Valiokunnan mietintö
YmVM
8
2017 vp
Ympäristövaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 61/2017 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
ympäristöministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehdyt muutokset. Pöytäkirja on kansainvälisesti voimassa ja tulee Suomea sitovaksi kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun Suomi on tallettanut hyväksymiskirjansa pöytäkirjan tallettajana toimivalle Kansainväliselle merenkulkujärjestölle. Pöytäkirjaan vuosina 2009 ja 2013 tehdyt muutokset eivät ole toistaiseksi kansainvälisesti voimassa. 
Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä aiemman yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta. Esitykseen sisältyvät myös erilliset lakiehdotukset pöytäkirjaan vuosina 2009 ja 2013 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi esitykseen sisältyy lakiehdotus Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta. Tarkoituksena on lisätä lakiin viittaus hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annettuun lakiin. 
Pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samana ajankohtana kun pöytäkirja tulee voimaan Suomen osalta. Pöytäkirjan muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevat lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samoina aikoina kun mainitut muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esitys koskee Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n alaisuudessa vuonna 1996 tehtyä ns. Lontoon dumppauspöytäkirjaa sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehtyjä muutoksia. Pöytäkirja korvaa aikaisemman vuoden 1972 pöytäkirjan. Uudessa pöytäkirjassa määritellään kaikki jätteen ja muun aineen mereen laskeminen lähtökohtaisesti kielletyksi, kun aikaisemmassa kiellettävyys riippui jätteen laadusta. Pöytäkirjan ja sen muutosten hyväksyminen ei aiheuta tarvetta muuttaa lainsäädäntöä, sillä Suomessa on jo voimassa tarkoitettu kielto.  
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä (HE 61/2017 vp) tarkoitettuun yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan ja siihen tehdyt muutokset niiltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan. 
Eduskunta hyväksyy annettavaksi hallituksen esityksessä (HE 61/2017 vp) tarkoitetun ilmoituksen. 
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen (HE 61/2017 vp) sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 7.6.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tiina
Elovaara
ps
jäsen
Susanna
Huovinen
sd
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Riitta
Myller
sd
jäsen
Martti
Mölsä
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Mirja
Vehkaperä
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 27.6.2017 10:58