Valiokunnan mietintö
YmVM
1
2019 vp
Ympäristövaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 16/2019 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Ville
Koponen
ympäristöministeriö
neuvotteleva virkamies
Virpi
Hiltunen
opetus- ja kulttuuriministeriö
suunnittelupäällikkö
Kimmo
Huovinen
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
toiminnanjohtaja
Lauri
Lehtoruusu
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Suomen Kuntaliitto
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia muutettavaksi siten, että alimman tukiluokan mukaisten avustusten enimmäismäärä nostetaan 10 prosentista 15 prosenttiin asuntohankkeen hyväksyttävistä rakentamis-, hankinta- tai perusparannuskustannuksista. 
Alimman tukiluokan mukaisia avustuksia voidaan myöntää asuntohankkeille, joiden asukkaiden asunto-olot ovat huonot ja tulot poikkeuksellisen pienet. Käytännössä alimman tukiluokan mukaisilla avustuksilla tuetaan etupäässä opiskelijoille ja nuorille tarkoitettujen asuntojen rakentamista, hankintaa tai perusparantamista. Esityksen tarkoituksena on lisätä tällaisten opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotantoa. Muita avustuksen myöntämiselle asetettuja ehtoja ei muutettaisi. Avustukset myönnetään valtion asuntorahaston varoista, ja avustusvaltuuden suuruudesta päätetään vuosittain valtion talousarvion yhteydessä. Esitys perustuu pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan. 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Ympäristövaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin. 
Valiokunta pitää ehdotettua avustusmäärän korotusta 10 prosentista 15 prosenttiin perusteltuna. Opiskelija-asunnot ovat tyypillisesti kooltaan pieniä, joten niiden rakentamiskustannukset ovat asuntojen kokoon suhteutettuna keskimääräistä korkeammat. Lisäksi asukkaiden vaihtuvuus on tavallisiin vuokra-asuntoihin verrattuna merkittävästi suurempi johtaen korkeampiin hallinto- ja ylläpitokustannuksiin. 
Valiokunta toteaa, että investointiavustus on todettu tehokkaaksi tueksi, joka edistää kohtuuhintaisten laadukkaiden asuntojen tuotantoa opiskelijoille ja muille erityisryhmille. Opiskelija-asuntojen ohella myös nuorisoasunnoille on todettu olevan kasvavaa tarvetta. Tuki opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotantoon helpottaa osaltaan kasvukeskusten vuokra-asuntokysyntää ja vaikuttaa siten asukkaiden kannalta myönteisesti vuokramarkkinoiden hintakehitykseen. 
Valiokunta pitää hyvänä sitä, että investointiavustusta voi saada uudisrakentamisen ohella myös asuntojen perusparantamiseen. Perusparannushankkeilla voidaan samalla edistää esimerkiksi tyhjänä olevien toimistorakennusten muuttamista asuinkäyttöön ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Valiokunta korostaa tarvetta kiinnittää jatkossa erityistä huomiota myös investointiavustusten hyödyntämiseen siten, että samalla edistetään puurakentamisen ja muutoin rakentamiseen liittyvien ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 16/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 26.9.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
varajäsen
Hanna
Huttunen
kesk
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 27.9.2019 13.00