Päiväjärjestys
PJ
166
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 27.2.2019 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain äänestys) 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(vain äänestykset) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) (vain äänestykset) 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause ja lausumavastalause) (vain äänestys) 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain äänestys) 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) (vain äänestykset) 
8
Kumotaan HE 124/2017 vp
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy neljä §-vastalausetta) (vain äänestykset) 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(vain äänestys) 
10
Maksuton toisen asteen koulutus kaikille
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) (vain äänestys) 
11
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 101/2018 vp
Vaaleja
12
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy kolme tekstivastalausetta) 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
16
Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
17
Lakialoite laiksi työsopimuslain muuttamisesta
Lakialoite
Arja
Juvonen
ps
ym.
Lähetekeskustelu
18
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy vastalause) 
19
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllistenlupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
22
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
23
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 27.2.2019 10:58