Viimeksi julkaistu 9.5.2022 13.12

Valiokunnan mietintö VaVM 9/2021 vp HE 63/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta (HE 63/2021 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Timo Annala 
  valtiovarainministeriö
 • veroasiantuntija Tiia Hyysalo 
  valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Antti Sinkman 
  valtiovarainministeriö
 • hallitusneuvos Hanna Kiiskinen 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • ylitarkastaja Katja Peltola 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • johtava asiantuntija Kari Aaltonen 
  Verohallinto
 • johtava lakimies Matti Merisalo 
  Verohallinto
 • erityisasiantuntija Pekka Montell 
  Suomen Kuntaliitto
 • pääsihteeri Rosa Meriläinen 
  Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
 • puheenjohtaja Juha Rahko 
  Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry
 • toimitusjohtaja Tero Koistinen 
  Suomen Filmikamari ry
 • varatoimitusjohtaja Hans Ahlström 
  Suomen Varustamot ry
 • veroasiantuntija Laura Kurki 
  Suomen Yrittäjät ry
 • toimitusjohtaja Juha Rahko 
  Tapahtumateollisuus ry

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Keskuskauppakamari
 • STTK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Veronmaksajain Keskusliitto ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Akava ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tonnistoverolakia ja tuloverolakia. Tonnistoverolakia muutettaisiin siten, että Suomessa kaksoisrekisteröidyt alukset katsotaan tonnistoverokelpoisiksi aluksiksi ja siten tonnistoverotuksen soveltamisalaan kuuluviksi. Ehdotettu muutos on oikeustilaa selkeyttävä. 

Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kulttuurietua voisi käyttää maksuvälineenä myös reaaliaikaisesti järjestettävissä virtuaalisissa kulttuuritapahtumissa ja -tilaisuuksissa. 

Tuloverolakia muutettaisiin myös siten, että kuntarakennelain mukaisissa kuntajaon muuttamistilanteissa vastaanottavalla kunnalla olisi oikeus vähentää yhdistyvän kunnan tai siirtyvän kunnan osan tappio. Lisäksi kuntayhtymien yhdistyessä tai jakautuessa kuntalain mukaisesti vastaanottavalla kuntayhtymällä olisi oikeus vähentää yhdistyvän tai jakautuvan kuntayhtymän tappio. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna. Muutos kohdistuu verovapaan kulttuuriedun laajentamiseen urheilu- ja kulttuurialan messuihin sekä tappioiden siirtymiseen Ahvenanmaan kuntien välisissä kuntaliitoksissa. Valiokunta käsittelee näitä lyhyesti jäljempänä erikseen. Valiokunnalla ei ole huomautettavaa oikeustilaa selkeyttävään tonnistoverolain muutosehdotukseen. 

Verovapaa kulttuurietu — yleistä

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa esitystä on kannatettu laajasti ja kulttuurietuun ehdotettua muutosta on pidetty tärkeänä koronavirusepidemiasta kärsineen kulttuuri- ja viihdealan toimintaedellytysten parantamiseksi. Lisäksi ehdotettu muutos päivittää kulttuuriedun käyttämistä koskevan säännöksen vastaamaan alalla tapahtuvaa pysyvämpää digitalisaatiota. 

Etäyhteyden kautta tarjottu kulttuurietu

Valiokunta kannattaa esitettyä muutosta, joka mahdollistaa työnantajan henkilökuntaetuna tarjoaman verovapaan kulttuuriedun käyttämisen myös etäyhteyden kautta tarjottaviin kulttuuritapahtumiin. Verovapauden piiriin lukeutuvat esimerkiksi reaaliaikaisesti Internetissä lähetettävät konsertit, teatteri- ja oopperaesitykset sekä muut vastaavat eri taiteenaloihin liittyvät virtuaalisesti järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet.  

