Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.05

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 129/2017 vp Täysistunto Maanantai 4.12.2017 klo 14.00—21.50

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 21.50. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.00—15.59 ja 19.58—21.50), toinen varapuhemies Arto Satonen (15.59—18.01) ja puhemies Maria Lohela (18.01—19.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-162299Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 182/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 181/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Hallituksen esitysHE 73/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 24/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 161/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 15/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 161/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2017 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 12/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden ympäristöä koskevien hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi

Hallituksen esitysHE 43/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 14/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 160/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 123/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 28/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2017 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 139/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 11/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 115/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 14/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 103/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 14/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 82/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 21/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 82/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta

Hallituksen esitysHE 156/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 2/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 22/2017 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 156/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain, riistahallintolain ja riistavahinkolain 46 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 117/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 9/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 117/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 116/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 16/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 116/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 19/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä

Hallituksen esitysHE 158/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 21/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa

Hallituksen esitysHE 114/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 18/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 173/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 25/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 129/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 26/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 63 ja 169 §:n sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 20/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 

30.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään maanantaina 4.12.2017 klo. Täysistunto lopetettiin klo 21.50.