Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 119/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 23.11.2016 klo 13.59—16.28

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 16.28. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Arto Satonen (13.59—16.28) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-94033Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi eduskunnan kirjaston hallituksen henkilökuntajäseneksi tietopalvelusihteeri Eija Kajavan ja tämän varajäseneksi verkkopalveluneuvoja Heikki Rajalan. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 245/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 142/2016 vp
Hallituksen esitysHE 203/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 203/2016 vp sisältyvät 1., 3. ja 4. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 203/2016 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen yhdistettynä hallituksen esitykseen HE 142/2016 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen kanssa. Eduskunta hylkäsi hallituksen esitykseen HE 142/2016 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 149/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2016 vp
LakialoiteLA 93/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 151/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 93/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 28/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 152/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 221/2016 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 4-5/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 22/2016 vp
Ainoa käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 190/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 22/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 190/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 196/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 9/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 196/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 139/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 21/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 139/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 138/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 165/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 165/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 131/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 21/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 131/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 194/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 15/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 194/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle nuorisolaiksi

Hallituksen esitysHE 111/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 12/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 111/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

17.  Lakialoite laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 37 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 105/2016 vpMari-Leena Talvitie kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

18.  Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 86/2016 vpPäivi Räsänen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 136/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä laeiksi lääkelain 57 b ja 102 §:n ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 184/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 30/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 29/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 10/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 4 a §:n, työtapaturma- ja ammattitautilain 62 §:n, työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n sekä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 74 ja 77 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 214/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 32/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 217/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 33/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisarkistosta ja arkistolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 191/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 201/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 26/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 189/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 27/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle kilpailukykysopimuksessa sovittua muutosturvaa, työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä työterveyshuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 211/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 11/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 220/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 15/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

30.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 24.11.2016 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.28.