Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
49
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 11.10.2019 klo 13.01—16.57
Täysistunto alkoi klo 13.01. Täysistunto keskeytettiin klo 13.33. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.01. Täysistunto päättyi klo 16.57. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.01—13.33) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.01—16.57). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-265217
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 10.10.2019 antanut hallituksen esitykset HE 45-52/2019 vp. 
Sidonnaisuudet, VN
Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Harakka) VN 5/2019 vp. 
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 108, 111, 113–118, 120, 122, 123–125, 128, 129, 131, 135, 140/2019 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa eli viimeistään 11.11.2019. 
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 11.11.2019. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
28
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 15.10.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.57. 
Viimeksi julkaistu 16.10.2019 13.27