Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

YmVM 6/2018 vp

Viimeksi julkaistu 19.6.2018 16.45

Valiokunnan mietintö YmVM 6/2018 vp HE 78/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Ympäristövaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta (HE 78/2018 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamiesUlla-RiittaSoveri
    ympäristöministeriö
  • neuvotteleva virkamiesHannaKorhonen
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • ylitarkastajaTuuliValkama
    Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia, jätelakia, ympäristönsuojelulakia, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia ja rikoslakia siten, että niissä säädettäisiin elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimista, kuten valvontaviranomaisista, toimivaltaisista viranomaisista ja asetuksen velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista. Kemikaalilakiin ja jätelakiin tehtäisiin myös teknisluonteisia tarkistuksia.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksellä ehdotetaan säädettäväksi EU:n elohopea-asetuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset kansalliset toimet. Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) alaisuudessa solmittu elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus on toimeenpantu EU:ssa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/852 eli ns. elohopea-asetuksella. Asetus on sellaisenaan jäsenmaissa sovellettavaa lainsäädäntöä, mutta tiettyjen velvoitteiden hoitamisesta ja asetuksen rikkomisesta seuraavista rangaistuksista on tarpeen säätää kansallisesti.  

Elohopea on hyvin myrkyllinen, eliöstöön kertyvä ja kaukokulkeutuva aine. Suurin osa elohopeapäästöistä aiheutuu ihmisen toiminnasta. EU:n alueelle tulevasta laskeumasta jopa 80 % on peräisin unionin ulkopuolelta, joten on tärkeää, että päästöjen vähentämiseksi tehdään kansainvälistä yhteistyötä. Minamatan yleissopimus on tärkein kansainvälinen kehys yhteistyölle ja toimenpiteille, joilla hallitaan ja rajoitetaan elohopean ja elohopeayhdisteiden käyttöä sekä ihmisten toiminnasta aiheutuvia elohopean ja elohopeayhdisteiden päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään.  

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella ympäristövaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomina hallituksen esitykseen HE 78/2018 vp sisältyvät 1.—6. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 14.6.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
SatuHassivihr
varapuheenjohtaja
SilviaModigvas
jäsen
PetriHonkonenkesk
jäsen
SusannaHuovinensd
jäsen
OlliImmonenps
jäsen
PauliKiurukok
jäsen
HannaKosonenkesk
jäsen
RamiLehtops
jäsen
Eeva-MariaMaijalakesk
jäsen
SariMultalakok
jäsen
RiittaMyllersd
jäsen
KatjaTaimelasd
jäsen
AriTorniainenkesk
jäsen
MirjaVehkaperäkesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MarjaEkroos