Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.50

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 121/2018 vp Täysistunto Tiistai 27.11.2018 klo 14.00—17.59

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.59. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.00—16.00 ja 17.28—17.59) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.00—17.28). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-227050Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 246/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 243/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 244/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 245/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 191/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 22/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 126/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 166/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 56-57/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2018 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 21/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 146/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta ja jätelain 148 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 249/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläketukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 204/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 204/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 187/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 187/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 148/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 148/2018 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 19/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 19/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 201/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 16/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 201/2017 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 17/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 5/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 17/2018 vp sisältyvät 1.-12. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 176/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 176/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 1 ja 2 §:n sekä tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 81/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 8/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 81/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 116/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 13/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 116/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

24.  Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 121/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 16/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 121/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 171/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 11/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 171/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta

Hallituksen esitysHE 134/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 134/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 161/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 161/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 123/2018 vp
Hallituksen esitysHE 232/2018 vp
Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite TAA 617/2018 vp lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 9/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 7/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

31.  Hallituksen esitys laiksi edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen voimaan saattamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 8/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

32.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 193/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 17/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

33.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 119/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

34.  Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 6 luvun 10 §:n ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

35.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 190/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

36.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 196/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 17/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

37.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 28.11.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.59.