Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.35

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 129/2016 vp Täysistunto Maanantai 12.12.2016 klo 14.03—21.19

Täysistunto alkoi klo 14.03. Täysistunto keskeytettiin klo 16.00. Täysistuntoa jatkettiin klo 17.22. Täysistunto päättyi klo 21.19. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.03 - 17.22 ja 19.05 - 21.19) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (17.22 - 19.05). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-99127Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Valtioneuvosto on 8.12.2016 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 64-69/2016 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioista U 64-66 valtiovarainvaliokunnan, asioista U 67 ja 68 liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä asiasta U 69 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 135/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 137/2016 vp
ToimenpidealoiteTPA 37/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 31/2016 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 175/2016 vp
Hallituksen esitysHE 245/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 33/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 179/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 20/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 177/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 229/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 232/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 40/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Hallituksen esitysHE 147/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 29/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 108/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 31/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 233/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 32/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 209/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 13/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 19/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 18/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perustulokokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n ja ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 215/2016 vp
LakialoiteLA 103/2016 vp
ToimenpidealoiteTPA 56/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 42/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 250/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 26/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle puolustusmateriaalialan pohjoismaisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 253/2016 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 3/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä

Hallituksen esitysHE 204/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 20/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 238/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 21/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 236/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 32/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain 150 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 212/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 24/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 132/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 25/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 193 §:n ja 197 §:n 2 momentin muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 15/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luotsauslain ja alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 207/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 26/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta

Hallituksen esitysHE 240/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 27/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 195/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 19/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 223/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 21/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 16/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle eläketukilaiksi ja laiksi tuloverolain 63 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 37/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 38/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

32.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 182/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

33.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta, tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 225/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 41/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

34.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 b §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 243/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 28/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

35.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 30/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

36.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 197/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 14/2016 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

37.  Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2016 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 9/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

38.  Hallituksen esitys eduskunnalle ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 237/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 34/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

39.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 133/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 27/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

40.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 1 ja 46 §:n ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 19/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

41.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 208/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 33/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

42.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 224/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 43/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 12.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

43.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 28/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 12.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

44.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään maanantaina 12.12.2016 klo 21.40. Täysistunto lopetettiin klo 21.19.