Päiväjärjestys
PJ
157
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 12.2.2019 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
3
Hallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause ja hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
16
Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3—5 momentin kumoamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta ja tekstivastalause) 
22
Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
23
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
24
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
25
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
26
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
27
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 
28
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
29
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 12.2.2019 10:52