Valiokunnan mietintö
VaVM
7
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta (HE 26/2019 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Krista
Sinisalo
valtiovarainministeriö
ylitarkastaja
Kimmo
Lietkari
Verohallinto
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Kaupan liitto ry
Teknisen Kaupan Liitto ry
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
ympäristöministeriö
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi öljyjätemaksusta annettu laki. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020, mistä alkaen voiteluöljyistä ja -valmisteista ei enää kannettaisi öljyjätemaksua. Jotta nykyiseen lakiin ja sen nojalla annettuun asetukseen perustuvaa valtionavustusten maksamista öljyjätehuollosta aiheutuviin kustannuksiin voitaisiin jatkaa nykyisen valtiontukiohjelman päättymiseen saakka, 7 §:n 1 momenttia sovellettaisiin kuitenkin 31.12.2021 asti. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 26/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 8.11.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
(osittain)
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
Viimeksi julkaistu 21.11.2019 13.03