Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
155
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 1.12.2020 klo 14.01—20.04
Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 20.04. 
Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.01—15.59), toinen varapuhemies Juho Eerola (15.59—17.57) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.57—20.04). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-338409
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 73/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 169/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 193/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 160/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 187/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi passilain 34 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Sheikki
Laakso
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 40 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Sheikki
Laakso
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
Lakialoite
Arja
Juvonen
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 
21
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 2.12.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.04. 
Viimeksi julkaistu 1.12.2020 21.31