Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.43

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 170/2018 vp Täysistunto Tiistai 5.3.2019 klo 14.11—18.22

Täysistunto alkoi klo 14.11. Täysistunto päättyi klo 18.22. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.11—14.58 ja 17.02—18.22) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (14.58—17.02). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-250775Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 21/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

3.  Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

LakialoiteLA 84/2018 vp
KansalaisaloiteKAA 1/2018 vp
LakialoiteLA 18/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Asia pantiin pöydälle 12.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 263/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 26/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen vuosikertomus 2017 Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 11/2018 vp
KertomusK 17/2018 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 11/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten K 11/2018 vp ja K 17/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

6.  Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

KertomusK 22/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 16/2018 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 293/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 40/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 293/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen (HE 323/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 324/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

9.  Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen

KansalaisaloiteKAA 2/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 35/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 2/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 252/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 7/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 252/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 317/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 36/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 317/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 269/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 22/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 269/2018 vp sisältyvät 1.-12. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun

Hallituksen esitysHE 321/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 34/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 321/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 201/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 38/2018 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 201/2018 vp tarkoitetun tavaramerkkioikeudesta Singaporessa 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyn Singaporen sopimuksen sekä sen 22 §:ssä tarkoitetut soveltamissäännöt. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 201/2018 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 159/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 37/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 100/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 42/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 167/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 43/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muinaismuistolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 20/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 275/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 37/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 6.3.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.22.