Valiokunnan mietintö
YmVM
5
2016 vp
Ympäristövaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n muuttamisesta (HE 151/2015 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
ylitarkastaja
Jorma
Pietiläinen
ympäristöministeriö
johtaja
Lea
Mäntyniemi
Finanssialan Keskusliitto ry
toimitusjohtaja
Harri
Hiltunen
Suomen Kiinteistöliitto ry
tiedottaja
Asmo
Koste
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Suomen Vuokranantajat ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuntosäästöpalkkiolakia siten, että jo 15 vuotta täyttänyt voisi ryhtyä asuntosäästötallettajaksi, jos asuntosäästösopimuksessa sovitaan, että talletukset koostuvat niistä varoista, joita alaikäinen voi itse vallita eli jotka on ansaittu omalla työllä. Voimassa olevan lain mukaan asuntosäästötallettajaksi voi ryhtyä henkilö, joka ennen tallettamisen aloittamista on täyttänyt 18 vuotta mutta ei 40 vuotta. Ikärajan alentamista koskevan muutoksen johdosta myös lisäkoron maksamista koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksessä esitetty muutos asuntosäästötallettajan ikärajan laskemisesta 18 vuodesta 15 vuoteen perustuu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kirjaukseen. Esityksen perustelujen mukaan säästämisen aloittaminen nuorempana parantaa nuorten aikuisten mahdollisuuksia itsenäistymiseen ja oman asunnon hankintaan nykyistä nopeammin. Mitään arviota mahdollisesta uusien säästösopimusten määrästä ei kuitenkaan ole esitetty. Ehdotuksen vaikutukset asuntomarkkinoihin arvioidaan vähäisiksi. 
Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä huomauttaen kuitenkin, että asuntosäästämisen aloittaminen alaikäisenä saattaa jäädä määrältään vähäiseksi. Alaikäisten kanssa tehtävien sopimusten tekeminen ja valvonta aiheuttavat pankeille uudenlaisia tehtäviä. Alaikäinen ASP-tallettaja joutuu myös esittämään pankille tietoja, joita järjestelmä ei edellytä täysi-ikäiseltä, mikä saattaa vähentää järjestelmän houkuttelevuutta. 
Lakiehdotuksen 3 §:n uuden 2 momentin mukaan 15 vuotta täyttänyt voi ryhtyä ASP-tallettajaksi, jos asuntosäästösopimuksessa sovitaan, että talletukset koostuvat omalla työllä ansaituista varoista. Tämä toteutetaan viittaamalla holhoustoimesta annetun lain (422/1999) 25 §:ään, jonka mukaan vajaavaltaisella (eli tässä alaikäisellä) on oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut. 
Valiokunta pitää edellytystä omalla työllä ansaitsemisesta sinänsä kannatettavana lähtökohtana ottaen huomioon ASP-säästämisen tavoitteet omatoimisen säästämisen edistämisestä. Valiokunta edellyttää, että lain täytäntöönpanossa täsmennetään, mitä rahaeriä pidetään omalla työllä ansaittuina ja miten pankit voivat ilman kohtuuttoman suurta lisätyötä täyttää varojen alkuperästä varmistumista koskevan valvontavelvoitteensa.  
Yksi tapa valvonnan suorittamiseen on esimerkiksi ottaa käyttöön vuosittainen standardimuotoinen ilmoituslomake, jolla alaikäinen ASP-tallettaja ilmoittaa varojen alkuperän. Valiokunta katsoo, että omalla työllä ansaitsemisen vaatimusta tulee tulkita laajasti siten, että se kattaa normaalien palkkatulojen ja esimerkiksi marjojen poiminnasta ja myynnistä saatujen tulojen lisäksi koulun tai oppilaitoksen stipendit ja muut vastaavat omaan suoritukseen pohjautuvat rahaerät.  
Valiokunta edellyttää, että Valtiokonttori, joka ohjaa lain soveltamista, laatii selkeän ohjeistuksen pankeille edellä mainituista seikoista. 
ASP-säästäminen on toimiva ja suosittu järjestelmä, jonka suosion kasvuun ovat vaikuttaneet sekä parantuneet ehdot että kiristyneet vaatimukset omarahoitusosuudesta asunnon hankinnassa yleisesti. Valiokunta korostaa lopuksi, että ASP-järjestelmän tunnettuuden parantamiseen tulee silti kiinnittää huomiota erityisesti niiden nuorten osalta, jotka eivät saa siitä tietoa esimerkiksi kotoaan tai muuten lähipiiristä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 151/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 16.3.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
varapuheenjohtaja
Silvia
Modig
vas
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tiina
Elovaara
ps
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Kai
Mykkänen
kok
jäsen
Riitta
Myller
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 29.3.2016 14:58