Valiokunnan mietintö
YmVM
14
2016 vp
Ympäristövaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 173/2016 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitussihteeri
Katariina
Haavanlammi
ympäristöministeriö
neuvotteleva virkamies
Tarja
Lahtinen
ympäristöministeriö
ylilääkäri
Raimo O.
Salonen
sosiaali- ja terveysministeriö
ympäristötarkastaja
Outi
Väkevä
Helsingin kaupungin ympäristökeskus
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi ympäristönsuojelulakiin tarvittavat muutokset ilmanlaatua koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi. Lakiin lisättäisiin direktiivissä edellytetyt säännökset valtioiden rajat ylittävästä ilman pilaantumisesta sekä säännökset useita ilman epäpuhtauksia koskevien yhtenäisten ilmansuojelusuunnitelmien laatimisesta. 
Samalla ilmanlaatua koskevaan sääntelyyn tehtäisiin eräitä muitakin muutoksia. Ilmansuojelusuunnitelman laatimista koskevassa säännöksessä selvennettäisiin, ettei ilmansuojelusuunnitelman laatiminen ole pakollista tilanteessa, jossa hengitettäville hiukkasille (PM10) säädetyt raja-arvot ovat vaarassa ylittyä hiekoituksesta tai suolauksesta aiheutuvan hiukkaskuormituksen vuoksi. Typpidioksidin raja-arvoihin liittyvän määräajan pidentämismahdollisuutta koskeva säännös kumottaisiin tarpeettomana.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman nopeasti sen vahvistamisesta. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esitykseen sisältyvät muutosehdotukset ovat tarpeellisia ilmanlaatua koskevan direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi ja sääntelyn selventämiseksi. Valiokunta puoltaa ehdotusten hyväksymistä. 
Valiokunta ehdottaa 211 a §:ään lisättäväksi viittauksen varoituskynnyksen ohella myös tiedotuskynnykseen direktiivin täsmällisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 173/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotus) 
Valiokunnan muutosehdotus
Laki 
ympäristönsuojelulain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 149 §,  
muutetaan 145 § ja 
lisätään lakiin uusi 221 a § seuraavasti: 
145 § 
Ilmansuojelusuunnitelma 
Jos ilman epäpuhtauksille 141 §:n nojalla säädetty raja-arvo ylittyy tai on vaarassa ylittyä, kunnan on laadittava keskipitkän tai pitkän aikavälin ilmansuojelusuunnitelma raja-arvon alittamiseksi ja raja-arvon ylityksen keston lyhentämiseksi. Ilmansuojelusuunnitelmaa ei tarvitse laatia, jos kyse on 148 §:ssä tarkoitetusta hengitettäville hiukkasille (PM10) säädettyjen raja-arvojen ylityksestä tai sen vaarasta. Harkintansa mukaan kunta voi laatia ilmansuojelusuunnitelman myös otsonin tavoitearvojen saavuttamiseksi. 
Ilmansuojelusuunnitelman tulee sisältää tiedot ilmanlaadun heikkenemisestä sekä liikenteeseen ja muihin päästöjä aiheuttaviin toimintoihin kohdistuvat tarvittavat toimet ilmanlaadun parantamiseksi. Suunnitelmaan on sisällytettävä tarpeen mukaan myös toimia ilman epäpuhtauksille herkkien väestöryhmien suojelemiseksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmansuojelusuunnitelman sisällöstä. 
Jos useampi kuin yksi ilman epäpuhtauksille 141 §:n nojalla säädetty raja-arvo ylittyy tai on vaarassa ylittyä, kunnan on tarpeen mukaan laadittava kaikki kyseessä olevat raja-arvot huomioon ottava yhtenäinen ilmansuojelusuunnitelma. 
211 a § 
Valtioiden rajat ylittävä ilman pilaantuminen 
Jos ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/50/EY perustuva ilmanlaadun varoitus- tai tiedotuskynnys, raja- tai tavoitearvo tai pitkän aikavälin tavoite ylittyy Suomessa tai Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa merkittävän kaukokulkeuman vuoksi, noudatetaan, mitä direktiivin 25 artiklassa säädetään valtioiden rajat ylittävästä ilman pilaantumisesta. Ympäristöministeriö tekee yhteistyötä muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan komission kanssa direktiivin 25 artiklan 1—4 kohdan mukaisesti. Ympäristöministeriö pyrkii tekemään yhteistyötä Euroopan unioniin kuulumattomien valtioiden kanssa direktiivin 25 artiklan 5 kohdan mukaisesti. 
Ympäristöministeriö huolehtii direktiivin 25 artiklan 4 mukaisesta yleisölle tiedottamisesta Suomessa. Direktiivin 25 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tiedottaminen tapahtuu yleisen tietoverkon välityksellä. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 10.11.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
varapuheenjohtaja
Silvia
Modig
vas
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Riitta
Myller
sd
jäsen
Martti
Mölsä
ps
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Mirja
Vehkaperä
kesk
varajäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 9.1.2017 14:42