Päiväjärjestys
PJ
162
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 20.2.2019 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestykset) 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause ja lausumavastalause) (vain äänestykset) 
4
Kumotaan HE 124/2017 vp
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy neljä §-vastalausetta) (vain äänestys) 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
16
Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta
Lakialoite
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Lähetekeskustelu
17
Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
18
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
19
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Digi- ja väestötietovirastosta sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
22
Hallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
23
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 20.2.2019 10:52