Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 123/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00—18.52

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.52. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.00—16.28) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (16.28—18.52). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-95955Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan vaalikauden 2015–2018 puoliväliraportti (K 18/2016 vp). 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 136/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 136/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 74, 84/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 29/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 163/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä laeiksi lääkelain 57 b ja 102 §:n ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 184/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 30/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 184/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 10/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-96062
HE 105/2016 vp lausumaehdotus 30.11.2016
Liite 6A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 105/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 220/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 15/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 220/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 216/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 34/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 216/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 15.3.2017. 

10.  Lakialoite laiksi arpajaislain 27 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 106/2016 vpEeva-Maria Maijala kesk 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 244/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 25/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 246/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 26/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 67/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 27/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle metsälahjavähennystä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 158/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjävähennystä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 176/2016 vp
LakialoiteLA 68/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 192/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 18/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 119/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 14/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 213/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n sekä yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 114/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 12/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n sekä aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 18/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 164/2016 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 12/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Seuraava täysistunto