Siirry sisältöön

YmVM 21/2018 vp

Viimeksi julkaistu 15.2.2019 15.09

Valiokunnan mietintö YmVM 21/2018 vp HE 268/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta

Ympäristövaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (HE 268/2018 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvosOiliRahnasto
  ympäristöministeriö
 • lainsäädäntöneuvosJariSalila
  oikeusministeriö
 • lakimiesMarkoNurmikolu
  Suomen Kuntaliitto
 • johtava asiantuntijaSatuRäsänen
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • ympäristöjuristiPasiKallio
  Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia ja vesilakia. Esityksen tavoitteena on edistää ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten asioiden sähköistä käsittelyä. Kyseisten lakien menettelysäännöksiä muutettaisiin siten, että ne vastaisivat sähköisen asioinnin tarpeita. Esityksessä otettaisiin huomioon kuulutuslainsäädännön ajantasaistamiseksi tehtävät muutokset hallintolakiin ja tarkistettaisiin hallintolain kanssa päällekkäistä ympäristönsuojelulain ja vesilain sääntelyä. 

Ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädettäisiin sähköisen asioinnin ja digitaalisten palvelujen ensisijaisuudesta. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiakirjat toimitettaisiin viranomaiselle ensisijaisesti sähköisesti. Viranomaisten ja kuntien ylläpitämistä fyysisistä ilmoitustauluista luovuttaisiin ja siirryttäisiin tietoverkossa sähköisesti tapahtuvaan tiedoksiantoon. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa menettelyissä asia annettaisiin tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain uusissa säännöksissä julkisesta kuuluttamisesta säädetään. Vastaavasti ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa menettelyssä tehty päätös annettaisiin jatkossa tiedoksi sähköisesti julkisella kuulutuksella hallintolain mukaisesti.  

Vesilain johtojen sijoittamista koskevan ilmoitusmenettelyn soveltamisalaa esitetään osin laajennettavaksi ja ilmoitusmenettelyyn tehtäväksi eräitä muutoksia. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Ympäristövaliokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muutettuna seuraavin huomautuksin.  

Hallituksen esityksessä ehdotetaan ympäristönsuojelulain ja vesilain säännösten muuttamista siten, että sähköisestä asioinnista tulee lupaa haettaessa ensisijainen asiointimuoto. Toiminnanharjoittajan asemassa oleva luonnollinen henkilö voi kuitenkin toimittaa asiakirjat myös paperisina. Valiokunta kannattaa ehdotettua tehokkuutta lisäävää muutosta todeten, että ympäristöviranomaisten sähköisten asiointijärjestelmien kehitystyötä tulee jatkaa pitkäjänteisesti. Tärkeää on myös se, että sähköinen asiointivelvoite ei koske myöskään muita asianosaisia eikä yleisöä eli mielipiteen ja muistutuksen voi jatkossakin toimittaa viranomaiselle myös paperisena. 

Ympäristönsuojelulain ja vesilain säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi poistamalla viittaukset vanhaan ns. kuulutuslakiin ja tarkistamalla säännökset julkisesta kuuluttamisesta yhdenmukaisiksi hallintolain uuden 62 a §:n kanssa. Valiokunta toteaa, että hallintovaliokunta on 6.2.2019 hyväksynyt hallituksen esityksen hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 239/2018 vp — HaVM 29/2018 vp). Hallintolakiin tehdyillä muutoksilla ajanmukaistetaan sekä yleistiedoksiantoa että julkista kuulutusta koskevaa yleistä sääntelyä siten, että viranomaisen verkkosivuilla yleisessä tietoverkossa julkaisemisesta tulee ensisijainen menettelytapa ja fyysisistä ilmoitustauluista luovutaan. Yleistiedoksiannon osalta muutoksella luovutaan virallisen lehden ensisijaisuudesta ja asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Hallintolakiin lisättiin myös uusi säännös julkisista kuulutuksista kumoten samalla vuodelta 1925 peräisin oleva julkisista kuulutuksista annettu laki. Myös julkinen kuulutus toimitetaan lähtökohtaisesti julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaisiin myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla.  

Hallituksen esityksessä ehdotettujen säännösten mukaan tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla ja tarpeen mukaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä. Valiokunta korostaa sanomalehdessä julkaisemisen suurta merkitystä erityisesti laajavaikutteisissa ympäristöasioissa. Julkista kuulutusta käytetään hallintolaista poikkeavien erityissäännösten nojalla erityisesti ympäristösääntelyn hallinnollisessa toteuttamisessa, sillä näiden osalta päätökset usein kohdistuvat suureen määrään ihmisiä tai oikeushenkilöitä. Julkisia kuulutuksia koskevan yleissääntelyn säilyttäminen yleistiedoksiannon ohella on siten hyvin tarpeellista. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan luopumista päätösten antamisesta julkipanomenettelyllä. Sen sijaan otetaan käyttöön hallintolain 62 a §:n mukainen menettely, jossa päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella. Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Valitukseen oikeutettujen katsotaan saaneen tiedon lupapäätöksestä seitsemäntenä päivänä julkaisemisesta. Muutoksenhakuaika alkaa näin kulua viikkoa myöhemmin kuin nykyisten säännösten mukaan. Valiokunta pitää tätä myönteisenä. 

Valiokunta katsoo, että hallituksen esitys edistää ympäristöhallinnon asiakkaiden tiedonsaantia ja osallistumista, kun kuulutukset julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla fyysisen ilmoitustaulun sijaan. Asiakirjoihin tutustuminen on mahdollista kellonajasta ja sijaintipaikasta riippumatta, joten asiointi muuttuu nykyaikaiseksi. Valiokunta korostaa silti tarvetta varmistua viranomaisen verkkosivujen selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä käytännön asioinnin helpottamiseksi ja tiedonsaannin turvaamiseksi.  

Valiokunta pitää tärkeänä, että asiakkaiden kannalta erityisen merkityksellistä on sääntelyn selkeys sen suhteen, milloin päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi, milloin valitusaika alkaa kulua ja mikä on viimeinen mahdollinen valituksen tekemisen ajankohta. Käytännössä viranomaisen päätöksen lopussa onkin aina muutoksenhakuohje, jossa on konkreettisesti ilmaistu nämä seikat. Valiokunta pitää tärkeänä, että tätä kannatettavaa käytäntöä jatketaan. 

Valiokunta kiinnittää lopuksi huomiota siihen, että mahdollisen valituksen tekemisen ajoittuminen lomakauteen on yleensä asiakkaan osallistumisoikeuksien toteutumisen kannalta hankalaa. Viranomaisten tulisi siten kokonaisvaltaisella työnsuunnittelulla pyrkiä välttämään tilannetta, jossa mittava määrä kuulutuksia julkaistaan pääsääntöisesti juuri ennen vakiintunutta lomakautta, kuten joulua tai juhannusta.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

44 §. Lupahakemuksen tiedoksianto ja lupahakemuksesta tiedottaminen.

Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momenttiin teknistä täsmennystä siten, että viittaus tietoverkkoon muutetaan viittaukseksi viranomaisen verkkosivuihin. Lisäksi sana "viimeistään" ehdotetaan poistettavaksi, koska sen sisällyttäminen pykälään jättäisi poistamisvelvollisuuden ajankohdan avoimeksi. 

85 §. Lupapäätöksen tiedoksianto ja lupapäätöksestä tiedottaminen.

Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momenttiin vastaavaa muutosta kuin edellä 44 §:ssä. Lisäksi 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi tarkentamalla, että pykälässä tarkoitetaan päätöksestä tiedottamista. 

115 e §. Hallintomenettely ilmoitusasioissa.

