Viimeksi julkaistu 23.6.2022 11.43

Valiokunnan mietintö YmVM 5/2022 vp HE 71/2022 vp Ympäristövaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2022 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Jari Salila 
  oikeusministeriö
 • hallitussihteeri Piia Kähkölä 
  ympäristöministeriö
 • ylitarkastaja Johanna Juvonen 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • maanmittausneuvos Markku Markkula 
  Maanmittauslaitos
 • kehittämispäällikkö Matti Holopainen 
  Suomen Kuntaliitto
 • vanhempi asiantuntija Mikko Kuoppala 
  Fingrid Oyj
 • lakimies Saara Naukkarinen 
  Energiateollisuus ry
 • johtava lakimies Leena Kristeri 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Suomen Tuulivoimayhdistys ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristövastuualueet
 • Metsähallitus
 • Väylävirasto
 • Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry
 • WWF Suomi

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua lakia. Muutoksia ehdotetaan tehtäväksi lunastuslupamenettelyssä tapahtuvaa asiakirjojen tiedoksiantoa, asianosaisten ja muiden tahojen kuulemista sekä lunastuslupamenettelyssä annettavan päätöksen tiedoksiantoa koskeviin säännöksiin. 

Muutokset liittyvät hallintolain yleistiedoksiantoa koskevan sääntelyn uudistamiseen. Muutoksilla täydennettäisiin lisäksi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleistä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia tehtäväksi lunastuslupamenettelyssä tapahtuvaa asiakirjojen tiedoksiantoa, asianosaisten ja muiden tahojen kuulemista sekä lunastuslupamenettelyssä annettavan päätöksen tiedoksiantoa koskeviin säännöksiin. Muutoksilla yhtenäistetään lunastuslain sääntely vastaamaan hallintolain yleistiedoksiantoa koskevaa 1.1.2020 voimaan tullutta sääntelyä. Lisäksi muutoksilla täydennetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan ns. YVA-direktiivinTiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2011/92/EU, muutettuna direktiivillä 2014/52/EU). täytäntöönpanoa. Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena ja tarpeellisena. Valiokunta esittää lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin. 

Tällä hetkellä lunastuslupa- ja tutkimuslupamenettelyn hakemusasiakirjat sekä asiassa annettava päätös annetaan tiedoksi muille kuin asianosaisille kunnan ilmoitustaululla tapahtuvalla kuulutuksella. Hallituksen esityksessä ehdotetulla tavoin muutettuna asiakirjat ja päätös annetaan yleishallinto-oikeuden piirissä tapahtuneen kehityksen mukaisesti tiedoksi kiinteistöjen yhteisen alueen ja yhteisen erityisen etuuden järjestäytymättömälle osakaskunnalle sekä muille tahoille yleisessä tietoverkossa olevalla julkisella kuulutuksella asian ratkaisevan viranomaisen verkkosivustolla. Voimassa olevan lain mukaan voimansiirtolinjaa, maakaasuverkostoa tai muuta näihin verrattavaa yritystä koskeva päätös annetaan asianosaiselle tiedoksi todisteellisesti, mistä myös ehdotetaan luovuttavaksi. Sen sijaan hanketta koskeva päätös annettaisiin tiedoksi julkisella kuulutuksella, minkä lisäksi päätöksen antamisesta tulisi ilmoittaa asianosaisille tavallisena tiedoksiantona. Valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia tarpeellisina ja yleisen kehityksen mukaisina. 

YVA-direktiivin täytäntöönpanon täydentäminen

YVA-direktiivin täytäntöönpanoa on täydennettävä Euroopan komission annettua virallisen huomauksen eräistä puutteista sen täytäntöönpanossa.  Muutokset on pääosin jo tehty muutoksilla useaan eri lakiin, mutta lunastuslain osalta puutteita ei ole vielä poistettu. Hallituksen esityksellä lunastuslaissa ehdotetaan tarkennettavaksi sääntelyä YVA-direktiivin edellyttämällä tavalla siinä määritellystä yleisöstä ja sen kuulemisesta. Käytännössä lunastuslain mukaisessa menettelyssä myös muilla tahoilla kuin asianosaisilla on jo mahdollisuus lausua käsityksensä lunastuslupahakemuksesta. Lunastuslain asianosaisten ja muiden tahojen kuulemista, päätöksen tiedoksiantoa sekä muutoksenhakua koskevien säännösten soveltamiskäytännön katsotaan asiallisesti siten täyttävän YVA-direktiivin vaatimukset, mutta jotta tämä ilmenisi yksiselitteisesti säännöksistä, tulee asian selventämiseksi lisätä lunastuslain 8 §:ään säännökset muiden kuin asianosaisten kuulemisesta. Valiokunta pitää ehdotuksia asianmukaisina. 

Valiokunta toteaa, että hallituksen esitykseen ei sisälly ympäristöjärjestöjen muutoksenhakuoikeutta koskevaa sääntelyä siten kuin komission huomautukseen annetussa vastauksessa esitettiin tehtäväksi. Tämä johtuu siitä, että lunastuslain laajempi uudistaminen on viivästynyt, ja esitys sisältää siksi vain välttämättömät teknisluonteiset muutokset siten kuin edellä on kuvattu. YVA-direktiiviä koskevan täytäntöönpanovajeen korjaaminen ympäristöjärjestöjen muutoksenhakuoikeuden osalta on katsottu luontevimmaksi toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriössä viimeistelyvaiheessa olevassa sähköjohtojen ja kaasuputkien lunastuslupamenettelyä koskevassa laissa. Valiokunta pitää valitettavana, että perusteellisesta valmistelusta huolimatta lunastuslain kokonaisuudistus on viivästynyt. 

Edellä mainitussa lunastuslain mukaista menettelyä täydentävässä eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetussa laissa (768/2004), jota sovelletaan eräiden voimansiirtolinjojen ja kaasuputkien lunastuslupamenettelyihin, säädetään nimenomaisesti yleisön kuulemisesta sekä eräiden yhdistysten ja säätiöiden muutoksenhakuoikeudesta. Valiokunta pitää ratkaisua perusteltuna ja edellyttää, että lakiehdotuksen viimeistelyssä otetaan tarve muutoksenhakuoikeuden täsmentämiseen asianmukaisesti huomioon. Valiokunta korostaa myös, että työ- ja elinkeinoministeriön resursseja johtoja koskevien lunastuslupapäätösten valmisteluun on tarpeen lisätä energiasiirtymän vauhdittamiseksi nykyisessä tilanteessa, jossa aurinko- ja tuulivoimahankkeiden määrä kasvaa voimakkaasti. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 71/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 9.6.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Juha Sipilä kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Petri Huru ps 
 
jäsen 
Mai Kivelä vas 
 
jäsen 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Saara-Sofia Sirén kok 
 
jäsen 
Hussein al-Taee sd 
 
jäsen 
Mari-Leena Talvitie kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos