Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.05

Valiokunnan mietintö YmVM 3/2020 vp HE 9/2020 vp Ympäristövaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 9/2020 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • lainsäädäntöneuvos Erja Werdi 
    ympäristöministeriö
  • tutkija Turo Hjerppe 
    Suomen ympäristökeskus
  • erityisasiantuntija Tapani Veistola 
    Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia. Esityksen mukaan vesienhoitosuunnitelmassa voitaisiin pidentää ympäristötavoitteiden saavuttamisen määräaikaa, jos parantaminen on luonnonolosuhteiden vuoksi ylivoimaista. Lakiin lisättäisiin säännökset vesien- ja merenhoidon tehtäviä hoitavan viranomaisen ympäristötiedon keräämiseen liittyvistä oikeuksista ja tähän liittyvästä menettelystä sekä tehtävän ulkoistamiseen liittyvistä seikoista. Merenhoidon suunnittelun asiakirjojen tiedoksi antamista ja kuulemista koskeva sääntely muutettaisiin hallintolain muutoksen vuoksi. Lisäksi lakiin lisättäisiin valtuutus valtioneuvostolle antaa tarkempia säännöksiä yhteistyöstä vesienhoitosuunnitelman valmistelussa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain pykälään tehtäisiin tekninen korjaus. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksen tarkoituksena on tehdä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin eräitä teknisiä muutoksia, joilla täsmennetään sääntelyä suhteessa perustuslain 80 §:n vaatimuksiin ja lisätään lakiin siitä puuttuvat säännökset ympäristötiedon keräämiseen liittyvistä toimivaltuuksista ja menettelytavoista. Lisäksi ehdotetaan muutoksia, joilla yhdenmukaistetaan sääntelyä hallintolakiin tehtyjen viimeaikaisten muutosten ja vesipuitedirektiivin kanssa. 

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Ympäristövaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna seuraavin huomautuksin. 

Valiokunta toteaa, että vesienhoidon tavoitteena koko EU:ssa on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Näiden tehtävien hoitaminen edellyttää systemaattista ympäristötiedon keräämistä. Tätä on tehty suunnitelmallisesti jo pitkään, mutta ilman täsmällistä sääntelyä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa. Hallituksen esityksessä ehdotetaan lakiin lisättäväksi säännökset muun muassa ympäristötiedon keräämisen toimivaltuuksista, alueen omistajan ja haltijan asemaa turvaavista menettelyistä sekä tehtävästä sopimisesta muun kuin viranomaisen kanssa.  

Valiokunta pitää sääntelyä tarpeellisena ja katsoo, että se selkeyttää nykyistä oikeustilaa. Hallituksen esityksen 1. lakiehdotuksen 28 a §:n 1 momentin mukaan viranomaisella ja tämän määräämällä virkamiehellä sekä virkamiestä avustavalla henkilöllä on oikeus ympäristötiedon keräämistä varten kulkea toisen maa- ja vesialueella ja tehdä siellä tarkistuksia ja tutkimuksia, sijoittaa mittaus- ja havaintolaitteita, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä sekä tallentaa ääntä ja kuvaa. Pykälän 3 momentin mukaan tehtävää hoitavan on tarvittaessa ilmoitettava ympäristötiedon keräämisestä etukäteen alueen omistajalle tai haltijalle ja, jos toimenpide kohdistuu piha-alueelle tai muuhun erityiseen käyttöön otetulle alueelle, tehtävän suorittamisesta on sovittava alueen omistajan tai haltijan kanssa. 

Hallituksen esityksen perusteluissa ei avata tilanteita, joissa tehtävästä olisi etukäteen ilmoitettava maanomistajalle. Valiokunta korostaa saamansa selvityksen perusteella, että suurin osa ympäristötiedon keräämisestä on pienimuotoista toimintaa, josta ei aiheudu haittaa ja joka kohdistuu pääosin alueille, joilla liikkuminen on jokamiehenoikeuden tai vesilain yleiskäyttöoikeuden perusteella vapaata. Siten tilanteet, joissa on ilmoitettava alueen omistajalle tai haltijalle tai sovittava ympäristötiedon keräämisestä, ovat harvinaisia. Valiokunta katsoo, että laissa tarkoitetun ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvia toiminnan muotoja olisivat esimerkiksi pysyvän mittalaitteiston asentaminen tai veneenlaskupaikan tai laiturin käyttäminen piha-alueen ulkopuolella. Liikkumiseen maastossa moottoriajoneuvolla sovelletaan kuitenkin maastoliikennelain (1710/1995) 4 §:ää.  

Valiokunta korostaa, että ilmoittaminen toiminnasta tarvittaessa edistää ympäristötiedon keruun onnistumista ja hyvien suhteiden ylläpitoa paikallisiin asukkaisiin ja maanomistajiin ja siten avoimuutta ja tiedonsaantia. Ilmoittamisen tapa voi vaihdella toiminnan laajuudesta ja laadusta riippuen, ja se voidaan tehdä esimerkiksi hallintolain mukaisena yleistiedoksiantona alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 

Valiokunta toteaa, että suoritettavat toimenpiteet voivat mittavimmillaan olla esimerkiksi kairauksia tai maatutkaluotauksia. Kairauksesta aiheutuvat haitat ovat pieniä, maaperään jää pieni reikä ja, jos asennetaan havaintoputki, maastoon voi jäädä näkyville noin metrin korkuinen metallinen suojaputki. Lisäksi kairakoneesta voi jäädä vähäisiä jälkiä maastoon. Maatutkaluotauksesta ei jää jälkiä maastoon, mutta tutkaa vedetään yleensä joko autolla tai mönkijällä. Tiedon kerääminen tulee tehdä välttäen tarpeettoman vahingon ja haitan aiheuttamista ja vähäistä suurempi vahinko tai haitta on korvattava (28 a §:n 2 momentti). 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

14 §. Yhteistyö vesienhoitosuunnitelman valmistelussa.