Valiokunta korostaa, että verovapauden piiriin kuuluvat myös tallennettujen esitysten katseleminen Internetissä, jos kyse on tiettyyn ajankohtaan sidotusta järjestetystä tapahtumasta tai tilaisuudesta. Tämän tyyppisiä tapahtumia ovat esimerkiksi elokuvafestivaalit, joissa esitetään tiettyjä elokuvia tiettynä ajankohtana, ja tietyn ajan avoinna olevat taidenäyttelyt. Myös esimerkiksi yksittäisen elokuvan taikka tallennetun konsertin tai -teatteriesityksen esittäminen Internetin kautta tiettynä päivänä ja tiettyyn kellonaikaan kuuluvat verovapauden piiriin. Tapahtuma voi kestää rajoitetun ajan.  

Verovapauden piiriin kuuluvat myös reaaliaikaisesti Internetissä esitettävät urheilutapahtumat. Vastaavasti kuin edellä mainittujen eri taiteenalojen tapahtumien kohdalla, myös urheilutapahtuman esitys voi olla tallenne, jos kyse on tiettyyn ajankohtaan sidotusta järjestetystä tapahtumasta tai tilaisuudesta. Molempien tapahtumien osalta verovapaus mahdollistaa myös tallenteen jälkikäteisen katsomisen rajoitetun ajan.  

Valiokunta toteaa, että verovapaata kulttuurietua voi käyttää esimerkiksi kausi- ja sarjalippujen hankintaan. Kulttuuriedulla voi siten hankkia katseluoikeuden kerralla useampaan virtuaaliseen tapahtumaan tai esimerkiksi tietyn joukkueen tai orkesterin koko kauteen. Valiokunta kuitenkin korostaa, ettei verovapauden piiriin lukeudu kuukausimaksullisen suoratoistopalvelun kautta hankittu katselu- tai kuunteluoikeus. Samoin elokuvien vuokraus Internetin kautta ei lukeudu edelleenkään verovapaan edun piiriin. Valiokunta puoltaa näin hallituksen esityksessä tehtyjä linjauksia ja rajauksia. 

Urheiluun ja eri taiteenaloihin liittyvät messut

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa pidettiin ongelmallisena sitä, ettei verovapauden piiriin lukeudu urheilu- ja kulttuurialan messut. Tällä hetkellä messuille osallistumista ei pidetä säännöksessä tarkoitettuna kulttuuritoimintana. Tämä perustuu hallituksen esityksen HE 112/2008 vp perusteluihin, joissa todetaan, että verovapauden piiriin eivät kuulu messukäynnit, sillä niiden järjestäminen tapahtuu pääasiallisesti kaupallisessa tarkoituksessa. Taustalla rajauksessa on se, että kyseisen hallituksen esityksen mukaan verovapauden alaa arvioitaessa olisi otettava huomioon tilaisuuden luonne ja päätarkoitus. Lähtökohtaisesti messut ovat luonteeltaan myyntiä ja markkinointia edistäviä tapahtumia, joihin voi liittyä muutakin ohjelmaa. 

Asiantuntijakuulemisessa korostettiin, kuinka messuala järjestää ympäri Suomen lukuisia tapahtumia, jotka tarjoavat osallistujilleen mahdollisuuden monipuoliseen kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen. Tapahtuman nimeäminen ja toteuttaminen messuina poissulkee kulttuuriseteleiden käytön, vaikka tapahtuman sisältö painottuu kulttuuriin tai urheiluun. Messuja on uudistettu viime vuosina voimakkaasti, ja nykyisin messut tarjoavat myös ammattimaisesti tuotettuja kulttuurielämyksiä ja liikunnallisia aktiviteetteja. Esimerkiksi kirjallisuusalan messujen sisältö painottuu voimakkaasti kulttuuriin. Myös tapahtuma-alan yhdenmukainen kohtelu puoltaisi verovapauden laajentamisen urheilu- ja kulttuurialan messuihin.  

