Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 129/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 12.12.2018 klo 14.02—21.40

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 21.40. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.02—15.51 ja 19.30—21.40), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (15.51—17.31) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.31—19.30). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-231590Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 12/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 152/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 34/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 19/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-231459
Muutosehdotus 12.12.2018
Liite 3A
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 206/2018 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 70/2016 vp, 29/2017 vp, 51, 57/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistuksista vuonna 2019 sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 160/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 20/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 160/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 218/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 24/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 218/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 122/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 27/2017 vp, 48/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 14/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 102/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä

KeskustelualoiteKA 18/2018 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 272/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 273/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 188/2018 vp
LakialoiteLA 52/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 246/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 25/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 10/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 286/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 287/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 288/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 293/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 285/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 290/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 274/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 270/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 173/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 33/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 173/2018 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi

Hallituksen esitysHE 236/2018 vp
LakialoiteLA 2/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 236/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 2/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 225/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 32/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 225/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 34/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 226/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 205/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 205/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 192/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 192/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain, Pelastusopistosta annetun lain sekä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 20/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 164/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Kolumbian ja Perun kanssa tehtyjen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 229/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 12/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 229/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 216/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 13/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 216/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 276/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 25/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

32.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 19/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

33.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 13.12.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.40.