Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.50

Valiokunnan mietintö YmVM 2/2016 vp HE 146/2015 vp Ympäristövaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta (HE 146/2015 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvos Satu Sundberg 
  ympäristöministeriö
 • ympäristöneuvos Esko Hyvärinen 
  ympäristöministeriö
 • neuvotteleva virkamies Ville Schildt 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • lakimies Johanna Korpi 
  Metsähallitus
 • metsäjohtaja Anna Rakemaa 
  Suomen metsäkeskus
 • ylitarkastaja Kirsi Hellas 
  Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • metsäasiantuntija Inka Musta 
  Metsäteollisuus ry
 • lakimies Tommi Siivonen 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • erityisasiantuntija Tapani Veistola 
  Suomen luonnonsuojeluliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonsuojelulakia. Velvollisuutta merkitä luonnonsuojelualueet maastoon kevennettäisiin nykyisestä ja tähän liittyen lain rangaistussäännöstä muutettaisiin. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa koskevasta rajausmenettelystä luovuttaisiin. Lisäksi laissa säädettäisiin toimivallasta poiketa yksityistä luonnonsuojelualuetta koskevasta rauhoitusmääräyksestä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen ensisijaisena tavoitteena on sopeuttaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten luonnonsuojelutehtäviä vastaamaan käytössä olevia voimavaroja ja samanaikaisesti keventää sääntelyä hallitusohjelman mukaisesti heikentämättä luonnonsuojelun tasoa.  

Valiokunta toteaa, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristövastuualueiden henkilöstömäärä on vuoden 2019 alkuun mennessä vähenemässä 28 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Koska vähentäminen toteutetaan pitkälti eläköitymisten kautta, vaihtelee tilanne alueellisesti merkittävästikin. Henkilöstön väheneminen on määrältään niin huomattavaa, että sopeuttamistoimet ovat tarpeen. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella ympäristövaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin. 

Valiokunta katsoo, että hallituksen esityksen luonnonsuojelualueiden maastomerkinnän keventämistä koskevat ehdotukset ovat tarkoituksenmukaisia sopeuttamistoimia. Myös ympäristöministeriöllä nyt oleva, ennen vuotta 1991 perustettuja luonnonsuojelualueita koskeva rauhoitusmääräyspoikkeamistoimivalta on tarkoituksenmukaista siirtää ehdotetulla tavoin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille siirtyvä työmäärä on vähäinen, ja toimivallan siirto viitatunlaisten yksittäistapausten osalta ministeriötasolta alaiseen hallintoon on johdonmukaista valtionhallinnon kehittämistä. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös luonnonsuojelulain 72 a §:n eli liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa koskevan rajauspäätösmenettelyn kumoamista. Valiokunta pitää myös tätä ehdotusta perusteltuna korostaen, että lisääntymis- ja levähdyspaikkaa koskeva luonnonsuojelulain 49 §:ään sisältyvä hävittämis- ja heikentämiskielto säilyy ennallaan, vaikka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei enää tee erillistä hallintopäätöstä lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsänkäsittelyn määrittelemiseksi. Käytännössä rajausmenettelyn vaikuttavuus lajin suojeluun on ollut vähäinen, sillä hallituksen esityksen perustelujen mukaan rajauspäätökset ovat säännöksen voimassaoloaikana kohdistuneet noin 1—2 prosenttiin Suomen liito-oravista. 

Valiokunta kuitenkin korostaa, että kun hallintopäätöksiä sijaintipaikan rajauksista ei enää tehdä, voidaan sanoa metsätalouden toimijoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelua koskevan vastuun kasvavan. On tärkeää, että lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevat tiedot ovat metsänomistajien ja muiden toimijoiden saatavilla helposti ja yhdestä paikasta. Kun ohjeistus on käytännöllistä ja toimintamallit vakiintuneet, on toimijoilla hyvät mahdollisuudet onnistuneiden suojelutoimien käytännön toteuttamiseen.  Toimiva ohjeistus on osaltaan  tärkeää myös maanomistajien oikeusturvan kannalta. Jatkossa tulisikin uudistaa tarvittavilta osin metsänkäsittelyohjeistus yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Lisäksi tulee panostaa lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevan paikkatiedon alueelliseen kattavuuteen, ajantasaisuuteen ja tarkkuuteen hyödyntäen erityisesti digitalisaation mahdollisuuksia. 

