Päiväjärjestys
PJ
170
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 5.3.2019 klo 14.11
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
3
Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite
Kansalaisaloite
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy kolme tekstivastalausetta) 
5
Hallituksen vuosikertomus 2017
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
6
Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause) 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotus ja lausumaehdotus) 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen (HE 323/2018 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
9
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllistenlupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta) 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muinaismuistolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
19
Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) 
20
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 5.3.2019 15:38