Viimeksi julkaistu 26.11.2021 10.54

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 108/2021 vp Täysistunto Perjantai 1.10.2021 klo 12.03—15.07

Täysistunto alkoi klo 12.03. Täysistunto keskeytettiin klo 13.35. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.00. Täysistunto päättyi klo 15.07. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (12.03—13.35) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.00—15.07). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-394272Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 30.9.2021 antanut hallituksen esitykset HE 155-161/2021 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 461, 469, 471, 474, 478, 479, 481, 486/2021 vp. 

2.3.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020 (K 9/2021 vp). 

2.4.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 29.9.2021 toimitettu kansalaisaloite KAA 7/2021 vp: Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi. 

2.5.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 29.9.2021 toimitettu kansalaisaloite KAA 8/2021 vp: Tieto on meidän - kansalaisaloite Ylen tekstisisältöjen turvaamiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa eli viimeistään 1.11.2021. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 123/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Hallituksen esitysHE 133/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Hallituksen esitysHE 134/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027

Hallituksen esitysHE 136/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 147/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain, jätelain ja EU-ympäristömerkistä annetun lain sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 125/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 125/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 215/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 12/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 13/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 18/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 22/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 66/2021 vp
LakialoiteLA 36/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2020

KertomusK 19/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 22/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

Hallituksen esitysHE 115/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 19/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

32.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 5.10.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.07.