Valiokunta ehdottaa lisäksi, että myös 115 e §:ään tehdään tästä hallituksen esityksestä johtuvat korjaukset. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen HE 94/2018 vp, jolla lakiin on lisätty uusi 115 e §, jonka 1 momentissa viitataan tällä hallituksen esityksellä kumottavaan 84 §:ään ja muutettavaan 85 §:ään. Tästä syystä pykälää on muutettava vastaavasti. Valiokunta ehdottaa 4 kohdassa termin tiedottaa muuttamista tiedoksiantamiseksi. Momentin 6 kohdassa lupapäätöksen antaminen ehdotetaan muutettavan tiedoksiantamiseksi ja pykäläviittaus muutetaan viittaukseksi 85 §:ään. Momentin 7 kohdassa tiedottaminen muutetaan julkaisemiseksi ja 8 kohdassa muutetaan pykäläviittaus 85 §:n 3 momenttiin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 268/2018 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 268/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 84 §, 
muutetaan 39 ja 44 §, 47 §:n 3 momentti, 85 §, 95 §:n 1 momentti, 96 §, 99 §:n 4 momentti, 118 §:n 1 momentti, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 115 e §:n 1 momentti, Muutosehdotus päättyy 119 §, 122 §:n 2 momentti, 136 §:n 2 momentti, 192 §, 196 §:n 1 momentti, 197 §:n 2 momentti, 200 § ja 214 §:n 2 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 39 § laissa 256/2017, Valikokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi sekä Poistoehdotus päättyy 96 § osaksi laissa 423/2015 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sekä 115 e § laissa 1166/2018  Muutosehdotus päättyyja 
lisätään lakiin uusi 85 a § seuraavasti: 
39 § 
Lupahakemus 
Lupahakemus on toimitettava toimivaltaiselle lupaviranomaiselle sähköisesti. Toiminnanharjoittajan asemassa oleva luonnollinen henkilö voi jättää lupahakemuksen ja sen liitteet paperisina. Viranomaisen pyynnöstä on toimitettava paperitulosteena olevia kappaleita hakemusasiakirjoista, jos se on tarpeen asian käsittelyn vuoksi. 
Hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (252/2017) tarkoitettua toimintaa, hakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ennen päätöksentekoa. Hakemukseen on lisäksi tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:ssä tarkoitettu arviointi. 
Hakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus. Hakemuksesta on käytävä tarvittaessa ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat. 
Tarkempia säännöksiä hakemuksen sisällöstä ja sen sähköisestä tekemisestä sekä hakemukseen liitettävistä lupaharkinnan kannalta tarpeellisista selvityksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.  
44 § 
Lupahakemuksen tiedoksianto ja lupahakemuksesta tiedottaminen 
Toimivaltaisen lupaviranomaisen on annettava ympäristölupaa koskeva hakemus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus ja hakemusasiakirjat on kuitenkin oltava nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Kuulutus ja hakemusasiakirjat voivat sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä toiminnanharjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Viranomaisen verkkosivuilla julkaistavat henkilötiedot on poistettava Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi viranomaisen verkkosivuilta Muutosehdotus päättyyValikokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi tietoverkosta viimeistään Poistoehdotus päättyy päätöksen tultua lainvoimaiseksi. 
Tieto kuulutuksesta on julkaistava myös toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain (410/2015) 108 §:ssä säädetään. Lisäksi kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai julkaiseminen ole muutoin tarpeetonta. Kuulutus on annettava erikseen tiedoksi niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Valtion lupaviranomaisen on julkaistava internetsivuillaan yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksesta. 
Tiedoksiantoon yhteisalueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle sovelletaan, mitä vesilain 11 luvun 11 §:n 2 momentissa säädetään. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kuulutuksesta ja sen julkaisemisesta sekä muusta lupahakemusta koskevasta tiedottamisesta. 
47 § 
Vesilain mukaisen hakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiat käsitellään vesilain mukaisessa menettelyssä ottaen huomioon, mitä lupahakemuksen ja päätöksen sisällöstä säädetään tässä laissa tai tämän lain nojalla. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
85 § 
Lupapäätöksen tiedoksianto ja lupapäätöksestä tiedottaminen 
Lupaviranomaisen on annettava lupapäätös tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Sen lisäksi, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään kuulutuksen sisällöstä, lupapäätöstä koskevassa kuulutuksessa on mainittava myös päätöstä koskeva valitusaika. Kuulutus ja lupapäätös on oltava nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla. Kuulutus ja lupapäätös voivat sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin estämättä toiminnanharjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Viranomaisen verkkosivuilla julkaistavat henkilötiedot on poistettava Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi viranomaisen verkkosivuilta Muutosehdotus päättyyValikokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  tietoverkosta Poistoehdotus päättyyValikokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  viimeistään Poistoehdotus päättyy, kun luvanvarainen toiminta on päättynyt ja 94 §:n mukaiset toiminnan lopettamista koskevat toimenpiteet on suoritettu. 
