Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
148
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 25.1.2019 klo 13.04—13.30
Täysistunto alkoi klo 13.04. Täysistunto päättyi klo 13.30. 
Puhetta johti puhemies Paula Risikko (13.04—13.30). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-241519
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esityksen peruuttaminen
Valtioneuvosto on 24.1.2019 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 264/2014 vp. Työjärjestyksen mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava. 
2.2
Valtioneuvoston selonteot
Valtioneuvosto on 24.1.2019 antanut eduskunnalle selonteon VNS 8/2018 vp valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta. 
2.3
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 538-551/2018 vp. 
Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 94/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Kari Kulmalan. 
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 95/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan jäseneksi edustaja Suna Kymäläisen ja varajäseneksi edustaja Riitta Mäkisen. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 228/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 136/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 243/2018 vp sisältyvät 1.-18. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 223/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 280/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta ja laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 281/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 274/2018 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 274/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 287/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 291/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 301/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 29.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 29.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 29.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2018 presidentinvaalissa
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 29.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
19
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 29.1.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.30. 
Viimeksi julkaistu 25.1.2019 15:03