Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.59

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 114/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 8.11.2017 klo 14.00—21.54

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 21.54. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (14.00—15.45, 17.29—18.57 ja 21.00—21.54) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.45—17.29 ja 18.57—21.00) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-154560Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 13/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 85/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

LakialoiteLA 41/2017 vpAnna Kontula vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 149/2017 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta

Hallituksen esitysHE 156/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 167/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 168/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 270/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 270/2016 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 159/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 161/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 108/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 80/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 19/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

Hallituksen esitysHE 102/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 12/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 15/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 16/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 9.11.2017 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.54.