Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 155/2020 vp Täysistunto Tiistai 1.12.2020 klo 14.01—20.04

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 20.04. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.01—15.59), toinen varapuhemies Juho Eerola (15.59—17.57) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.57—20.04). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-338409Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 235/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 232/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 233/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta

Hallituksen esitysHE 217/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi

Hallituksen esitysHE 73/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 27/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 73/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 169/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 193/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 23/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 193/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 160/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 24/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 160/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

Hallituksen esitysHE 187/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 34/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 187/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Lakialoite laiksi passilain 34 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 34/2020 vpSheikki Laakso ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

15.  Lakialoite laiksi lastensuojelulain 40 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 35/2020 vpSheikki Laakso ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

16.  Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

LakialoiteLA 41/2020 vpArja Juvonen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 98/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 182/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 9/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta

Hallituksen esitysHE 221/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 17/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 167/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 139/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 31/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 2.12.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.04.