Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
45
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 6.10.2015 klo 14.02—21.11
Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 21.11. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.02—15.58), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.58—17.57) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (17.57—21.11) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-15897
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Ilmoituksia
U-asiat
Valtioneuvosto on 1.10.2015 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 14-17/2015 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioista U 14-16 hallintovaliokunnan ja asiasta U 17 ympäristövaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa eli viimeistään 5.11.2015. 
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019
Valtioneuvoston selonteko
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 23.10.2015. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinmaksulaiksi sekä laeiksi hallinto-oikeuslain 12 a §:n ja riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon.. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon.. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon.. 
Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon.. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon.. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon.. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 49 §:n ja ammattikorkeakoululain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeustulkkirekisteristä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupunkiraideliikenteestä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon.. 
Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä patenttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Vankiterveydenhuollon yksiköstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 7.10.2015 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo. 
Viimeksi julkaistu 21.12.2015 10.02