Päiväjärjestys
PJ
158
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 13.2.2019 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 12.2.2019 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 72-77/2018 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause ja hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain äänestys) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) (vain äänestykset) 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
17
Hallituksen esitys eduskunnalle vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
19
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 13.2.2019 11:08