Päiväjärjestys
PJ
175
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 12.3.2019 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen (HE 323/2018 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 
3
Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite
Kansalaisaloite
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 
6
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
7
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 12.3.2019 8:52