Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 49/2015 vp Täysistunto Tiistai 13.10.2015 klo 14.00—17.26

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.26. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.00—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.59—17.26) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-18166Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 31/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016

Hallituksen esitysHE 32/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 34/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 35/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain ja rikoslain 2 a luvun muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 62/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta ja merimiesten palkkaturvalain, työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, vuorotteluvapaalain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 64/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 285/2014 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2015 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 285/2014 vp tarkoitetun yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 285/2014 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 286/2014 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 3/2015 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 286/2014 vp tarkoitetun yleissopimuksen pöytäkirjan ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 286/2014 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta

Hallituksen esitysHE 12/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 3/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 12/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 15/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 15/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 11/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 11/2015 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n ja tieliikennelain 105 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 14/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 4/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2014

KertomusK 8/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 5/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 14.10.2015 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo.