Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 132/2018 vp Täysistunto Maanantai 17.12.2018 klo 13.00—2.20

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi 18.12.2018 klo 02.20. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (13.00—16.00, 20.00—22.00 ja 2.00—2.20), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.00—18.00 ja 22.00—23.59) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (18.00—20.00 ja 23.59—2.00). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-232983Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 85/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, lakialoitteeseen LA 85/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2017 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 9/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 199/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 10/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2018 vp sisältyvän päätösehdotuksen ja lakiehdotuksen mietinnön mukaisina. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun, uuden 3. lakiehdotuksen. Päätösehdotuksen ja lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 123/2018 vp
Hallituksen esitysHE 232/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2018 vp
Ainoa käsittely

Asian käsittely keskeytettiin. 

5.1.  Pääluokka 21 Eduskunta

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

5.2.  Pääluokka 22 Tasavallan presidentti

Eduskunta hyväksyi pääluokan 22 mietinnön mukaisena. 

5.3.  Pääluokka 23 Valtioneuvoston kanslia

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 12/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 34/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 19/2018 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistuksista vuonna 2019 sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 160/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 20/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 188/2018 vp
LakialoiteLA 52/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 218/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 24/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 276/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 25/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 173/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 33/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 10/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 246/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 25/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi

Hallituksen esitysHE 236/2018 vp
LakialoiteLA 2/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 236/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 2/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 225/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 32/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 225/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 34/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 226/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 192/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 192/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 205/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 205/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain, Pelastusopistosta annetun lain sekä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 20/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 164/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Kolumbian ja Perun kanssa tehtyjen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 229/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 12/2018 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 229/2018 vp tarkoitetut sopimukset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 229/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 216/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 13/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 216/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 19/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 153/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

24.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 18.12.2018 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 02.20.