Tieto kuulutuksesta on julkaistava myös toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. Lisäksi kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai julkaiseminen ole muutoin tarpeetonta.  
Lupapäätös on lähetettävä hakijalle ja niille, jotka ovat päätöstä erikseen pyytäneet, sekä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille. Päätös on lisäksi lähetettävä tiedoksi niille viranomaisille, joilta on pyydetty lausunto hakemuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriölle on lähetettävä päätös, jolla sähköntuotantolaitoksen lupahakemus on hylätty. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Päätöksestä Muutosehdotus päättyyValikokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi antamisesta Poistoehdotus päättyy on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai esittäneet mielipiteen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet, sekä niille, joille on 44 §:n 2 momentin mukaan annettu lupahakemusta koskevasta kuulutuksesta erikseen tieto. Jos muistutuskirjelmässä on useita allekirjoittajia, voidaan päätöksen antamisesta ilmoittaa vain muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. 
85 a § 
Ympäristölupa-asioita koskeva tietopalvelu 
Valtion lupaviranomaisen on julkaistava verkkosivuillaan ympäristötiedon saatavuuden varmistamiseksi tieto vireille tulleesta ympäristölupa-asiasta, tiedoksiannetusta ympäristölupa-asiasta ja sen kuulutusasiakirjoista sekä ympäristölupa-asiassa annetusta päätöksestä (ympäristölupa-asioiden tietopalvelu). Ympäristölupa-asioiden tietopalvelusta, jossa julkaistaan 222 §:ssä tarkoitettuja tietoja, voidaan hakea tietoja rajattuna hakuna käyttäen hakuperusteena toiminnanharjoittajan nimeä, hankkeen laatua tai sijaintikuntaa taikka tiettyä aikaväliä. 
95 § 
Maaperää ja pohjavettä koskevat toimet direktiivilaitoksen toiminnan päättyessä 
Jos direktiivilaitoksen toimintaan liittyen on tullut laatia 82 §:ssä tarkoitettu maaperän ja pohjaveden tilaa koskeva perustilaselvitys, toiminnanharjoittajan on mainitussa pykälässä tarkoitetun toiminnan päättyessä arvioitava maaperän ja pohjaveden tilaa suhteessa perustilaan. Arviossa on erityisesti tarkasteltava 66 §:ssä tarkoitettuja merkityksellisiä vaarallisia aineita, ja siihen on sisällytettävä selvitys mahdollisista perustilan palauttamiseksi tarvittavista toimista. Arvio on toimitettava valtion valvontaviranomaiselle tai, jos toimivalta perustilan palauttamista koskevissa asioissa on siirretty 4 momentin mukaisesti, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen tekee arvion johdosta päätöksen, jossa on annettava määräykset perustilan palauttamiseksi tarvittavista toimista, jos maaperän tai pohjaveden tila toiminnan seurauksena eroaa huomattavasti perustilasta. Toimien tekninen toteutettavuus voidaan tällöin ottaa huomioon. Määräykset voivat koskea esimerkiksi pilaavien aineiden poistamista, vähentämistä, leviämisen estämistä tai hallitsemista sekä maa-aineksen hyödyntämistä. Päätös on annettava tiedoksi ja siitä on tiedotettava noudattaen, mitä 85 §:ssä säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
96 § 
Hallintomenettely eräissä asioissa 
Jos tässä laissa säädetään asian käsittelyssä noudatettavaksi tämän pykälän säännöksiä, asian käsittelyssä on sovellettava, mitä: 
1) 40 §:ssä säädetään hakemuksen täydentämisestä; 
2) 42 §:ssä säädetään lausunnon pyytämisestä valvontaviranomaiselta ja muilta 42 §:n mukaisilta tahoilta, jos se on tarpeen asian riittäväksi selvittämiseksi tai lausunnonantajan edustaman yleisen edun valvomiseksi; 
3) 43 §:ssä säädetään asianosaisten kuulemisesta; 
4) 44 §:ssä säädetään hakemuksen tiedoksiantamisesta ja hakemuksesta tiedottamisesta, jollei asia ole merkitykseltään niin vähäinen tai asian laatu sellainen, että tieto hakemuksesta voidaan antaa asianosaisille muulla tavoin; jos asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, tiedoksiantamista ja tiedottamista ei tarvita; 
5) 83 §:ssä säädetään päätöksen sisällöstä; 
6) 85 §:n 1 momentissa säädetään päätöksen tiedoksiantamisesta;  
7) 85 §:n 2 momentissa säädetään päätöksestä tiedottamisesta jollei asia ole merkitykseltään niin vähäinen tai asian laatu sellainen, että tieto päätöksestä voidaan antaa asianosaisille muulla tavoin; jos asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, tiedottamista ei tarvita; 
8) 85 §:n 3 momentissa säädetään päätöksen lähettämisestä ja päätöksestä ilmoittamisesta. 
Asia on kuitenkin aina annettava tiedoksi ja asian vireilletulosta ja päätöksestä on tiedotettava 44 ja 85 §:n mukaisesti, jos asia koskee: 
1) päästötasoja lievempien raja-arvojen määräämistä 78 §:n nojalla; 
2) direktiivilaitoksen luvan muuttamista 89 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla. 
Jollei asian luonne huomioon ottaen asianosaisen oikeutta tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja yleisön oikeutta osallistua elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon voida riittävästi turvata 1 ja 2 momentin säännöksiä soveltamalla, asian käsittelyssä on kuitenkin noudatettava, mitä 5 luvussa säädetään lupamenettelystä ja 8 luvussa lupapäätöksestä. 
99 § 
Menettely poikkeuksellisissa tilanteissa 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valtion valvontaviranomainen voi antaa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tehneelle toiminnanharjoittajalle polttolaitoksen toimintaa koskevia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, taikka kieltää tai keskeyttää toiminnan, jos se on tarpeen teollisuuspäästödirektiivin III luvun ja liitteen V mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi. Valtion valvontaviranomaisen tässä momentissa tarkoitettu päätös on annettava tiedoksi ja siitä on tiedotettava noudattaen, mitä 85 §:ssä säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
