Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 121/2016 vp Täysistunto Perjantai 25.11.2016 klo 12.59—13.22

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.22. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (12.59—13.22) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-94860Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 24.11.2016 antanut hallituksen esityksen HE 251/2016 vp. 

2.2.  Hallituksen esityksen peruuttaminen

Valtioneuvosto on 24.11.2016 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 169/2016 vp. Työjärjestyksen mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava. 

2.3.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 24.11.2016 antanut eduskunnalle selonteon VNS 7/2016 vp kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030. 

2.4.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 536, 547–549, 552–554, 557, 560, 561/2016 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 221/2016 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 4-5/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 22/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vuoden 2016 kolmannen lisätalousarvioehdotuksen hallituksen esityksen HE 221/2016 vp mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 4—5/2016 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2016 kolmannen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 10/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 105/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta sekä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 103/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 16/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 103/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2016 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 10/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 92/2016 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 11/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 202/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 23/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 235/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 24/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 23/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista annetun lain 22 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 193/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 17/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 216/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 34/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 218/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 35/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 241/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 16/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 242/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 17/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 29.11.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.22.