Viimeksi julkaistu 3.6.2021 10.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 51/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 5.5.2021 klo 14.00—20.07

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 20.07. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (14.00—14.58 ja 17.30—19.59) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (14.58—17.30 ja 19.59—20.07). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-371033Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020, Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020 ja Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020 (K 11-13/2021 vp). 

3.  Juhana Vartiaisen vapautuspyyntö sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 13/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesiliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 54/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 262/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 262/2020 vp sisältyvien 1.-15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 249/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 1/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 249/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 12/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 8/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 133/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 5/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 264/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 19/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 47 §:n sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 244/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 12/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 6.5.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.07.