115 e § (Uusi) 
Hallintomenettely ilmoitusasioissa 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituspäätöksen tekemisessä on noudatettava, mitä: Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1) hakijan neuvonnasta säädetään 39 a §:ssä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2) lausunnon pyytämisestä säädetään 42 §:ssä, jos se on tarpeen asian riittäväksi selvittämiseksi tai yleisen edun valvomiseksi; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3) asianosaisten kuulemisesta säädetään 43 §:ssä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4) lupahakemuksen tiedoksiantamisesta ja lupahakemuksesta tiedottamisesta säädetään 44 §:ssä, jollei asia ole merkitykseltään niin vähäinen tai asian laatu sellainen, että tieto ilmoituksesta voidaan antaa asianosaisille muulla tavoin; jos asia ei vaikuta muuhun kuin ilmoituksen tekijän oikeuteen tai etuun, tiedoksiantamista ja tiedottamista ei tarvita; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5) lupapäätöksen sisällöstä säädetään 83 §:n 1 momentissa; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6) lupapäätöksen tiedoksiantamisesta säädetään 85 §:n 1 momentissa; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7) lupapäätöksestä tiedottamisesta säädetään 85 §:n 2 momentissa, jollei asia ole merkitykseltään niin vähäinen tai asian laatu sellainen, että tieto päätöksestä voidaan antaa asianosaisille muulla tavoin; jos asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, tiedottamista ei tarvita; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8) lupapäätöksen lähettämisestä ja lupapäätöksestä ilmoittamisesta säädetään 85 §:n 3 momentissa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
118 § 
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta 
Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisesti ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos toimenpide tehdään tai tapahtuma järjestetään usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille valtion valvontaviranomaiselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee. Toiminnanharjoittajan asemassa oleva luonnollinen henkilö voi tehdä ilmoituksen paperisena. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
119 § 
Koeluonteinen toiminta 
Edellä 31 §:ssä tarkoitetusta koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus sähköisesti lupaviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan asemassa oleva luonnollinen henkilö voi jättää ilmoituksen paperisena. 
122 § 
Ilmoituksen käsittely 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Viranomainen voi kieltää tai keskeyttää toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvia huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähentää. Päätös on annettava tiedoksi ja siitä on tiedotettava noudattaen, mitä 85 §:ssä säädetään. Määräykset voidaan antaa tai toiminta kieltää, vaikka ilmoitusvelvollisuus olisi lyöty laimin. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
136 § 
Päätös pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä sekä tarkkailusta. Pilaantuneen alueen puhdistamisen on katettava toimet, jotka ovat tarpeen pilaavien aineiden poistamiseksi, vähentämiseksi, leviämisen estämiseksi tai hallitsemiseksi. Päätös on annettava tiedoksi ja siitä on tiedotettava noudattaen, mitä 85 §:ssä säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
192 § 
Oikaisuvaatimus tarkkailusuunnitelmaa ja tarkkailumääräysten muuttamista koskevasta päätöksestä 
Lupaviranomaisen määräämän viranomaisen 64 ja 65 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa hakea oikaisua lupaviranomaiselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus tehdään valtion ympäristölupaviranomaiselle, jos yhteistarkkailuun kuuluvan jonkin toiminnan tarkkailuvelvoite on perustunut sen antamaan päätökseen. Oikaisuvaatimuksena voidaan käsitellä myös yhteistarkkailun kustannuksien jakamista koskeva erimielisyys. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävä päätös on annettava tiedoksi ja siitä on tiedotettava noudattaen, mitä 85 §:ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen haetaan muutosta siten kuin 190 §:ssä säädetään. Tarkkailupäätöksestä perittävään maksuun haetaan oikaisua samassa järjestyksessä kuin päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen käsittelyyn sovelletaan muutoin hallintolakia. 
196 § 
Kuuleminen ympäristölupapäätöstä koskevan valituksen johdosta 
Vaasan hallinto-oikeuden on annettava ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
197 § 
Menettely muutoksenhakutuomioistuimessa 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Vaasan hallinto-oikeuden on annettava ympäristölupaa koskeva päätöksensä tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus ja päätös on pidettävä nähtävillä vähintään muutoksenhaulle säädetyn ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
200 § 
Päätöksen täytäntöönpano oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta huolimatta 
Päätöksen tehnyt viranomainen voi määrätä, että 62, 64, 65, 99, 122, 123, 136, 137, 171, 175, 176, 180, 181 ja 183 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta huolimatta noudatettava. 
214 § 