Valiokunta toteaa, että liito-orava ei uusimman, vuoden 2016 alussa julkaistun arvioinnin mukaan ole enää uhanalainen, vaan sen uhanalaisuusluokka on muutettu "silmälläpidettäväksi". Uusimpien seurantatietojen mukaan lajin kanta on viimeisen kymmenen vuoden aikana laskenut 22,7 prosenttia. Valiokunta korostaa, että taantumisvauhti on voimakas, mutta koska kannan kehityksessä on huomattavaa alueellista ja ajallista vaihtelua, tarvitaan sen luotettavaan arviointiin pidempiaikaista seurantaa. 

Valiokunta katsoo myös, että lainmuutoksen vaikutus viranomaistehtävien kevenemiseen ei välttämättä ole merkittävä, sillä viranomaisten neuvonta- ja valvontavelvollisuus säilyy ja mikäli neuvontatarve kasvaa, tästä voi aiheutua lisätyötä erityisesti lain voimaan tullessa. Valiokunta pitääkin tärkeänä, että myös muutoksen vaikutusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten resursseihin seurataan. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 146/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 26.2.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Satu Hassi vihr 
 
varapuheenjohtaja 
Silvia Modig vas (osittain) 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Tiina Elovaara ps 
 
jäsen 
Pauli Kiuru kok 
 
jäsen 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Kai Mykkänen kok 
 
jäsen 
Riitta Myller sd 
 
jäsen 
Martti Mölsä ps 
 
jäsen 
Nasima Razmyar sd 
 
jäsen 
Saara-Sofia Sirén kok 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 
varajäsen 
Hannu Hoskonen kesk (osittain) 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Ekroos 
 

VASTALAUSE

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkaa koskevasta rajausmenettelystä luovuttaisiin metsähakkuiden yhteydessä.  Nykykäytännön mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee metsänkäsittelyn yhteydessä päätöksen liito-oravien liikkumis- ja lisääntymismahdollisuuden ottamisesta huomioon. Käytännöllä toteutetaan luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskieltoa.  

Esityksen mukaan heikentämiskiellon noudattaminen jää jatkossa metsätaloustoimijoiden oman osaamisen ja tiedonhankinnan varaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille jää vain neuvontavelvoite. Viranomaisen tekemä rajaus on tullut lakiin maanomistajien ja metsätaloustoimijoiden oikeusturvan varmistamiseksi. Hallituksen esittämä muutos voi heikentää tätä oikeusturvaa, sen lisäksi että liito-oravan suojelu heikkenee. Tammikuussa 2016 julkaistun uhanalaisten nisäkkäiden luettelon mukaan liito-oravakanta pieneni seurantajaksolla 22,7 prosenttia. 

Esitystä perustellaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten työmäärän vähentämisellä. Kuitenkin myös hallituksen esityksessä todetaan, että muutos voi lisätä työmäärää neuvonnassa ja jälkikäteisvalvonnassa. Luonnonsuojelulain rikkomukset voivat lisääntyä ja tätä kautta myös poliisin ja syyttäjän työmäärä lisääntyä. 

Edellä olevan perusteella esitämme, että 72 a §:ää ei kumota, vaan se jää voimaan sellaisena kuin se on nyt voimassa olevassa laissa. 

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin ympäristövaliokunnan mietinnön mukaisena paitsi johtolause muutettuna seuraavasti: 

Vastalauseen muutosehdotus

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi kumotaan Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  luonnonsuojelulain (1096/1996) 72 a §, sellaisena kuin se on laissa 1587/2009, Poistoehdotus päättyy 
muutetaanValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi luonnonsuojelulain (1096/1996) Muutosehdotus päättyy 21 §:n 2 momentti sekä 24 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 24 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1587/2009, sekä 
lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 913/2013, uusi 3—5 momentti, 24 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1587/2009 ja 913/2013, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi ja 58 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 492/1997, 553/2004 ja 1074/2010, uusi 4 momentti, seuraavasti: 
 
Helsingissä 26.02.2016
Satu Hassi vihr 
 
Silvia Modig vas