Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 128/2018 vp Täysistunto Tiistai 11.12.2018 klo 14.00—16.56

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.56. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.00—16.00) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.00—16.56). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-230864Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on 5.12.2018 lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 99, 100/2018 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa liikennealalla koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 289/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 295/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 296/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 297/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 298/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 299/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 279/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 275/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 282/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 276/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 277/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta

Hallituksen esitysHE 283/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 271/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 291/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 292/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 188/2018 vp
LakialoiteLA 52/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi

Hallituksen esitysHE 236/2018 vp
LakialoiteLA 2/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 246/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 25/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 10/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 173/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 33/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 225/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 32/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 34/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 205/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 192/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain, Pelastusopistosta annetun lain sekä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 20/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Kolumbian ja Perun kanssa tehtyjen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 229/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 12/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 216/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 13/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

30.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 12.12.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.56.