Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 126/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 7.12.2016 klo 14.02—0.46

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto keskeytettiin klo 16.30. Täysistuntoa jatkettiin klo 17.50. Täysistunto päättyi klo 00.46. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.02—16.30 ja 21.59—23.47), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.50—19.28 ja 23.47—00.46) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (19.28—21.59) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-97722Liite 1A

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Valtioneuvosto on 1.12.2016 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 63/2016 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

2.2.  Vaalien toimittaminen

Eduskunta valitsee kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallitukseen kolme jäsentä viiden vuoden toimikaudeksi. Toimikausi alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2021. Vaali toimitetaan perjantaina 9.12.2016 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään perjantaina 9.12.2016 klo 10. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 251/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle puolustusmateriaalialan pohjoismaisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 253/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Hallituksen esitysHE 254/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 135/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 177/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 209/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 13/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 19/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 137/2016 vp
ToimenpidealoiteTPA 37/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 31/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 137/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain 150 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 212/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 24/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 212/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 195/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 19/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 195/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle eläketukilaiksi ja laiksi tuloverolain 63 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 37/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 226/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 b §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 243/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 28/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 243/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle metsälahjavähennystä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 158/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjävähennystä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 176/2016 vp
LakialoiteLA 68/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 23/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 218/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 35/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 213/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 236/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 32/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 175/2016 vp
Hallituksen esitysHE 245/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 33/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luotsauslain ja alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 207/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 26/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 179/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 20/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 223/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 21/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 16/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 38/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Hallituksen esitysHE 147/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 29/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 30/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 132/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 25/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 229/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 182/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

32.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 232/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 40/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

33.  Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 108/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 31/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

34.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 8.12.2016 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 00:46.