Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
29
2020 vp
Täysistunto
Torstai 19.3.2020 klo 17.22—21.01
Täysistunto alkoi klo 17.22. Täysistunto päättyi klo 21.01. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (17.22—17.59), toinen varapuhemies Juho Eerola (17.59—19.57) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (19.57—21.01). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-291917
Liite 1A
Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 
2
Ilmoituksia
2.1
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019 (K 8/2020 vp). 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei valtioneuvoston asetusta kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista kumota. Asian käsittely päättyi. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei valtioneuvoston asetusta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä kumota. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 87/2019 vp sisältyvien 1.-6. ja 8.-41. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 87/2019 vp sisältyvän 7. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 9/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2020 vp sisältyvän päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 105/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Jouni
Ovaska
kesk
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi metsästyslain 27 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Vilhelm
Junnila
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
11
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 20.3.2020 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.01. 
Viimeksi julkaistu 20.3.2020 10.24