Valiokunta esittää tämän vuoksi verovapauden laajentamista urheilu- ja kulttuurialan messuihin. Tällä perusteella säännökseen lisätään maininta siitä, että kulttuuritoimintana pidetään myös urheiluun ja säännöksessä mainittuihin eri taiteenaloihin liittyviä messuja. Messut ovat tapahtumana verovapauden piirissä, jos messujen pääasiallinen sisältö on urheilu tai säännöksessä tarkoitettu taideala.  

Valiokunta korostaa, ettei sen ehdottomalla laajennuksella muuteta sitä, mitä säännöksessä urheilulla tarkoitetaan. Valiokunnan ehdottama laajennus ei myöskään muuta sitä, mitkä säännöksessä tarkoitetut eri taiteenalat ovat verovapauden piirissä. Näin urheilun ja eri taiteenalojen osalta noudatetaan voimassa olevia tulkintoja.  

Verovapauden piiriin kuuluvat esimerkiksi urheilualan messut sekä kirjallisuuden alan messut. Voimassa olevan verotuskäytännön mukaisesti pelkästään vapaa-aikaan, harrastamiseen, matkustamiseen, hyvinvointiin tai muotiin liittyvät messut eivät ole verovapauden piirissä. Samoin kodin sisustamiseen tai rakentamiseen liittyvät messut eivät kuulu verovapauden piiriin. Esimerkiksi ruoka-, viini- ja eläinmessut tai kädentaitoihin liittyvät messut eivät kuulu verovapauden piiriin. Samoin esimerkiksi vene-, auto- ja moottoripyörämessut rajautuvat verovapauden ulkopuolelle.  

Valiokunnan ehdottama laajennus merkitsee sitä, että nykyisin verovapauden piiriin lukeutuva urheilu- tai kulttuuritapahtuma voidaan järjestää messutapahtumana ilman, että etu rajautuu verovapauden ulkopuolelle. Verovapauden arvioinnissa on keskeistä tapahtuman tai messun pääasiallinen sisältö. Verovapaata kulttuurietua voi käyttää tapahtuman tai messun sisäänpääsymaksuun, jos tapahtuman tai messun pääasiallinen sisältö on urheilu tai kulttuuri.  

Seuranta ja Verohallinnon ohjeistus

Valiokunta korostaa esityksen vaikutusten seurantaa. Kulttuuriedun verovapauden kohdentumista on syytä seurata voimaantulon jälkeen. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että Verohallinto ohjaa säännöksen oikeaa tulkintaa ja kohdistaa tarvittavat resurssit ennakolliseen ohjaukseen, keskusteluun ja ennakkotietojen käsittelyyn. 

