Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 50/2019 vp Täysistunto Tiistai 15.10.2019 klo 13.59—16.11

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 16.11. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.59—15.59) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.59—16.11). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-265962Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 22/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa

Hallituksen esitysHE 48/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 50/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 46/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2019 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 47/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8.  Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)

Lepäämään hyväksytty lakiehdotusLJL 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2019 vp
Yksi käsittely

Eduskunta hyväksyi lakiehdotukseen LJL 1/2019 vp (HE 135/2018 vp) sisältyvän lakiehdotuksen mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi. Asia on loppuun käsitelty. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 6/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 4/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 6/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018

KertomusK 10/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 5/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018

KertomusK 14/2019 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 16.10.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.11.