Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.16

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 45/2015 vp Täysistunto Tiistai 6.10.2015 klo 14.02—21.11

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 21.11. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.02—15.58), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.58—17.57) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (17.57—21.11) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-15897Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Valtioneuvosto on 1.10.2015 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 14-17/2015 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioista U 14-16 hallintovaliokunnan ja asiasta U 17 ympäristövaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Hallituksen esitysHE 30/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa eli viimeistään 5.11.2015. 

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 23.10.2015. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinmaksulaiksi sekä laeiksi hallinto-oikeuslain 12 a §:n ja riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 29/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 31/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon.. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016

Hallituksen esitysHE 32/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon.. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon.. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 34/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon.. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 35/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon.. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon.. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 49 §:n ja ammattikorkeakoululain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeustulkkirekisteristä

Hallituksen esitysHE 39/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupunkiraideliikenteestä

Hallituksen esitysHE 43/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon.. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä patenttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 46/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 47/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 48/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Vankiterveydenhuollon yksiköstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 49/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 50/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 51/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 53/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 286/2014 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 3/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 19/2015 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 1-4/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 

31.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 7.10.2015 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo.