Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
114
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 8.11.2017 klo 14.00—21.54
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 21.54. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (14.00—15.45, 17.29—18.57 ja 21.00—21.54) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.45—17.29 ja 18.57—21.00) 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-154560
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 85/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta
Lakialoite
Anna
Kontula
vas
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 270/2016 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
20
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 9.11.2017 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.54. 
Viimeksi julkaistu 23.4.2018 13.33