Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.37

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 102/2016 vp Täysistunto Tiistai 18.10.2016 klo 13.59—17.23

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 17.23. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.59—15.31) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.31—17.23) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-83337Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Valtioneuvosto on 13.10.2016 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 56/2016 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Lakialoite laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 43/2016 vpSilvia Modig vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 198/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Belgian välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 186/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 187/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisarkistosta ja arkistolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 191/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 22/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 145/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivavarustelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 23/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 127/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta sekä laeiksi varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n ja Kansallisgalleriasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 112/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 154/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 83/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 83/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2015

KertomusK 9/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 9/2016 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 10/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 11/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 19.10.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.23.