Kuntaliitokset Ahvenanmaalla

Valiokunta ehdottaa tuloverolain 123 §:n täsmentämistä siten, että siinä huomioidaan Ahvenanmaan erillislaki (2019:29). Tällä perustella vastaanottavalla kunnalla on oikeus vähentää yhdistyvän kunnan tai siirtyvän kunnan osan tappio, kuten kuntarakennelain ja kuntalain mukaisissa tilanteissa. Täsmennys on tarpeen Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun maakunnan ja valtakunnan yhdenvertaisen verokohtelun toteuttamiseksi. Näin säännökseen lisätään uusi 4 momentti. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 63/2021 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 63/2021 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki tonnistoverolain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tonnistoverolain (476/2002) 8 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 90/2012, ja 
lisätään 8 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 90/2012, uusi 5 kohta seuraavasti: 
8 § 
Tonnistoverotettava alus 
Tonnistoveroa suoritetaan seuraavista pääasiassa kansainvälisessä meriliikenteessä olevista, strategisesti ja kaupallisesti Suomesta johdetuista, pääasiallisesti lastin tai matkustajien kuljettamiseen taikka hinaamiseen tai työntämiseen kansainvälisessä meriliikenteessä tarkoitetuista ja käytetyistä aluksista (tonnistoverotettava alus), joiden bruttovetoisuus on vähintään 100: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) yhtiön tilapäisen ylikapasiteetin vuoksi, enintään kolmeksi vuodeksi ilman miehistöä vuokralle antama alus silloin, kun vuokralle annetun aluksen osuus ei ylitä 20 prosenttia yhtiön tonnistoverotettavien alusten bruttovetoisuudesta muut tässä kohdassa tarkoitetut alukset huomioon ottaen; 
5) yhtiön ilman miehistöä vuokralle ottama ja merilain (674/1994) 1 luvun 1 b §:n mukaisesti suomalaiseksi hyväksytty alus, jonka se varustaa ja jolla se liikennöi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 69 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 946/2008, ja 
lisätään 123 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1734/1995 ja 1425/2006, uusi 3 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 4 Muutosehdotus päättyy momentti seuraavasti: 
69 § 
Tavanomainen henkilökuntaetu 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna etuna pidetään myös enintään 400 euron vuosittaista etua työnantajan tarjoamasta työntekijän omaehtoisesta liikunta- tai kulttuuritoiminnasta. Tässä momentissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan käyntiä museossa, teatterissa, oopperassa, elokuvateatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä tai muussa vastaavassa eri taiteenaloihin liittyvässä tapahtumassa tai tilaisuudessa. Kulttuuritoimintana pidetään myös käyntiä tiedekeskuksessa tai urheilutapahtumassa taikka osallistumista ohjatulle toiminnalliselle taidekurssille. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kulttuuritoimintana pidetään myös urheiluun ja edellä mainittuihin eri taiteenaloihin liittyviä messuja. Muutosehdotus päättyy Lisäksi kulttuuritoimintana pidetään etäyhteyden avulla tapahtuvaa reaaliaikaista osallistumista edellä mainittuun toimintaan. Edellytyksenä on, että etu on ainoastaan työntekijän käytettävissä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
123 § 
Sulautumisen ja jakautumisen vaikutus tappioiden vähentämiseen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kuntien yhdistyttyä kuntarakennelain (1698/2009) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tai kunnan osan siirryttyä toiseen kuntaan mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitetulla tavalla vastaanottavalla kunnalla on oikeus vähentää siirtyvän kunnan tappio tämän pykälän 2 momentissa säädetyn estämättä. Kuntayhtymien yhdistyttyä kuntalain (410/2015) 62 a §:ssä tarkoitetulla tavalla tai kuntayhtymien jakauduttua mainitun lain 62 b §:ssä tarkoitetulla tavalla vastaanottavalla kuntayhtymällä on oikeus vähentää yhdistyvän tai jakautuvan kuntayhtymän tappio tämän pykälän 2 momentissa säädetyn estämättä. Kunnan yhdistyessä kuntarakennelain 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitetulla tavalla taikka kuntayhtymän jakautuessa kuntalain 62 b §:ssä tarkoitetulla tavalla noudatetaan soveltuvin osin, mitä tämän pykälän 1 momentissa säädetään. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ahvenanmaalaisten kuntien yhdistyttyä kommunstrukturlag för Åland -maakuntalain (Ålands författningssamling 2019:29) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tai kunnan osan siirryttyä toiseen kuntaan mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitetulla tavalla vastaanottavalla kunnalla on oikeus vähentää siirtyvän kunnan tappio tämän pykälän 2 momentissa säädetyn estämättä. Ahvenanmaalaisen kunnan yhdistyessä kommunstrukturlag för Åland -maakuntalain 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitetulla tavalla noudatetaan soveltuvin osin, mitä tämän pykälän 1 momentissa säädetään. Muutosehdotus päättyy (Uusi 4 mom.
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 11.6.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Vilhelm Junnila ps 
 
jäsen 
Heli Järvinen vihr 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Sari Essayah kd 
 
varajäsen 
Lulu Ranne ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti