitteiden tueksi esitetyn näytön arviointi ei ole ollut kuitenkaan mahdollista käytettävissä olevassa ajassa, koska valiokunta on pitänyt tärkeänä saattaa autoveroa koskevat muutosehdotukset voimaan 1.9.2018 lukien. Arviointia on vaikeuttanut lisäksi käsitteiden erilainen käyttö ja ylipäänsä yhteismitallisen vertailtavuuden puute. Tanskan jo toteuttama muutos ei sekään ole suoraan vertailukelpoinen verojärjestelmän eroavuuksien vuoksi. 

Valiokunta on pitänyt ratkaisevana perusteena verotukselta edellytettyä objektiivisuutta. Kun kysymys on veron suuruuden perusteista, hyväksyttävien muutosten tulee nojautua riittävän edustavaan tietoon. Tällaisena on pidettävä toistaiseksi vain komission tutkimuslaitoksen JRC:n tutkimuksen tuloksia. Ne pohjautuvat Euroopan laajuiseen autokantaan ja systemaattiseen tutkimusasetelmaan. Sellaisena ne takaavat käytettävissä olevista tiedoista parhaiten myös verovelvollisten oikeusturvan, niin kuin perustuslaki edellyttää. 

Koska myös JRC-tutkimukseen liittyy edellä todetuin tavoin epävarmuuksia, verotaulukoihin tehtävien muutosten vaikutuksia on aiheellista seurata huolellisesti. Tämä on kaikkien osapuolten etu. Kun uuteen mittaustapaan perustuvaa tietoa alkaa kertyä enenevästi tästä vuodesta alkaen, sitä tulee verrata lainmuutoksen perusteena käytettyyn tietoon. Jos tässä havaitaan suuntaan tai toiseen meneviä korjaustarpeita, niitä koskevat esitykset on valmisteltava ja saatettava eduskunnan käsiteltäviksi viivytyksettä. 

Valiokunta ehdottaa käsittelyn kiireellisyyden vuoksi seurantaa koskevaa lausumaa. Asian merkitystä kuvaa osaltaan se, että yhden prosenttiyksikön vaikutus verotasossa vastaa noin 50 milj. euron kertymää. Virhe kumpaan suuntaan tahansa on siksi helposti merkittävä. 

Käytettyjen autojen tuonti

Autoalan keskeinen peruste muutosvaatimuksilleen on se, että veronkorotus lisäisi käytettyjen autojen maahantuontia. Se olisi taas Suomen ympäristötavoitteiden vastainen kehityssuunta, koska käytettynä tuotujen autojen keski-ikä on lähes yhdeksän vuotta ja päästötaso korkea. Tuonti on kasvanut merkittävästi jo muutoinkin viime vuosina. Sen määräksi on arvioitu tänä vuonna jo 40 000 autoa. 

Valtiovarainministeriö ei jaa myöskään tätä autoalan näkemystä. Käytettyjen autojen tuonti ei korvaa ministeriön mukaan yleensä uusien autojen hankintaa vaan vastaavan hankinnan Suomessa. WLTP-mittaustapa ei siis vaikuttaisi kummallakaan tavalla hankitun auton hintaan. Autoliiton edustaja on todennut lisäksi, että autoala tuo myös itse maahaan käytettyjä autoja. 

Näkemykset myös tässä kysymyksessä jäävät eriäviksi autoalan ja ministeriön kesken. 

Valiokunta pitää kysymystä sinänsä tärkeänä asiaan liittyvien verotulovaikutusten vuoksi. Olennaista on kuitenkin tunnistaa ne tekijät, jotka liittyvät käytettyjen autojen tuontiin. Valiokunta ei pidä ilmeisenä, että voimassa oleva veroasteikko tai siihen nyt ehdotetut muutokset olisivat ensisijainen syy tuontiin. Niitä merkittävämpi tekijä voi olla — paitsi hintataso — myös käytettyjen autojen verotuksessa noudatettava varovaisuusperiaate. Sen taustalla on puolestaan EU-oikeudelliset näkemykset, joihin ei voi vaikuttaa kotimaisella lainsäädännöllä. 

Valiokunta toteaa lisäksi, että vallitseva uusien autojen verotaso heijastuu pysyvästi jatkossa käytettyjen autojen verotukseen. Jos siis kevennettäisiin suuripäästöisten autojen verotusta käytettyjen autojen tuonnin hillitsemiseksi, alennettu verotaso hyödyttäisi jatkossa kaikkia vastaavien käytettyjen autojen tuojia. Syytä muutoksiin ei ole tämänkään vuoksi. 

Voimaantulosäännöksen tarkistus

Uusia verotaulukoita on tarkoitus soveltaa vain niihin ajoneuvoihin, joiden päästöt on mitattu uudella WLTP-mittaustavalla. Muiden eli NEDC-mittaukseen tai muuhun EU:n lainsäädännön mukaiseen päästötietoon perustuvien autojen verotuksessa käytettäisiin siten edelleen nykyisiä verotaulukoita. Näin meneteltäisiin myös silloin, kun autolla ei ole ominaishiilidioksidipäästötietoa. Hallituksen esityksessä on arvioitu, että suurin osa kuluvan kevään ja kesän aikana rekisteröitävistä ja verotettavista autoista kuuluu jälkimmäiseen joukkoon. Näissä tapauksissa auton ostaja on voinut arvioida verorasituksen oikein. 

Koska nyt käsiteltävät muutokset eivät ole olleet tiedossa pitkään, on kuitenkin mahdollista, että tilauskannassa on autoja, joiden vero määräytyy uuden mittaustavan pohjalta. Kun tätä ei ole voitu ennakoida ostopäätöksen teossa, verotason muutos voi muodostua yksittäistapauksessa kohtuuttomaksi. Tämän estämiseksi valiokunta ehdottaa voimaantulosääntöä muutettavaksi siten, että ostajalla olisi tällöin oikeus valita sovellettava veroasteikko. Kysymys olisi siis kuluttajien kannalta kohtuullisen lopputuloksen varmistamisesta rajatussa siirtymätilanteessa, ei veropoliittisesta linjanmuutoksesta. 

Eduskunta-aloitteet

Valiokunta ehdottaa, että aloitteet hylätään. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 74/2018 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 74/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) Eduskunta hylkää lakialoitteisiin LA 10, 11, 99/2016 vp, LA 52, 53, 59, 86/2017 vp sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta hylkää toimenpidealoitteen TPA 14/2015 vp. Eduskunta hyväksyy yhden lausuman. (Valiokunnan lausumaehdotukset) 
Lakiehdotukset

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki autoverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan autoverolain (1482/1994) 6 ja 8 §,  
sellaisina kuin ne ovat, 6 § laissa 1481/2015 sekä 8 § laeissa 5/2009 ja 230/2012, sekä  
lisätään liitteeseen, sellaisena kuin se on laeissa 1316/2011 ja 1482/2015, uusi verotaulukko 1 A ja 2 A seuraavasti: 
6 § 
Uudesta henkilöautosta ja pakettiautosta suoritettava vero on liitteen verotaulukon 1 tai 1 A mukainen prosenttimäärä auton verotusarvosta, jollei 8 §:ssä toisin säädetä. Veroprosentti määräytyy auton polttoaineenkulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön perusteella, joka on määritelty Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Verotaulukkoa 1 A sovelletaan autoon, jonka polttoaineenkulutusta vastaava hiilidioksidipäästö on määritelty moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) 2017/1151 ja sen liitteessä XXI tarkoitetulla yhdenmukaistetulla kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälisellä testimenetelmällä. Verotaulukkoa 1 sovelletaan muuhun autoon.  
Jos 1 momentin mukaiset edellytykset täyttävää tietoa hiilidioksidipäästöstä ei ole, veroprosentti määräytyy verotaulukon 1 mukaan auton kokonaismassaa ja käyttövoimaa vastaavan laskennallisen hiilidioksidipäästön perusteella. Jos auton kilowatteina ilmaistun tehon ja kilogrammoina ilmaistun kokonaismassan osamäärä on 0,15 tai tätä suurempi, laskennallista hiilidioksidipäästöä korotetaan kertomalla se luvulla 1,5. Hiilidioksidipäästön määrä pyöristetään täysiin grammoihin. 
Jos 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon käyttövoima on yksinomaan sähkö, veron osuus on autoon sovellettavan verotaulukon pienin veron osuus.  
8 § 
Edellä 6 §:n mukaan määräytyvästä veroprosentista vähennetään liitteen verotaulukon 2 tai 2 A mukainen määrä, jos kysymyksessä on N1-luokkaan kuuluva pakettiauto, joka on varustettu kuljettajan istuimen lisäksi enintään tämän vieressä olevilla istuimilla tai niiden kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla, jonka kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja joka täyttää toisen seuraavista edellytyksistä: 
1) kokonaismassan ja oman massan välinen erotus (kantavuus) on vähintään 680, mutta alle 1 000 kilogrammaa ja tehon (kilowatteina) ja kokonaismassan (kilogrammoina) osamäärä on enintään 0,05; tai 
2) kantavuus on vähintään 1 000 kilogrammaa ja tehon ja kokonaismassan osamäärä on enintään 0,06. 
Pakettiauton oma massa määräytyy siinä varustuksessa, jossa ajoneuvo on ensiverotuksen ajankohtana. 
Vähennys myönnetään verotaulukon 2 A perusteella autolle, jonka verotuksessa sovelletaan verotaulukkoa 1 A. Muuhun autoon sovelletaan verotaulukkoa 2. 
Veron osuus on kuitenkin vähintään autoon sovellettavan verotaulukon alin veron osuus. 
Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan myös pakettiautoon, jossa kuljetetaan pyörätuolia vakinaisesti käyttävää henkilöä, vaikka se olisi varustettu myös pyörätuolin kiinnittämiseen tarkoitetuilla hyväksyttävillä laitteilla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Jos ajoneuvo on tilattu ennen 1 päivää syyskuuta 2018 ja sen veron määräytymispäivä on tämän lain voimaantulon jälkeen, verotuksessa voidaan soveltaa verovelvollisen tai verosta vastuussa olevan vaatimuksesta autoverolain liitteen verotaulukkoa 1. Verovelvollisen tai verosta vastuussa olevan on esitettävä vaatimus veroilmoituksella.  Muutosehdotus päättyy 
Ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on ollut ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 