Kuuleminen ja tiedottaminen yhteistoteutuksesta 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ympäristöministeriön on annettava hakemus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Sen 85 a § tulee kuitenkin voimaan jo päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki vesilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vesilain (587/2011) 2 luvun 5 a §, 6 §:n 3 momentti ja 15 §:n 2 momentti, 3 luvun 12 § ja 15 §:n 3 momentti, 5 luvun 6 §:n 1 momentti, 31 §:n 1 momentti, 35 §:n 1 momentti ja 37 §:n otsikko ja 1 momentti, 7 luvun 4 §, 8 luvun 8 ja 9 §, 11 luvun 2, 10, 11 ja 22 §, 14 luvun 13 §:n 1 momentti sekä 15 luvun 1 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 5 a § ja 15 §:n 2 momentti laissa 611/2017, 5 luvun 35 §:n 1 momentti ja 11 luvun 10 § laissa 257/2017 sekä 15 luvun 1 §:n 3 momentti ja 3 §:n 1 momentti laissa 975/2017, ja 
lisätään 18 lukuun uusi 19 § seuraavasti: 
2 luku 
Yleiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset 
5 a § 
Johdon sijoittaminen toisen vesialueelle 
Hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa valtaväylän tai puron alittava vesi-, viemäri- ja voimajohto, tietoliikennekaapeli sekä muu vaikutuksiltaan niihin rinnastuva johto toisenkin vesialueelle, jos sen: 
1) sijoittaminen ei edellytä lupaa 3 luvun 2 §:n nojalla; 
2) sijoittamisesta ei määrätä ympäristönsuojelulain nojalla; 
3) sijoittamisesta ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle. 
Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä vesialueen omistajalle vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa yhteisaluelain 26 §:n estämättä julkaisemalla tieto ilmoituksesta valtion valvontaviranomaisen verkkosivuilla noudattaen, mitä hallintolain (434/2003) 62 §:ssä säädetään. Tieto ilmoituksesta on lisäksi julkaistava sen kunnan, jonka alueelle johto sijoitetaan, verkkosivuilla noudattaen mitä kuntalain (410/2015) 108 §:ssä säädetään. Ilmoitusvelvollisuudesta valtion valvontaviranomaiselle säädetään tämän luvun 15 §:ssä. 
6 § 
Haitan poistaminen ja ruoppausmassan sijoittaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä ja työn suorittamistavasta on ilmoitettava vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa yhteisaluelain 26 §:n estämättä julkaisemalla tieto ilmoituksesta valtion valvontaviranomaisen verkkosivuilla noudattaen, mitä hallintolain 62 §:ssä säädetään. Tieto ilmoituksesta on lisäksi julkaistava sen kunnan, jonka alueelle hanke sijoittuu tai sen vaikutukset ulottuvat, verkkosivuilla noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. Ilmoitusvelvollisuudesta valtion valvontaviranomaiselle säädetään tämän luvun 15 §:ssä. 
15 § 
Ilmoittamisvelvollisuus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista. Edellä 5 a §:ssä tarkoitetusta hankkeesta ilmoitus on kuitenkin tehtävä vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista. Hankkeesta vastaavan, joka ei ole luonnollinen henkilö, on tehtävä ilmoitus sähköisesti. Valvontaviranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä ilmoituksen antamisen paperisena. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3 luku 
Luvanvaraiset vesitaloushankkeet 
12 § 
Tarkkailuvelvoitteen määrääminen 
Yhteistarkkailua tai tarkkailusuunnitelman hyväksymistä taikka näiden muuttamista koskeva päätös on tehtävä noudattaen soveltuvin osin, mitä hallintolaissa säädetään, jollei päätöstä tehdä lupaa myönnettäessä tai muutettaessa. Päätös annetaan tiedoksi ja siitä tiedotetaan noudattaen, mitä 11 luvun 22 §:ssä säädetään. Päätöksestä tehtävästä oikaisuvaatimuksesta säädetään 15 luvun 1 §:n 3 momentissa. 
15 § 
Kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelma ja kalatalousmaksun käyttösuunnitelma 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Päätös kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman hyväksymisestä ja kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistamisesta on tehtävä noudattaen, mitä hallintolaissa säädetään. Päätös annetaan tiedoksi ja siitä tiedotetaan noudattaen, mitä 11 luvun 22 §:ssä säädetään hakemusasiaa koskevan päätöksen antamisesta ja tiedottamisesta. Päätöksestä tehtävästä oikaisuvaatimuksesta säädetään 15 luvun 1 §:n 3 momentissa. Päätöstä voidaan muuttaa viran puolesta taikka hankkeesta vastaavan, valvontaviranomaisen, asiassa yleistä etua valvovan viranomaisen, kunnan tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta. 
5 luku 
Ojitus 
6 § 
Ojituksesta ilmoittaminen 
Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava muusta kuin vähäisestä ojituksesta valtion valvontaviranomaiselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä. Hankkeesta vastaavan, joka ei ole luonnollinen henkilö, on tehtävä ilmoitus sähköisesti. Valvontaviranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä ilmoituksen toimittamisen paperisena. Ilmoitusta ei kuitenkaan tehdä, jos ojituksesta on määrätty 3—5 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä, maantielaissa (503/2005) tarkoitetussa tiesuunnitelmassa tai ratalaissa (110/2007) tarkoitetussa ratasuunnitelmassa. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot hankkeesta vastaavasta, kuvaus hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista sekä hankkeen vaikutusalueesta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmoituksen sisällöstä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
31 § 
Ojitustoimituksen vireilletulo 
