Viimeksi julkaistu 14.10.2022 14.18

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 107/2022 vp Täysistunto Tiistai 11.10.2022 klo 13.59—16.44

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 16.44. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.59—15.55) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.55—16.44). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-51122Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 78/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 209/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 201/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 204/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 202/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 203/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

10. Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2021

KertomusK 8/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

11. Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 21/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 

12. Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2022 aluevaaleissa

KertomusK 23/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 

13. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2021

KertomusK 17/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 9/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 17/2022 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 120/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 7/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 120/2022 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 157/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 157/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 124/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

17. Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 125/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 125/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 28/2022 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 4/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 28/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 8/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 107/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

20. Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 1/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 8/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.10.2022 pidettävään täysistuntoon. 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 188/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.10.2022 pidettävään täysistuntoon. 

22. Hallituksen esitys eduskunnalle verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 21/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.10.2022 pidettävään täysistuntoon. 

23. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 12.10.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.44.