Päiväjärjestys
PJ
29
2020 vp
Täysistunto
Torstai 19.3.2020 klo
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019 (K 8/2020 vp). 
3
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
4
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
5
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
7
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
9
Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Jouni
Ovaska
kesk
ym.
Lähetekeskustelu
10
Lakialoite laiksi metsästyslain 27 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Vilhelm
Junnila
ps
ym.
Lähetekeskustelu
11
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 19.3.2020 17:03