Valiokunnan mietintö
YmVM
5
2019 vp
Ympäristövaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 96/2019 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annettua lakia. Pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemiseen tarkoitetun valtionavustuksen maksaminen, takaisinperintä ja valvonta ehdotetaan siirrettäviksi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tehtäviksi.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Ympäristövaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 96/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 4.12.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 11.12.2019 10.12