VEROTAULUKKO 1 A 

Auton CO2-päästöt (g/km) 
1.9.-31.12.2018 sovellettava veroprosentti 
1.1.2019 ja sen jälkeen sovellettava veroprosentti 
 
 
 
3,3 
2,7 
3,3 
2,7 
3,3 
2,7 
3,4 
2,7 
3,4 
2,8 
3,4 
2,8 
3,4 
2,8 
3,5 
2,8 
3,5 
2,8 
3,5 
2,8 
10 
3,5 
2,9 
11 
3,6 
2,9 
12 
3,6 
2,9 
13 
3,6 
2,9 
14 
3,7 
2,9 
15 
3,7 
3,0 
16 
3,7 
3,0 
17 
3,8 
3,0 
18 
3,8 
3,0 
19 
3,8 
3,1 
20 
3,9 
3,1 
21 
3,9 
3,1 
22 
3,9 
3,1 
23 
4,0 
3,1 
24 
4,0 
3,2 
25 
4,0 
3,2 
26 
4,1 
3,2 
27 
4,1 
3,3 
28 
4,1 
3,3 
29 
4,2 
3,3 
30 
4,2 
3,3 
31 
4,3 
3,4 
32 
4,3 
3,4 
33 
4,4 
3,4 
34 
4,4 
3,5 
35 
4,4 
3,5 
36 
4,5 
3,5 
37 
4,5 
3,6 
38 
4,6 
3,6 
39 
4,6 
3,6 
40 
4,7 
3,7 
41 
4,7 
3,7 
42 
4,7 
3,7 
43 
4,8 
3,8 
44 
4,8 
3,8 
45 
4,9 
3,9 
46 
4,9 
3,9 
47 
5,0 
4,0 
48 
5,0 
4,0 
49 
5,1 
4,0 
50 
5,2 
4,1 
51 
5,2 
4,1 
52 
5,3 
4,2 
53 
5,3 
4,2 
54 
5,4 
4,3 
55 
5,4 
4,3 
56 
5,5 
4,4 
57 
5,6 
4,4 
58 
5,6 
4,5 
59 
5,7 
4,5 
60 
5,7 
4,6 
61 
5,8 
4,6 
62 
5,9 
4,7 
63 
5,9 
4,8 
64 
6,0 
4,8 
65 
6,1 
4,9 
66 
6,2 
4,9 
67 
6,2 
5,0 
68 
6,3 
5,1 
69 
6,4 
5,1 
70 
6,5 
5,2 
71 
6,5 
5,3 
72 
6,6 
5,4 
73 
6,7 
5,4 
74 
6,7 
5,5 
75 
6,8 
5,6 
76 
6,9 
5,6 
77 
7,0 
5,7 
78 
7,1 
5,8 
79 
7,2 
5,9 
80 
7,3 
6,0 
81 
7,4 
6,1 
82 
7,5 
6,1 
83 
7,5 
6,2 
84 
7,6 
6,3 
85 
7,7 
6,4 
86 
7,8 
6,5 
87 
7,9 
6,6 
88 
8,0 
6,7 
89 
8,1 
6,8 
90 
8,2 
6,9 
91 
8,3 
7,0 
92 
8,4 
7,1 
93 
8,5 
7,2 
94 
8,7 
7,3 
95 
8,8 
7,4 
96 
8,9 
7,5 
97 
9,0 
7,6 
98 
9,1 
7,8 
99 
9,2 
7,9 
100 
9,3 
8,0 
101 
9,5 
8,1 
102 
9,6 
8,2 
103 
9,7 
8,4 
104 
9,8 
8,5 
105 
10,0 
8,6 
106 
10,1 
8,7 
107 
10,2 
8,9 
108 
10,3 
9,0 
109 
10,5 
9,2 
110 
10,6 
9,3 
111 
10,8 
9,4 
112 
10,9 
9,6 
113 
11,0 
9,7 
114 
11,2 
9,9 
115 
11,3 
10,0 
116 
11,5 
10,2 
117 
11,6 
10,3 
118 
11,8 
10,5 
119 
11,9 
10,7 
120 
12,1 
10,8 
121 
12,3 
11,0 
122 
12,4 
11,2 
123 
12,6 
11,3 
124 
12,7 
11,5 
125 
12,9 
11,7 
126 
13,1 
11,9 
127 
13,2 
12,1 
128 
13,4 
12,2 
129 
13,6 
12,4 
130 
13,8 
12,6 
131 
13,9 
12,8 
132 
14,1 
13,0 
133 
14,3 
13,2 
134 
14,5 
13,4 
135 
14,7 
13,6 
136 
14,9 
13,8 
137 
15,1 
14,1 
138 
15,4 
14,4 
139 
15,7 
14,7 
140 
16,0 
15,1 
141 
16,3 
15,4 
142 
16,6 
15,8 
143 
17,0 
16,1 
144 
17,3 
16,5 
145 
17,6 
16,8 
146 
18,0 
17,2 
147 
18,3 
17,6 
148 
18,6 
18,0 
149 
19,0 
18,3 
150 
19,4 
18,7 
151 
19,7 
19,1 
152 
20,0 
19,5 
153 
20,4 
19,9 
154 
20,8 
20,3 
155 
21,1 
20,8 
156 
21,5 
21,2 
157 
21,9 
21,6 
158 
22,3 
22,0 
159 
22,7 
22,4 
160 
23,0 
22,9 
161 
23,4 
23,3 
162 
24,0 
24,0 
163 
24,2 
24,2 
164 
24,5 
24,5 
165 
24,7 
24,7 
166 
24,9 
24,9 
167 
25,2 
25,2 
168 
25,4 
25,4 
169 
25,7 
25,7 
170 
25,9 
25,9 
171 
26,2 
26,2 
172 
26,4 
26,4 
173 
26,6 
26,6 
174 
26,9 
26,9 
175 
27,1 
27,1 
176 
27,4 
27,4 
177 
27,6 
27,6 
178 
27,8 
27,8 
179 
28,1 
28,1 
180 
28,3 
28,3 
181 
28,6 
28,6 
182 
28,8 
28,8 
183 
29,0 
29,0 
184 
29,3 
29,3 
185 
29,5 
29,5 
186 
29,7 
29,7 
187 
30,0 
30,0 
188 
30,2 
30,2 
189 
30,5 
30,5 
190 
30,7 
30,7 
191 
30,9 
30,9 
192 
31,2 
31,2 
193 
31,4 
31,4 
194 
31,6 
31,6 
195 
31,8 
31,8 
196 
32,1 
32,1 
197 
32,3 
32,3 
198 
32,5 
32,5 
199 
32,8 
32,8 
200 
33,0 
33,0 
201 
33,2 
33,2 
202 
33,4 
33,4 
203 
33,7 
33,7 
204 
33,9 
33,9 
205 
34,1 
34,1 
206 
34,3 
34,3 
207 
34,5 
34,5 
208 
34,7 
34,7 
209 
35,0 
35,0 
210 
35,2 
35,2 
211 
35,4 
35,4 
212 
35,6 
35,6 
213 
35,8 
35,8 
214 
36,0 
36,0 
215 
36,2 
36,2 
216 
36,4 
36,4 
217 
36,6 
36,6 
218 
36,8 
36,8 
219 
37,0 
37,0 
220 
37,2 
37,2 
221 
37,4 
37,4 
222 
37,6 
37,6 
223 
37,8 
37,8 
224 
38,0 
38,0 
225 
38,2 
38,2 
226 
38,4 
38,4 
227 
38,6 
38,6 
228 
38,7 
38,7 
229 
38,9 
38,9 
230 
39,1 
39,1 
231 
39,3 
39,3 
232 
39,5 
39,5 
233 
39,6 
39,6 
234 
39,8 
39,8 
235 
40,0 
40,0 
236 
40,2 
40,2 
237 
40,3 
40,3 
238 
40,5 
40,5 
239 
40,7 
40,7 
240 
40,8 
40,8 
241 
41,0 
41,0 
242 
41,2 
41,2 
243 
41,3 
41,3 
244 
41,5 
41,5 
245 
41,6 
41,6 
246 
41,8 
41,8 
247 
41,9 
41,9 
248 
42,1 
42,1 
249 
42,3 
42,3 
250 
42,4 
42,4 
251 
42,6 
42,6 
252 
42,7 
42,7 
253 
42,8 
42,8 
254 
42,9 
42,9 
255 
43,0 
43,0 
256 
43,1 
43,1 
257 
43,2 
43,2 
258 
43,4 
43,4 
259 
43,5 
43,5 
260 
43,6 
43,6 
261 
43,7 
43,7 
262 
43,8 
43,8 
263 
43,9 
43,9 
264 
44,0 
44,0 
265 
44,1 
44,1 
266 
44,2 
44,2 
267 
44,3 
44,3 
268 
44,4 
44,4 
269 
44,5 
44,5 
270 
44,6 
44,6 
271 
44,7 
44,7 
272 
44,8 
44,8 
273 
44,9 
44,9 
274 
45,0 
45,0 
275 
45,1 
45,1 
276 
45,2 
45,2 
277 
45,2 
45,2 
278 
45,3 
45,3 
279 
45,4 
45,4 
280 
45,5 
45,5 
281 
45,6 
45,6 
282 
45,7 
45,7 
283 
45,8 
45,8 
284 
45,8 
45,8 
285 
45,9 
45,9 
286 
46,0 
46,0 
287 
46,1 
46,1 
288 
46,2 
46,2 
289 
46,3 
46,3 
290 
46,3 
46,3 
291 
46,4 
46,4 
292 
46,5 
46,5 
293 
46,6 
46,6 
294 
46,6 
46,6 
295 
46,7 
46,7 
296 
46,8 
46,8 
297 
46,9 
46,9 
298 
46,9 
46,9 
299 
47,0 
47,0 
300 
47,1 
47,1 
301 
47,1 
47,1 
302 
47,2 
47,2 
303 
47,3 
47,3 
304 
47,3 
47,3 
305 
47,4 
47,4 
306 
47,5 
47,5 
307 
47,5 
47,5 
308 
47,6 
47,6 
309 
47,6 
47,6 
310 
47,7 
47,7 
311 
47,8 
47,8 
312 
47,8 
47,8 
313 
47,9 
47,9 
314 
47,9 
47,9 
315 
48,0 
48,0 
316 
48,1 
48,1 
317 
48,1 
48,1 
318 
48,2 
48,2 
319 
48,2 
48,2 
320 
48,3 
48,3 
321 
48,3 
48,3 
322 
48,4 
48,4 
323 
48,4 
48,4 
324 
48,5 
48,5 
325 
48,5 
48,5 
326 
48,6 
48,6 
327 
48,6 
48,6 
328 
48,7 
48,7 
329 
48,7 
48,7 
330 
48,8 
48,8 
331 
48,8 
48,8 
332 
48,9 
48,9 
333 
48,9 
48,9 
334 
49,0 
49,0 
335 
49,0 
49,0 
336 
49,1 
49,1 
337 
49,1 
49,1 
338 
49,1 
49,1 
339 
49,2 
49,2 
340 
49,2 
49,2 
341 
49,3 
49,3 
342 
49,3 
49,3 
343 
49,3 
49,3 
344 
49,4 
49,4 
345 
49,4 
49,4 
346 
49,5 
49,5 
347 
49,5 
49,5 
348 
49,5 
49,5 
349 
49,6 
49,6 
350 
49,6 
49,6 
351 
49,7 
49,7 
352 
49,7 
49,7 
353 
49,7 
49,7 
354 
49,8 
49,8 
355 
49,8 
49,8 
356 
49,8 
49,8 
357 
49,9 
49,9 
358 
49,9 
49,9 
359 
49,9 
49,9 
360 tai enemmän 
50,0 
50,0 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 

VEROTAULUKKO 2 A 

Auton kokonaismassa (kg) 
Veroprosentista tehtävä vähennys (prosenttiyksikköä) 
2501-2550 
14,3 
2551-2600 
16,0 
2601-2650 
17,3 
2651-2700 
18,3 
2701-2750 
19,2 
2751-2800 
19,9 
2801-2850 
20,6 
2851-2900 
21,2 
2901-2950 
21,7 
2951-3000 
22,3 
3001-3050 
22,8 
3051-3100 
23,2 
3101-3150 
23,6 
3151-3200 
24,1 
3201-3250 
24,4 
3251-3300 
24,8 
3301-3350 
25,2 
3351-3400 
25,5 
3401-3450 
25,9 
3451-3500 
26,2 

2. Laki ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 10 §, sellaisena kuin se on laeissa 943/2009, 1317/2011 ja 307/2018, sekä  
lisätään liitteeseen, sellaisena kuin se on laissa 1482/2015, uusi verotaulukko 1 A seuraavasti: 
10 § 
Perusvero 
Perusveroa määrätään henkilö- ja pakettiautolle (M1-, N1-, M1G- ja N1G-luokka) sekä erikoisautolle, jonka suurin sallittu kokonaismassa on enintään 3 500 kilogrammaa. Perusveron päiväkohtaisesta määrästä säädetään liitteen verotaulukoissa. 
Veron määrä määräytyy auton polttoaineenkulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön perusteella, joka on määritelty Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Verotaulukkoa 1 A sovelletaan autoon, jonka yhdistettyä kulutusta vastaava hiilidioksidipäästö on määritelty moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) 2017/1151 ja sen liitteessä XXI tarkoitetulla yhdenmukaistetulla kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälisellä testimenetelmällä. Verotaulukkoa 1 sovelletaan muuhun autoon, jos kysymyksessä on: 
1) henkilöauto, jonka kokonaismassa on enintään 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen, tai henkilöauto, jonka kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen; 
2) kaksikäyttöauto, joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen; taikka 
3) pakettiauto, joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2008 tai sen jälkeen. 
Verotaulukkoa 2 sovelletaan muuhun kuin 2 momentissa tarkoitettuun autoon. Verotaulukkoa 2 sovelletaan myös, jos liikenneasioiden rekisterissä ei ole 2 momentissa mainitut edellytykset täyttävää tietoa auton hiilidioksidipäästöstä. 
Jos 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon käyttövoima on yksinomaan sähkö, perusvero on autoon sovellettavan verotaulukon alin veron määrä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Päivää kohden kannettavan veron määrä lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2019. 
 Lakiehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 

