Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.46

Valiokunnan mietintö YmVM 5/2016 vp HE 151/2015 vp Ympäristövaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n muuttamisesta (HE 151/2015 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 
  ympäristöministeriö
 • johtaja Lea Mäntyniemi 
  Finanssialan Keskusliitto ry
 • toimitusjohtaja Harri Hiltunen 
  Suomen Kiinteistöliitto ry
 • tiedottaja Asmo Koste 
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Suomen Vuokranantajat ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuntosäästöpalkkiolakia siten, että jo 15 vuotta täyttänyt voisi ryhtyä asuntosäästötallettajaksi, jos asuntosäästösopimuksessa sovitaan, että talletukset koostuvat niistä varoista, joita alaikäinen voi itse vallita eli jotka on ansaittu omalla työllä. Voimassa olevan lain mukaan asuntosäästötallettajaksi voi ryhtyä henkilö, joka ennen tallettamisen aloittamista on täyttänyt 18 vuotta mutta ei 40 vuotta. Ikärajan alentamista koskevan muutoksen johdosta myös lisäkoron maksamista koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä esitetty muutos asuntosäästötallettajan ikärajan laskemisesta 18 vuodesta 15 vuoteen perustuu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kirjaukseen. Esityksen perustelujen mukaan säästämisen aloittaminen nuorempana parantaa nuorten aikuisten mahdollisuuksia itsenäistymiseen ja oman asunnon hankintaan nykyistä nopeammin. Mitään arviota mahdollisesta uusien säästösopimusten määrästä ei kuitenkaan ole esitetty. Ehdotuksen vaikutukset asuntomarkkinoihin arvioidaan vähäisiksi. 

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä huomauttaen kuitenkin, että asuntosäästämisen aloittaminen alaikäisenä saattaa jäädä määrältään vähäiseksi. Alaikäisten kanssa tehtävien sopimusten tekeminen ja valvonta aiheuttavat pankeille uudenlaisia tehtäviä. Alaikäinen ASP-tallettaja joutuu myös esittämään pankille tietoja, joita järjestelmä ei edellytä täysi-ikäiseltä, mikä saattaa vähentää järjestelmän houkuttelevuutta. 

Lakiehdotuksen 3 §:n uuden 2 momentin mukaan 15 vuotta täyttänyt voi ryhtyä ASP-tallettajaksi, jos asuntosäästösopimuksessa sovitaan, että talletukset koostuvat omalla työllä ansaituista varoista. Tämä toteutetaan viittaamalla holhoustoimesta annetun lain (422/1999) 25 §:ään, jonka mukaan vajaavaltaisella (eli tässä alaikäisellä) on oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut. 

Valiokunta pitää edellytystä omalla työllä ansaitsemisesta sinänsä kannatettavana lähtökohtana ottaen huomioon ASP-säästämisen tavoitteet omatoimisen säästämisen edistämisestä. Valiokunta edellyttää, että lain täytäntöönpanossa täsmennetään, mitä rahaeriä pidetään omalla työllä ansaittuina ja miten pankit voivat ilman kohtuuttoman suurta lisätyötä täyttää varojen alkuperästä varmistumista koskevan valvontavelvoitteensa.  

Yksi tapa valvonnan suorittamiseen on esimerkiksi ottaa käyttöön vuosittainen standardimuotoinen ilmoituslomake, jolla alaikäinen ASP-tallettaja ilmoittaa varojen alkuperän. Valiokunta katsoo, että omalla työllä ansaitsemisen vaatimusta tulee tulkita laajasti siten, että se kattaa normaalien palkkatulojen ja esimerkiksi marjojen poiminnasta ja myynnistä saatujen tulojen lisäksi koulun tai oppilaitoksen stipendit ja muut vastaavat omaan suoritukseen pohjautuvat rahaerät.  

Valiokunta edellyttää, että Valtiokonttori, joka ohjaa lain soveltamista, laatii selkeän ohjeistuksen pankeille edellä mainituista seikoista. 

ASP-säästäminen on toimiva ja suosittu järjestelmä, jonka suosion kasvuun ovat vaikuttaneet sekä parantuneet ehdot että kiristyneet vaatimukset omarahoitusosuudesta asunnon hankinnassa yleisesti. Valiokunta korostaa lopuksi, että ASP-järjestelmän tunnettuuden parantamiseen tulee silti kiinnittää huomiota erityisesti niiden nuorten osalta, jotka eivät saa siitä tietoa esimerkiksi kotoaan tai muuten lähipiiristä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 151/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 16.3.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Satu Hassi vihr 
 
varapuheenjohtaja 
Silvia Modig vas 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Tiina Elovaara ps 
 
jäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
jäsen 
Pauli Kiuru kok 
 
jäsen 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Kai Mykkänen kok 
 
jäsen 
Riitta Myller sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Ekroos