Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 118/2016 vp Täysistunto Tiistai 22.11.2016 klo 14.03—21.48

Täysistunto alkoi klo 14.03. Täysistunto päättyi klo 21.48. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.03—15.58 ja 17.57—19.59), toinen varapuhemies Arto Satonen (15.58—17.57) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (19.59—21.48). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-93562Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 18.11.2016 antanut hallituksen esitykset HE 249, 250/2016 vp, jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

3.  Eduskunnan kirjaston hallituksen henkilökuntajäsenen vapautuspyyntö

VapautuspyyntöVAP 61/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioesityksen (HE 134/2016 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 249/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 250/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 244/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 245/2016 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 246/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 142/2016 vp
Hallituksen esitysHE 203/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2016 vp
LakialoiteLA 93/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 28/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta sekä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 103/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 16/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 103/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiatehokkuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 25/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 162/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 159/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 159/2016 vp sisältyvät 1.-19. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi järjestyslain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 101/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 19/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 101/2016 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 101/2016 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Belgian välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 186/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 20/2016 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 186/2016 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 186/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

Hallituksen esitysHE 168/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 13/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 168/2016 vp sisältyvät 1.-12. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä

Hallituksen esitysHE 109/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 14/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 109/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 181/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 25/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 181/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 198/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 31/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 198/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 173/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 14/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 173/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 221/2016 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 4-5/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 22/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 190/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 22/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 196/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 9/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 139/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 21/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 23.11.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.48.