VEROTAULUKKO 1 A 

Auton hiilidioksidipäästön määrä 
Veron määrä 
g/km 
senttiä/päivä 
euroa/365 päivää 
29,10 
106,21 
29,20 
106,58 
29,20 
106,58 
29,30 
106,94 
29,40 
107,31 
29,40 
107,31 
29,50 
107,67 
29,50 
107,67 
29,60 
108,04 
29,70 
108,40 
10 
29,80 
108,77 
11 
29,80 
108,77 
12 
29,90 
109,13 
13 
30,00 
109,50 
14 
30,00 
109,50 
15 
30,10 
109,86 
16 
30,20 
110,23 
17 
30,30 
110,59 
18 
30,30 
110,59 
19 
30,40 
110,96 
20 
30,50 
111,32 
21 
30,60 
111,69 
22 
30,60 
111,69 
23 
30,70 
112,05 
24 
30,80 
112,42 
25 
30,90 
112,78 
26 
31,00 
113,15 
27 
31,00 
113,15 
28 
31,10 
113,51 
29 
31,20 
113,88 
30 
31,30 
114,24 
31 
31,40 
114,61 
32 
31,50 
114,97 
33 
31,50 
114,97 
34 
31,60 
115,34 
35 
31,70 
115,70 
36 
31,80 
116,07 
37 
31,90 
116,43 
38 
32,00 
116,80 
39 
32,10 
117,16 
40 
32,20 
117,53 
41 
32,30 
117,89 
42 
32,40 
118,26 
43 
32,50 
118,62 
44 
32,60 
118,99 
45 
32,70 
119,35 
46 
32,80 
119,72 
47 
32,90 
120,08 
48 
33,00 
120,45 
49 
33,10 
120,81 
50 
33,20 
121,18 
51 
33,30 
121,54 
52 
33,40 
121,91 
53 
33,50 
122,27 
54 
33,60 
122,64 
55 
33,70 
123,00 
56 
33,80 
123,37 
57 
33,90 
123,73 
58 
34,00 
124,10 
59 
34,20 
124,83 
60 
34,30 
125,19 
61 
34,40 
125,56 
62 
34,50 
125,92 
63 
34,60 
126,29 
64 
34,70 
126,65 
65 
34,90 
127,38 
66 
35,00 
127,75 
67 
35,10 
128,11 
68 
35,20 
128,48 
69 
35,40 
129,21 
70 
35,50 
129,57 
71 
35,60 
129,94 
72 
35,70 
130,30 
73 
35,90 
131,03 
74 
36,00 
131,40 
75 
36,10 
131,76 
76 
36,30 
132,49 
77 
36,40 
132,86 
78 
36,50 
133,22 
79 
36,70 
133,95 
80 
36,80 
134,32 
81 
37,00 
135,05 
82 
37,10 
135,41 
83 
37,20 
135,78 
84 
37,40 
136,51 
85 
37,50 
136,87 
86 
37,70 
137,60 
87 
37,80 
137,97 
88 
38,00 
138,70 
89 
38,10 
139,06 
90 
38,30 
139,79 
91 
38,40 
140,16 
92 
38,60 
140,89 
93 
38,80 
141,62 
94 
38,90 
141,98 
95 
39,10 
142,71 
96 
39,20 
143,08 
97 
39,40 
143,81 
98 
39,60 
144,54 
99 
39,70 
144,90 
100 
39,90 
145,63 
101 
40,10 
146,36 
102 
40,20 
146,73 
103 
40,40 
147,46 
104 
40,60 
148,19 
105 
40,80 
148,92 
106 
40,90 
149,28 
107 
41,10 
150,01 
108 
41,30 
150,74 
109 
41,50 
151,47 
110 
41,70 
152,20 
111 
41,90 
152,93 
112 
42,00 
153,30 
113 
42,20 
154,03 
114 
42,40 
154,76 
115 
42,60 
155,49 
116 
42,80 
156,22 
117 
43,00 
156,95 
118 
43,20 
157,68 
119 
43,40 
158,41 
120 
43,60 
159,14 
121 
43,80 
159,87 
122 
44,00 
160,60 
123 
44,20 
161,33 
124 
44,40 
162,06 
125 
44,60 
162,79 
126 
44,80 
163,52 
127 
45,10 
164,61 
128 
45,30 
165,34 
129 
45,50 
166,07 
130 
45,70 
166,80 
131 
45,90 
167,53 
132 
46,20 
168,63 
133 
46,40 
169,36 
134 
46,60 
170,09 
135 
46,80 
170,82 
136 
47,10 
171,91 
137 
47,40 
173,01 
138 
47,70 
174,10 
139 
48,10 
175,56 
140 
48,50 
177,02 
141 
48,80 
178,12 
142 
49,20 
179,58 
143 
49,60 
181,04 
144 
50,00 
182,50 
145 
50,40 
183,96 
146 
50,80 
185,42 
147 
51,20 
186,88 
148 
51,60 
188,34 
149 
52,00 
189,80 
150 
52,50 
191,62 
151 
52,90 
193,08 
152 
53,30 
194,54 
153 
53,70 
196,00 
154 
54,20 
197,83 
155 
54,60 
199,29 
