Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 115/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 16.11.2016 klo 13.59—17.26

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 17.26. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.59—16.01) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.01—17.26) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-91826Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2016 vp
LakialoiteLA 39/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-92147
HE 113/2016 vp Lausumaehdotus
Liite 2A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 113/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 39/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 13/2016 vp
ToimenpidealoiteTPA 16/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2016 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 13/2016 vp sisältyvät 1.-18. lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 146/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 24/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-92133
HE 146/2016 vp Lausumaehdotus
Liite 4A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 146/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista

Hallituksen esitysHE 156/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 13/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 156/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 233/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 239/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta

Hallituksen esitysHE 240/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 241/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 242/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravalain ja avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 12/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 155/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiatehokkuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 25/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 142/2016 vp
Hallituksen esitysHE 203/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 203/2016 vp sisältyvän 1., 3. ja 4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 203/2016 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisesti yhdistettynä hallituksen esitykseen HE 142/2016 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen kanssa. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 142/2016 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 159/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 159/2016 vp sisältyvien 1.-19. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi järjestyslain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 101/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 19/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 101/2016 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 101/2016 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Belgian välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 186/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 20/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 186/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 181/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 25/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 181/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 173/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 14/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 173/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

19.  Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 67/2016 vpMika Lintilä kesk ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 165/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 131/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 21/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

Hallituksen esitysHE 168/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 13/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä

Hallituksen esitysHE 109/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 14/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 194/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 15/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle nuorisolaiksi

Hallituksen esitysHE 111/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 12/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2016 vp
LakialoiteLA 93/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 28/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 29/2016 vp
Käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 198/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 31/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

32.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 17.11.2016 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.26.