Valiokunta ehdottaa 14 §:ään ehdotettavan uuden 4 momentin asetuksenantovaltuuden teknistä tarkistamista. Koska yhteistyöryhmän ja ohjausryhmän toimikausista ei säädetä laissa mitään, asetuksenantovaltuudella annetaan tähän mahdollisuus ja lisäksi valtuus antaa tarkempia säännöksiä niiden tehtävistä sekä yhteistyöryhmän kokoonpanosta ja toiminnan järjestämisestä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 9/2020 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 9/2020 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 25 §:n 3 momentti ja 26 j §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 26 j §:n 1 momentti laissa 262/2011, sekä 
lisätään 14 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1593/2009, uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 28 a ja 28 b § seuraavasti: 
14 § 
Yhteistyö vesienhoitosuunnitelman valmistelussa 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valtioneuvoston asetuksella annetaan Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi tarkemmat Poistoehdotus päättyy säännökset yhteistyöryhmän ja ohjausryhmän toimikausista ja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tarkemmat säännökset näiden Muutosehdotus päättyy tehtävistä sekä yhteistyöryhmän kokoonpanosta ja toiminnan järjestämisestä. 
25 §  
Tavoitteiden saavuttaminen vaiheittain 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Määräaikaa voidaan pidentää yhteensä enintään kahdella vesienhoitosuunnitelmakaudella. Määräaikaa voidaan edelleen pidentää, jos luonnonolot eivät mahdollista vesimuodostuman tilan paranemista ajoissa. 
26 j § 
Osallistuminen ja tiedottaminen 
Ympäristöministeriön on yhteistyössä elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa annettava merenhoitosuunnitelman valmisteluasiakirjat tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Tieto kuulutuksesta on julkaistava kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain (410/2015) 108 §:ssä. Ympäristöministeriön on yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa: 
1) varattava kaikille mahdollisuus osallistua merenhoitosuunnitelman valmisteluun, tutustua merenhoitosuunnitelman valmisteluasiakirjoihin ja niiden tausta-asiakirjoihin sekä esittää niistä mielipiteensä kirjallisesti tai sähköisesti vähintään 30 vuorokauden ajan kuulutuksen julkaisemisajankohdasta lukien; 
2) pyydettävä tarvittavat lausunnot; ja 
3) järjestettävä tarpeen mukaan tiedotustilaisuuksia, joissa varataan tilaisuus mielipiteiden esittämiseen.  
Tässä pykälässä tarkoitettujen valmisteluasiakirjojen ja tausta-asiakirjojen julkisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
28 a § 
Ympäristötiedon kerääminen 
Vesienhoidon ja merenhoidon tehtäviä hoitavalla viranomaisella ja tämän määräämällä virkamiehellä sekä virkamiestä avustavalla henkilöllä on oikeus tässä laissa tarkoitetun ympäristötiedon keräämistä varten kulkea toisen maa- ja vesialueella ja tehdä siellä tarkistuksia ja tutkimuksia, sijoittaa mittaus- ja havaintolaitteita, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä sekä tallentaa ääntä ja kuvaa. Ympäristötiedon kerääminen ei saa kohdistua pysyväisluonteiseen asumiseen käytettäviin tiloihin. 
Ympäristötiedon kerääminen tulee tehdä välttäen tarpeettoman vahingon ja haitan aiheuttamista. Alueen omistajalle ja haltijalle aiheutunut vähäistä suurempi vahinko tai haitta on korvattava. Jos korvauksesta ei sovita, sen määräämiseen sovelletaan, mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/1977) säädetään.  
Tehtävää hoitavan on tarvittaessa ilmoitettava ympäristötiedon keräämisestä etukäteen alueen omistajalle tai haltijalle. Tehtävää hoitava voi sopia alueen omistajan tai haltijan kanssa tehtävän suorittamisen aikataulusta, järjestelyistä ja tehtävään liittyvistä muista käytännön seikoista. Jos 1 momentissa tarkoitettu toimenpide kohdistuu piha-alueelle tai muuhun erityiseen käyttöönotetulle alueelle, tehtävän suorittamisesta on sovittava alueen omistajan tai haltijan kanssa. 
28 b § 
Sopimus ympäristötiedon keräämisessä 
Vesienhoidon ja merenhoidon tehtäviä hoitava viranomainen voi tehdä sopimuksen 28 a §:ssä tarkoitettujen tutkimus-, mittaus- ja havaintotehtävien järjestämisestä sellaisen yksityisen toimijan kanssa, joilla on riittävä asiantuntemus ja muut edellytykset tehtävän hoitamiseksi. 
Tehtävää hoitavaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen hoitaessaan 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 20 §:n 1 momentti seuraavasti: 
20 § 
Arviointiselostuksesta kuuleminen 
Yhteysviranomaisen on tiedotettava ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta noudattamalla, mitä 17 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään. Kuulutuksen sisällöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 12.3.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Hannu Hoskonen kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Inka Hopsu vihr 
 
jäsen 
Petri Huru ps 
 
jäsen 
Mai Kivelä vas 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 
varajäsen 
Jouni Kotiaho ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Ekroos