Ojitustoimitusta on haettava asianomaiselta valtion valvontaviranomaiselta. Hankkeesta vastaavan, joka ei ole luonnollinen henkilö, on tehtävä hakemus sähköisesti. Valvontaviranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä hakemuksen toimittamisen paperisena. Hankkeesta vastaavan on valvontaviranomaisen pyynnöstä toimitettava hakemusasiakirjat paperisena, jos se on tarpeen asian käsittelyn vuoksi. Valtion valvontaviranomaisen on annettava määräys ojitustoimituksen pitämiseen ympäristöhallinnon palveluksessa virkavastuulla toimivalle henkilölle, jolla on riittävä asiantuntemus (toimitusmies). Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä toimitusmiehen pätevyysvaatimuksista. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
35 § 
Kokouksesta ilmoittaminen 
Ojitustoimituksen toimituskokouksesta ja loppukokouksesta on vähintään neljätoista päivää ennen kokousta julkisesti kuulutettava valtion valvontaviranomaisen verkkosivuilla noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava niiden kuntien, joiden alueelle ojituksen vaikutukset ulottuvat, verkkosivuilla noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. Ojitussuunnitelma on samassa ajassa toimitettava 33 §:n 2 momentissa mainituille viranomaisille ja asetettava yleisesti nähtäville valtion valvontaviranomaisen verkkosivuille. Toimituskokouksesta ja loppukokouksesta on lisäksi ilmoitettava tiedossa olevalla postiosoitteella lähetetyssä kirjeessä niille maanomistajille, joita ojitus koskee. Jos ojitus koskee toisen maalla olevaa puroa, jossa on voimalaitos tai muu rakennelma, on toimituskokouksesta ja loppukokouksesta ilmoitettava myös laitoksen tai rakennelman omistajalle. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
37 § 
Ojitustoimituksen päätöksen tiedoksianto 
Ojitustoimituksen päätös on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella valtion valvontaviranomaisen verkkosivuilla noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Päätös on annettava 30 päivän kuluessa toimituskokouksesta tai loppukokouksesta, jollei valtion valvontaviranomainen erityisistä syistä pidennä tätä aikaa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7 luku 
Säännöstely 
4 § 
Esitys säännöstelyyn osallistumisesta 
Jos säännöstelystä ilmeisesti aiheutuu hyötyä muille, luvanhakijan on tarjottava hyödynsaajille osallistumista säännöstelyyn toimittamalla asiaa koskevan esityksen lupaviranomaiselle. Kun hakijana on valtion viranomainen, esitystä säännöstelyyn osallistumisesta ei ole tarpeen tehdä. 
Esitykseen on liitettävä hankkeen suunnitelma, selvitys hyödynsaajista ja heidän saamansa hyödyn arvioidusta suuruudesta sekä hankkeen kustannusarvio. 
Lupaviranomaisen on annettava esitys tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Lupaviranomaisen on kehotettava hyödynsaajia ilmoittamaan lupaviranomaiselle osallistumisestaan hankkeeseen. Esitystä ei kuuluteta, jos esitykseen liitetyn suunnitelman perusteella on ilmeistä, ettei lupaa sen mukaiseen hankkeeseen voida antaa. 
Jos esitys säännöstelyyn osallistumisesta on tehty muulloin kuin lupahakemuksen yhteydessä, hanketta koskeva lupahakemus on tehtävä vuoden kuluessa kuulutusajan päättymisestä, jollei lupaviranomainen hakemuksesta ole pidentänyt määräaikaa. 
8 luku 
Vesivoiman hyödyntäminen 
8 § 
Osallistumistarjous 
Aloitteentekijän on tarjottava muille 5 §:n mukaan osallistumaan oikeutetuille osallistumista voimalaitoksen rakentamiseen. Asiaa koskeva esitys on toimitettava lupaviranomaiselle. 
Esitykseen on liitettävä hankkeen suunnitelma, selvitys, josta käy ilmi, kenelle käyttöön otettava vesivoima kuuluu, sekä hankkeen kustannusarvio ilmoituksineen siitä, mikä osa kustannuksista on tarkoitettu hankkeeseen osallistuvien rahoitettavaksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä esityksen sisällöstä ja siihen liitettävistä selvityksistä. 
9 § 
Julkinen kuulutus osallistumisesta voimalaitoksen rakentamiseen 
Lupaviranomaisen on annettava 8 §:ssä tarkoitettu esitys tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Lupaviranomaisen on kehotettava osallistumaan oikeutettuja ilmoittamaan kirjallisesti lupaviranomaiselle osallistumisestaan hankkeeseen sekä esittämään tarvittava selvitys osallistumisoikeudestaan viimeistään kuulutuksessa määrättynä päivänä. Esitystä ei kuuluteta, jos siihen liitetyn selvityksen perusteella on ilmeistä, ettei lupaa hankkeeseen voida antaa. 
Aloitteentekijän on viivytyksettä kuulutuksen julkaisemisen jälkeen todistettavasti toimitettava tieto kuulutuksesta muille käyttöön otettavan vesivoiman osakkaille, joille kuuluu vähintään sadasosa käyttöön otettavasta vesivoimasta. 
Vesivoiman osakas, joka ei määräajassa tee 1 momentin mukaista ilmoitusta, menettää oikeutensa osallistua hankkeeseen. Sama koskee ilmoituksen määräajassa tehnyttä osakasta, joka ei 60 päivässä todisteellisen kehotuksen saamisesta allekirjoita yhtiösopimusta siihen liittyvine yhtiöjärjestyksineen tai tee 7 §:n 3 momentin mukaista pyyntöä. 
11 luku 
Hakemusmenettely 
2 § 
Hakemusasian vireillepano 
Asia pannaan vireille lupaviranomaisessa hakemuksella. Hankkeesta vastaavan, joka ei ole luonnollinen henkilö, on tehtävä hakemus sähköisesti. Lupaviranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä hakemuksen jättämisen paperisena. Hankkeesta vastaavan on lupaviranomaisen pyynnöstä toimitettava hakemusasiakirjat paperisena, jos se on tarpeen asian käsittelyn vuoksi. 
10 § 
Hakemuksen tiedoksianto ja hakemuksesta tiedottaminen 
Lupaviranomaisen on annettava hakemus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. Kuulutuksesta on käytävä ilmi, mitä muistutuksia tehtäessä ja mielipiteitä ilmaistaessa on noudatettava. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kuulutuksen sisällöstä ja sen julkaisemisesta.  
Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidettävä nähtävillä 30 päivän ajan lupaviranomaisen verkkosivuilla. Lupaviranomainen voi kuitenkin asian laatu huomioon ottaen päättää, että kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidettävä nähtävillä tätä pitempään, kuitenkin enintään 45 päivän ajan. 
Kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai tiedottaminen on muutoin tarpeetonta. 
Jos hakemus koskee Suomen talousvyöhykkeellä toteutettavaa hanketta, tieto 1 momentissa tarkoitetusta kuulutuksesta on julkaistava kuntalain 108 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla niissä kunnissa, joiden alueen kohdalla hanke toteutetaan. 
Merkitykseltään vähäisissä hakemusasioissa ja hakemusasioissa, joissa 1 momentin tai 11 §:n mukainen tiedoksianto ei asian laadun vuoksi ole tarpeen, tieto hakemuksesta voidaan antaa muulla tavoin. Jos asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, tiedoksiantamista ei tarvita. 
11 § 
Tiedon antaminen erikseen 
Kuulutuksesta on annettava erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. 
Yhteisalueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle voidaan antaa hakemus tiedoksi yhteisaluelain 26 §:n estämättä julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä 10 §:ssä säädetään. Jos hakemus koskee osakkaiden oikeutta muutoin kuin vähäisessä määrin, kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 
22 § 
Päätöksen tiedoksianto ja päätöksestä tiedottaminen 
Lupaviranomaisen on annettava hakemusasiaa koskeva päätös tiedoksi julkisella kuulutuksella, noudattaen mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään.  
Päätös on toimitettava hakijalle. Päätöksestä on toimitettava jäljennös niille, jotka ovat sitä pyytäneet, valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille. Tieto päätöksen antamisesta on lähetettävä sähköisesti tiedossa olevalla osoitteella 11 §:ssä tarkoitetuille asianosaisille, 9 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille ja asiassa muistutuksen tehneille sekä mielipiteen ilmaisseille. 
Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. Kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai tiedottaminen on muutoin tarpeetonta. 
14 luku 
Valvonta ja hallintopakko 
13 § 
Toimenpiteet valmistumisilmoituksen johdosta 
Valtion valvontaviranomaisen on annettava sille toimitettu valmistumisilmoitus julkisella kuulutuksella tiedoksi noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jos kyseessä olevasta hankkeesta aiheutuu merkittäviä tai laajalle ulottuvia ympäristövaikutuksia. Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. Kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai tiedottaminen on muutoin tarpeetonta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
15 luku 
Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano 
1 § 
Muutoksenhaku 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valvontaviranomaisen 3 luvun 11 §:ssä tarkoitettuun yhteistarkkailua tai tarkkailusuunnitelman hyväksymistä tai muuttamista koskevaan päätökseen sekä kalatalousviranomaisen 3 luvun 15 §:ssä tarkoitettuun kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman hyväksymistä ja kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistamista koskevaan päätökseen ja näistä perittävää maksua koskevaan päätökseen saa hakea oikaisua lupaviranomaiselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista noudattaen, mitä hallintolaissa säädetään. Lupaviranomaisen on annettava oikaisuvaatimukseen annettu päätös tiedoksi ja tiedotettava siitä noudattaen, mitä 11 luvun 22 §:ssä säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta noudattaen mitä, 1 momentissa säädetään. 
3 § 
Kuuleminen valituksen johdosta 
Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5 § 
Päätöksen antaminen 
Vaasan hallinto-oikeuden on annettava hakemusasiaa koskeva päätöksensä tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava vesitaloushankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
18 luku 
Erinäisiä säännöksiä 
19 § 
Vesitalousasioita koskeva tietopalvelu 
Lupaviranomaisen on julkaistava vesitalousasiassa antamansa päätös muutoksenhaulle säädetyn ajan päättymisen jälkeen verkkosivuillaan, jollei sitä asian merkitys huomioon ottaen ole pidettävä tarpeettomana (vesitalousasioiden tietopalvelu). Päätöksessä saadaan julkaista hankkeesta vastaavan nimi sekä hankkeen vaikutuspiiriin kuuluvien kiinteistöjen nimet ja kiinteistötunnukset.  
Tiedot saadaan julkaista, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu ja ne voidaan julkaista sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetään. Päätökseen sisältyvät henkilötiedot on poistettava verkkosivuilta sen jälkeen, kun hanke on päättynyt. 
Vesitalousasioiden tietopalvelusta voidaan hakea tietoja rajattuina hakuina käyttäen hakuperusteena hankkeesta vastaavan nimeä, hankkeen laatua tai sijaintikuntaa taikka päätöksen tekoajankohtaa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Sen 18 luvun 19 § tulee kuitenkin voimaan jo päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 12.2.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
SatuHassivihr
varapuheenjohtaja
SilviaModigvas
jäsen
AndersAdlercreutzr
jäsen
PetriHonkonenkesk
jäsen
OlliImmonenps
jäsen
PauliKiurukok
jäsen
HannaKosonenkesk
jäsen
RamiLehtops
jäsen
Eeva-MariaMaijalakesk
jäsen
Hanna-LeenaMattilakesk
jäsen
RiittaMyllersd
jäsen
KatjaTaimelasd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MarjaEkroos