156 
55,10 
201,11 
157 
55,50 
202,57 
158 
56,00 
204,40 
159 
56,50 
206,22 
160 
56,90 
207,68 
161 
57,40 
209,51 
162 
57,90 
211,33 
163 
58,40 
213,16 
164 
58,90 
214,98 
165 
59,40 
216,81 
166 
59,90 
218,63 
167 
60,40 
220,46 
168 
60,90 
222,28 
169 
61,40 
224,11 
170 
61,90 
225,93 
171 
62,50 
228,12 
172 
63,00 
229,95 
173 
63,50 
231,77 
174 
64,10 
233,96 
175 
64,60 
235,79 
176 
65,20 
237,98 
177 
65,70 
239,80 
178 
66,30 
241,99 
179 
66,90 
244,18 
180 
67,40 
246,01 
181 
68,00 
248,20 
182 
68,60 
250,39 
183 
69,20 
252,58 
184 
69,80 
254,77 
185 
70,40 
256,96 
186 
71,00 
259,15 
187 
71,60 
261,34 
188 
72,20 
263,53 
189 
72,80 
265,72 
190 
73,40 
267,91 
191 
74,00 
270,10 
192 
74,70 
272,65 
193 
75,30 
274,84 
194 
75,90 
277,03 
195 
76,60 
279,59 
196 
77,20 
281,78 
197 
77,90 
284,33 
198 
78,50 
286,52 
199 
79,20 
289,08 
200 
79,90 
291,63 
201 
80,50 
293,82 
202 
81,20 
296,38 
203 
81,90 
298,93 
204 
82,50 
301,12 
205 
83,20 
303,68 
206 
83,90 
306,23 
207 
84,60 
308,79 
208 
85,30 
311,34 
209 
86,00 
313,90 
210 
86,70 
316,45 
211 
87,40 
319,01 
212 
88,10 
321,56 
213 
88,80 
324,12 
214 
89,50 
326,67 
215 
90,20 
329,23 
216 
91,00 
332,15 
217 
91,70 
334,70 
218 
92,40 
337,26 
219 
93,10 
339,81 
220 
93,90 
342,73 
221 
94,60 
345,29 
222 
95,30 
347,84 
223 
96,10 
350,76 
224 
96,80 
353,32 
225 
97,50 
355,87 
226 
98,30 
358,79 
227 
99,00 
361,35 
228 
99,80 
364,27 
229 
100,50 
366,82 
230 
101,30 
369,74 
231 
102,00 
372,30 
232 
102,70 
374,85 
233 
103,50 
377,77 
234 
104,20 
380,33 
235 
105,00 
383,25 
236 
105,80 
386,17 
237 
106,50 
388,72 
238 
107,30 
391,64 
239 
108,00 
394,20 
240 
108,80 
397,12 
241 
109,50 
399,67 
242 
110,30 
402,59 
243 
111,00 
405,15 
244 
111,80 
408,07 
245 
112,50 
410,62 
246 
113,30 
413,54 
247 
114,00 
416,10 
248 
114,80 
419,02 
249 
115,50 
421,57 
250 
116,30 
424,49 
251 
117,10 
427,41 
252 
117,70 
429,60 
253 
118,30 
431,79 
254 
118,90 
433,98 
255 
119,50 
436,17 
256 
120,10 
438,36 
257 
120,70 
440,55 
258 
121,30 
442,74 
259 
121,90 
444,93 
260 
122,50 
447,12 
261 
123,10 
449,31 
262 
123,70 
451,50 
263 
124,30 
453,69 
264 
124,90 
455,88 
265 
125,40 
457,71 
266 
126,00 
459,90 
267 
126,60 
462,09 
268 
127,20 
464,28 
269 
127,80 
466,47 
270 
128,40 
468,66 
271 
128,90 
470,48 
272 
129,50 
472,67 
273 
130,10 
474,86 
274 
130,70 
477,05 
275 
131,20 
478,88 
276 
131,80 
481,07 
277 
132,40 
483,26 
278 
132,90 
485,08 
279 
133,50 
487,27 
280 
134,00 
489,10 
281 
134,60 
491,29 
282 
135,10 
493,11 
283 
135,70 
495,30 
284 
136,30 
497,49 
285 
136,80 
499,32 
286 
137,30 
501,14 
287 
137,90 
503,33 
288 
138,40 
505,16 
289 
139,00 
507,35 
290 
139,50 
509,17 
291 
140,00 
511,00 
292 
140,60 
513,19 
293 
141,10 
515,01 
294 
141,60 
516,84 
295 
142,10 
518,66 
296 
142,60 
520,49 
297 
143,20 
522,68 
298 
143,70 
524,50 
299 
144,20 
526,33 
300 
144,70 
528,15 
301 
145,20 
529,98 
302 
145,70 
531,80 
303 
146,20 
533,63 
304 
146,70 
535,45 
305 
147,20 
537,28 
306 
147,70 
539,10 
307 
148,10 
540,56 
308 
148,60 
542,39 
309 
149,10 
544,21 
310 
149,60 
546,04 
311 
150,10 
547,86 
312 
150,50 
549,32 
313 
151,00 
551,15 
314 
151,40 
552,61 
315 
151,90 
554,43 
316 
152,40 
556,26 
317 
152,80 
557,72 
318 
153,30 
559,54 
319 
153,70 
561,00 
320 
154,20 
562,83 
321 
154,60 
564,29 
322 
155,00 
565,75 
323 
155,50 
567,57 
324 
155,90 
569,03 
325 
156,30 
570,49 
326 
156,70 
571,95 
327 
157,20 
573,78 
328 
157,60 
575,24 
329 
158,00 
576,70 
330 
158,40 
578,16 
331 
158,80 
579,62 
332 
159,20 
581,08 
333 
159,60 
582,54 
334 
160,00 
584,00 
335 
160,40 
585,46 
336 
160,80 
586,92 
337 
161,20 
588,38 
338 
161,60 
589,84 
339 
161,90 
590,93 
340 
162,30 
592,39 
341 
162,70 
593,85 
342 
163,10 
595,31 
343 
163,40 
596,41 
344 
163,80 
597,87 
345 
164,20 
599,33 
346 
164,50 
600,42 
347 
164,90 
601,88 
348 
165,20 
602,98 
349 
165,60 
604,44 
350 
165,90 
605,53 
351 
166,30 
606,99 
352 
166,60 
608,09 
353 
166,90 
609,18 
354 
167,30 
610,64 
355 
167,60 
611,74 
356 
167,90 
612,83 
357 
168,20 
613,93 
358 
168,50 
615,02 
359 
168,90 
616,48 
360 
169,20 
617,58 
361 
169,50 
618,67 
362 
169,80 
619,77 
363 
170,10 
620,86 
364 
170,40 
621,96 
365 
170,70 
623,05 
366 
171,00 
624,15 
367 
171,30 
625,24 
368 
171,60 
626,34 
369 
171,90 
627,43 
370 
172,10 
628,16 
371 
172,40 
629,26 
372 
172,70 
630,35 
373 
173,00 
631,45 
374 
173,20 
632,18 
375 
173,50 
633,27 
376 
173,80 
634,37 
377 
174,00 
635,10 
378 
174,30 
636,19 
379 
174,50 
636,92 
380 
174,80 
638,02 
381 
175,10 
639,11 
382 
175,30 
639,84 
383 
175,50 
640,57 
384 
175,80 
641,67 
385 
176,00 
642,40 
386 
176,30 
643,49 
387 
176,50 
644,22 
388 
176,70 
644,95 
389 
177,00 
646,05 
390 
177,20 
646,78 
391 
177,40 
647,51 
392 
177,60 
648,24 
393 
177,90 
649,33 
394 
178,10 
650,06 
395 
178,30 
650,79 
396 
178,50 
651,52 
397 
178,70 
652,25 
398 
178,90 
652,98 
399 
179,10 
653,71 
400 
179,30 
654,44 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö seuraa verotaulukoihin tehtävien muutosten vaikutuksia ja esittää eduskunnalle asiantuntijaselvityksen muutosten vaikutuksista verotuksen tasoon autojen eri CO2-päästötasoilla vuoden 2018 loppuun mennessä. Jos selvitys antaa aihetta korjaaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin, ministeriön tulee valmistella tarvittavat hallituksen esitykset viivytyksettä ja saattaa ne eduskunnan käsiteltäviksi. 
Helsingissä 15.6.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
TimoKallikesk
varapuheenjohtaja
VilleVähämäkips
jäsen
TimoHarakkasd
jäsen
TimoHeinonenkok
jäsen
KaukoJuhantalokesk
jäsen
ToimiKankaanniemips
jäsen
PauliKiurukok
jäsen
EskoKivirantakesk
jäsen
KariKulmalasin
jäsen
MatsNylundr
jäsen
JohannaOjala-Niemeläsd
jäsen
AilaPaloniemikesk
jäsen
AnttiRantakangaskesk
jäsen
MarkkuRossikesk
jäsen
EeroSuutarikok
jäsen
MariaTolppanensd
jäsen
MattiTorvinensin
jäsen
KariUotilavas
jäsen
PiaViitanensd
jäsen
OzanYanarvihr
varajäsen
MarkkuEestiläkok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MaaritPekkanen